Thursday, May 26, 2011

മീനത്തില്‍ താലികെട്ട് [ 1998 ] രാജന്‍ ശങ്കരാടി

ചിത്രം: മീനത്തില്‍ താലികെട്ട് [1998 ] രാജന്‍ ശങ്കരാടി
താരനിര: ദിലീപ്, സുലേഖ, കലഭവൻ മണി. തിലകൻ, ജഗതി, ജനാർദ്ദനൻ....

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തെഞ്ചെരി
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചന്‍

1. പാടിയതു: യേശുദാസ് & / ചിത്ര

ദൂരെ ഒരു താരം താഴെ ഒരു തീരം
ദൂതിനൊരു കാണാ കാറ്റു കള ഹംസം... [ ദൂരെ...

ചില്ലു വെയിലായാലും രാത്രി മഴ ആയാലും
നിന്റെ കിളി വാതില്‍ക്കല്‍ വന്നു വിളീക്കുമെന്റെ മുത്തേ...
ഏകാന്തമാമീ സന്ധ്യയില്‍
പ്രേമാര്‍ദ്രമാമീ വേളയില്‍...[ ദൂരെ ഒരു താരം...

മായാ കൂടാരത്തില്‍ മാട പ്രാവേ നിന്റെ
മൂളി പാട്ടിന്‍ സ്വരം മെല്ലെ കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ [2]
മാറോടു ചേരാം ചാ‍രെ പറന്നിറങ്ങാം
നോവും നെഞ്ചിലെ മിഴി നീരിന്‍ തുള്ളികള്‍
മിഴി തൂവലാലേ കവര്‍ന്നെടുക്കാം
ആരിരാരം താരാട്ടിനാല്‍
ആനന്ദമായ് ചേര്‍ന്നാടിടാം.. ദൂരെ....

എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളോ
ഏതോ വര്‍ണ്ണങ്ങളോ
എന്റെ രാഗാര്‍ദ്രമാം ജന്മ സാഫല്യമൊ.. [2]
കാണാതെ കാണും മോഹ കുയില്‍ കുരുന്നേ
മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങുമീ മഴ വില്ലിന്‍ ചില്ലയില്‍
മലര്‍ തിങ്കളായ് നീ തെളിഞ്ഞുവെങ്കില്‍
ഈ രാത്രിയില്‍ നിന്‍ വേണുവില്‍‍‍
ഹിന്ദോളമായ് ഞാന്‍ മാറിടും.. ദൂരെ...

ഇവിടെ

വീഡിയോ


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്.

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിനാന്തോളനം
ഈ ജന്മമാം മണ്‍തോണിയില്‍
നാം പോകുമേകാന്ത തീര്‍ത്ഥാടനം
പോകാന്‍ തുടങ്ങുന്ന പകല്‍മൈനയും
നാദം വിതുമ്പുന്ന നിഴല്‍വീണയും
താന്തരായി പാടുമീ വേളയില്‍

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

നീയെന്റെ നോവിന്റെ ഇടനാഴിയില്‍
ഇതളാടുന്ന തിരിനാളമായു്
മാറോടു് ചേര്‍ത്തെന്നും അണയാതെ
നിന്‍ കാരുണ്യം കാത്തീടും ഞാന്‍
ആര്‍ദ്രമാം തലോടലില്‍
നിന്റെ ഹൃദയം തഴുകും ഞാന്‍
ഇടനെഞ്ചില്‍ വീണുറങ്ങീടൂ

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

രാവിന്റെ മണിവാതിലടയുമ്പോഴും
ദൂരെ പുലര്‍കാലമണയുമ്പോഴും
ഞാനെന്റെ ചിറകിന്റെ ചെറുപീലിയില്‍
നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്‍ ശ്രുതി ചേര്‍ത്തീടും
എന്നുമെന്നുമോര്‍മ്മതന്‍
നറുസ്വര്‍ണ്ണനിലാവലയില്‍
കനിവാര്‍ന്നു നാമലിഞ്ഞീടും

(ആരോമലേ )
ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

ഇവിടെ
3. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തു-
മെന്റെ കൊട്ടാരമായ്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായ്
മോഹസങ്കല്പജാലകം തീര്‍ത്തു
നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
നിന്‍ മനസ്സു തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായി
നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായി...
(മാരിവില്ലിന്മേല്‍...)

തുടിച്ചുപാടും പുഴയുടെ അരികിലെ ഇളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കുഞ്ഞിളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കൊതിച്ചു കൊഞ്ചി കുസൃതികളാടാന്‍ ഉണ്ണികള്‍ വേണം
പൊന്നുണ്ണികള്‍ വേണം
കൊക്കുരുമ്മിയാടാന്‍ കൂട്ടു വേണം
നീ കൂടെ വന്നിരുന്നാല്‍ തൂവസന്തം
മഞ്ഞുകോടി ചാര്‍ത്തിടുന്നൊരാതിരക്കുരുന്നേ
(മാരിവില്ലിന്മേല്‍ .....)

കൊളുത്തി വെയ്ക്കാം കുളിരിടുമിരുളില്‍ കുരുന്നു ദീപം
കുഞ്ഞിക്കുരുന്നു ദീപം
മനസ്സില്‍ മീട്ടാം മധുരിതമുതിരും ഹൃദന്തരാഗം
ഈ ഹൃദന്തരാഗം
മൗനമായി പാടാന്‍ കൂടെ വേണം
നീ ചാരേ വന്നിരുന്നാല്‍ ചന്ദ്രകാന്തം
വെണ്ണിലാവുരുക്കിവെച്ച പുഞ്ചിരിത്തിടമ്പേ

(മാരിവില്ലിന്മേല്‍...) (2)

ഇവിടെ
4. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സുജാത

(സ്ത്രീ) ഉം...

(പു) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
നിന്‍ മനസ്സു് തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായു്
നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായു്

(സ്ത്രീ) ഉം...
(പു) (മാരിവില്ലിന്മേല്‍ )
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

(പു) തുടിച്ചു പാടും പുഴയുടെ അരികിലെ ഇളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കുഞ്ഞിളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
(സ്ത്രീ) കൊതിച്ചു കൊഞ്ചി കുസൃതികളാടാന്‍ ഉണ്ണികള്‍ വേണം
പൊന്നുണ്ണികള്‍ വേണം
(പു) കൊക്കുരുമ്മിയാടാന്‍ കൂടെ വേണം
നീ കൂടെ വന്നിരുന്നാല്‍ തൂവസന്തം
മഞ്ഞുകോടി ചാര്‍ത്തിടുന്നൊരാതിരക്കുരുന്നേ

(സ്ത്രീ) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
(പു) താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

(സ്ത്രീ) കൊളുത്തിവെയ്ക്കാം കുരിളിടും ഇരുളില്‍ കുരുന്നു ദീപം
കുഞ്ഞിക്കുരുന്നു ദീപം
(പു) മനസ്സില്‍ മീട്ടാന്‍ മധുരിതമുതിരും ഹൃദന്തരാഗം
ഈ ഹൃദന്തരാഗം
(സ്ത്രീ) മൗനമായു് പാടാന്‍ കൂടെ വേണം
(പു) നീ ചാരേ വന്നിരുന്നാല്‍ ചന്ദ്രകാന്തം
വെണ്ണിലാവുരുക്കിവെച്ച പുഞ്ചിരിത്തിടമ്പേ

(സ്ത്രീ) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
(പു) താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
(സ്ത്രീ) നിന്‍ മനസ്സു് തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായു്
(പു) നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായു്

(സ്ത്രീ) ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ
(പു) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

ഇവിടെ

വീഡിയോ5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & / സുജാത

(M) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്
നറുമഞ്ഞുമീ നിലാക്കുളിരും ഒന്നു ചേരും നേരമായ്
പനിനീരില്‍ നനഞ്ഞ രാത്രിയെ പുലര്‍വെയില്‍ പുല്‍കുമ്പോള്‍
(F) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്

(F) പൂത്തുനില്‍ക്കും കാമിനിമുല്ലയെ പ്രണയവസന്തം പൊതിയുമ്പോള്‍
(M) മാഞ്ഞുപോകും മഞ്ഞണി തിങ്കളില്‍ സൂര്യപരാഗം കുതിരുന്നു
(F) പൂങ്കിനാവിന്‍ ചിറകു തലോടി കുളിര്‍ന്നു നില്‍പ്പൂ ഞാന്‍
(D) വെറുതെ നിന്റെ മിഴിയില്‍ നോക്കി നില്‍ക്കാന്‍ മോഹമായ്
(F) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്

(F) വെള്ളിമേഘത്തേരിലിറങ്ങി വേനല്‍ നിലാവും സന്ധ്യകളും
(M) പെയ്തു തോരും മാമഴയായി പൊന്‍ കിനാവും പൂവിതളും
(F) ഓര്‍മ്മ മൂടും വെണ്‍ താളുകളില്‍ പീലി തെളിയുകയായ്
(M) ഇനിയും തമ്മിലലിയാന്‍ നെഞ്ചു പിടയും സാന്ദ്രമായ്

(M) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്
(F) നറുമഞ്ഞുമീ നിലാക്കുളിരും ഒന്നു ചേരും നേരമായ്
(M) പനിനീരില്‍ നനഞ്ഞ രാത്രിയെ പുലര്‍വെയില്‍ പുല്‍കുമ്പോള്‍

ഇവിടെ

വീഡിയോBONUS: COCKTAIL

വീഡിയോ

സാഗരം ശാന്തം [1983] പി.ജി. വിശ്വംഭരൻചിത്രം: സാഗരം ശാന്തം [1983] പി.ജി. വിശ്വംഭരൻ
താരനിര: മമ്മൂട്ടി, നെടുമുടി വേണു, ശാന്തി കൃഷ്ണ, ശ്രീനാഥ്. സുകുമാരി...

രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: എം.ബി. ശ്രീനിവാസൻ


1, പാടിയതു; പി. ജയചന്ദ്രൻ & ജാനകി

ഏലം പൂക്കും കാലം വന്നു ഏലേലം പാടി
കാറ്റും കിളിയും പാറിനടക്കും പൂക്കാലം വന്നു
പൂക്കാലം വന്നു

പ്രാവുകള്‍ കുറുകുന്നു, തേന്‍ കിനാവുകള്‍ കുറുകുന്നു
പ്രാവുകള്‍ കുറുകുന്നു, തേന്‍ കിനാവുകള്‍ കുറുകുന്നു
പൂത്തചെമ്പകത്തരുവിന്‍ തണലൊരു പൂമ്പട്ടാവുന്നു
നമുക്കൊരു പൂമ്പട്ടാവുന്നു

കാറ്റിനു കുളിരുന്നു നിന്റെ കവിളിണ തഴുകുമ്പോള്‍
കാറ്റിനു കുളിരുന്നു നിന്റെ കവിളിണ തഴുകുമ്പോള്‍
കാറ്റിലേതോ കിളിയുടെ ദാഹം പാട്ടായൊഴുകുന്നു
ഇണക്കിളി കേട്ടുമയങ്ങുന്നുവീഡിയോ2. . പാടിയതു: യേശുദാസ്

:മാണിക്യ മതിലകത്തെ മാളോരേ ഉണരുണരൂ
പാണനൊന്നു പാടുന്നുണ്ടേ പതിരില്ലാ പഴമൊഴികള്‍

മിണ്ടാപ്പൂച്ച മുനിപ്പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച...
കണ്ണുമടച്ച് പാലുകുടിച്ചു പാലിരുന്ന കലമുടച്ചു
മിണ്ടാപ്പൂച്ച...

തരികിടതോം തകതോം....

കലത്തിന്റെ വാവട്ടം കഴുത്തിലിട്ടുംകൊണ്ട്
നിരത്തിന്റെയോരത്തിരുന്നപ്പോള്‍
പാലുകുടിച്ചെന്ന പരമരഹസ്യം
മാളോരു കണ്ടുപിടിച്ചു
മിണ്ടാപ്പൂച്ച ......

നമ്മുടെ പൂച്ച മിടുക്കന്‍പൂച്ച
കുടിച്ചതു നല്ല പൈമ്പാല്
നറുവെണ്ണയുറയുന്ന പൈമ്പാല്
പ്രേമത്തിന്‍ പൈമ്പാല്

ധിം തക ധിം തക.........

മൂക്കിന്റെ താഴത്തൊരെലിവാലന്‍ മുറിമീശ
മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടേ മുഖം മിനുക്കുന്നുണ്ടേ
മൂളിപ്പാട്ടൊന്നു തോന്നുന്നുണ്ടേ മുനി
ആളാകെ മാറുന്നുണ്ടേ
മിണ്ടാപ്പൂച്ച...

തളാങ്കുതകതിമി തരികിടതോം....

മിടുക്കനെ കുടുക്കിയ കുറിഞ്ഞ്യാരേ കുറിഞ്ഞ്യാരേ
മിടുക്കത്തി നീതന്നെ മണിക്കുട്ടി
കൊട്ടും കുരവേം വേണം നമ്മുടെ
ചക്കരക്കുറിഞ്ഞിക്കു കുടിവയ്പ്പ്
കുറുമൊഴി കുയില്‍മൊഴി മയില്‍മിഴിയാളേ
കുറുകുഴലൂതി വരവേല്‍പ്പ്

വീഡിയോtop ten sad songs


3. പാടിയതു: യേശുദാസ്

മലര്‍ത്തിങ്കളെന്തേ മുകില്‍ക്കീറിനുള്ളില്‍
ഒളിക്കുന്നു വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നുവോ നീ ചിരിക്കുന്നുവോ? [2]

നിലാപ്പൂക്കള്‍ വീണ്ടും വിടര്‍ത്തുന്നതാരൊ
കിനാവിന്റെ ലോകം തുറക്കുന്നതാരോ
അതില്‍ വര്‍ണ്ണജാലം പനീര്‍പ്പൂക്കളായി
മനസ്സില്‍ പരാഗം ചൊരിഞ്ഞൂ....
മലര്‍ത്തിങ്കളേന്തേ......

കിളുന്നോര്‍മ്മകള്‍ തന്‍ തളിര്‍തിന്നു പാടും
വിഷുപ്പക്ഷിയായ് നീ വിളിക്കുന്നതാരേ?
കണിക്കൊന്നവീണ്ടും മണിപ്പൂക്കള്‍ ചൂടി
മനസ്സില്‍ നിറങ്ങള്‍ പടര്‍ന്നൂ.....
മലര്‍ത്തിങ്കളെന്തേ......


വീഡിയോ

Wednesday, May 25, 2011

2011ലെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ: ഗാനങ്ങൾ

1. ചിത്രം: ജനകൻ [ 2010] എൻ. ആർ. സഞീവ്
രാചന: ഗിരീഷ് പുത്തൻ
സംഗീതം: എം. ജയചന്ദ്രൻ

പാടിയതു: രാജലക്ഷ്മി. 2011 ഏറ്റവും മികച്ച ഗായിക

ഒളിച്ചിരുന്നേ ഒന്നിച്ചൊളിച്ചിരുന്നേ
മുറ്റത്തെത്തും തെറ്റിപ്പൂവില്‍ ഒളിച്ചിരുന്നേ
മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞേ എന്തോ മെല്ലെപ്പറഞ്ഞേ
ചുറ്റിപ്പായും വണ്ടോടൊപ്പം മൂളിപ്പറന്നേ
മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞേ എന്‍ മനം നിറഞ്ഞേ
നെയ്തലാമ്പലായ്‌ ഓര്‍മ്മകള്‍
ഒന്നിച്ചിരുന്നേ അന്നേ ഒന്നിച്ചിരുന്നേ
തെന്നല്‍ അന്നല്‍ ഊഞ്ഞാലിന്മേല്‍ ഒന്നിച്ചിരുന്നേ

വെള്ളോട്ടു വിളക്കിന്‍ നാളം പോലെ
വെള്ളാരം കുന്നിലെ കാറ്റുണ്ടോ?
മഞ്ചാടിക്കാട്ടിലെ താന്തോന്നിപ്പുള്ളിനു
വേളിക്കു ചാര്‍ത്താന്‍ പവനുണ്ടോ
പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കണ കുട്ടിക്കുഞ്ഞി കുറുമ്പിക്ക്
കുറുമൊഴിപ്പൂവിന്‍ കുടയുണ്ടോ
പെയ്തു തോര്‍ന്ന മഴയില്‍ അന്നും
ഒളിച്ചിരുന്നേ ഒളിച്ചിരുന്നേ
(ഒളിച്ചിരുന്നേ ...)


വല്ലോരും കൊയ്യണ കാണാക്കരിമ്പില്‍
കണ്ണാടി നോക്കണ കുയിലമ്മേ
പുന്നെല്ലു മണക്കും പാടം പോലെ
പൂക്കാലം നോറ്റതു നീയല്ലേ
ഉച്ചയ്ക്കെന്റെ പച്ചക്കല്ല് വിളക്കിച്ച കമ്മലിട്ടു
കുരുക്കുത്തി മുല്ലേ കൂടേറാം
പാതി മാഞ്ഞ വെയിലില്‍ അന്നും
ഒളിച്ചിരുന്നേ ഒളിച്ചിരുന്നേ
(ഒളിച്ചിരുന്നേ ...)

ഇവിടെ


വിഡിയോ2. ചിത്രം: സദ്ഗമയ [2010] ഹരികുമാർ.
താരനിര: സുരേഷ് ഗോപി, നവ്യാ നായർ, ശ്വേതാ മേനോൻ...

രചന: റാ‍ഫീക്ക് അഹമമദ് : 2011 എറ്റവും നല്ല ഗാന രചന അവാർഡ്
സംഗീതം: എം. ജയചന്ദ്രൻ

പാടിയതു: യേശുദാസ്

ഒരു പൂവിനിയും വിടരും വനിയിൽ
ഇതളിൽ കിനിയും മിഴിനീർ മറയും
ഇലകൾ വിരിയും മരുഭൂമികളിൽ
മഴയിൽ വെയിലിൽ നിറമാർന്നുലയും
നിഴലായൊഴിയും സ്മൃതി വേദനകൾ
മനസ്സിൻ തമസ്സിൽ
പുതുമഴയുടെ വിരൽ മുനയായ്
( ഒരു പൂവിനിയും..)

കിളിമൊഴികളിലിളകും തരു നിരകളിലൂടെ
പുലരൊളിയുടെ മായാനടനം തുടരും
അല ഞൊറികളിലുണരും പ്രിയതരമൊരു ശ്രുതിയിൽ
നദിയൊഴുകുമൊരീണം പകരും നിറവിൽ
പിറകേ പിറകേ കളി വഞ്ചികളാൽ
സുഖസ്മരണകളൊഴുകിടുമിതു വഴിയേ
( ഒരു പൂവിനിയും..)

ഇരുൾ വിതറിയ രാവിൻ മറുകരയിരു മൗനം
ഇനി മറവിയിലിടറും കൺ പീലികളിൽ
മലനിരകളിലകലെ മണിമുകിലുകളലയും
മഴയുടെ മണമുതിരും തരിശ്ശിൻ മടിയിൽ
നിറയെ നിറയെ ഹരിതാങ്കുരമായ്
പുതു നിനവുകൾ കതിരിടുമിനിയിവിടെ
( ഒരു പൂവിനിയും..)
വീഡിയോ


3. ചിത്രം; പാട്ടിന്റെ പാലാഴി


രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: സുരേഷ് മണിമല

പാടിയതു: ഹരിഹരൻ 2011 ഏറ്റവും മികച്ച ഗായകൻ

പാട്ടുപാടുവാന്‍ മാത്രം ഒരു
കൂട്ടുതേടിയെന്‍ രാപ്പാടീ
വന്നതെന്തിനീ കൂട്ടില്‍ കണി-
ക്കൊന്ന പൊന്നുതിരുമീവനിയില്‍
പാതിരാക്കുരുവി നിന്‍ കിനാവുകള്‍ നിനവുകള്‍
ഏതു മണ്‍ വീണതന്‍ മലര്‍ത്തന്തി
തേടുന്നുവോ കേഴുന്നുവോ?

വിഷാദരാഗഭാവം വിടരാതകതാരിലൊതുക്കീ
വിലോലതന്തിയാകെ വിമൂകശാന്തമായോ?
പറയൂ നിന്‍ തേന്‍ കുടമുടഞ്ഞുവോ?
ഒരു ചക്രവാകം വിതുമ്പീ
ഇന്നെന്‍ സൌഗന്ധികങ്ങള്‍ കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നുവോ?
പാട്ടു പാടുവാന്‍....

വിശാലനീലവാനില്‍ മധുമാസനിലാവു മയങ്ങീ
മനസ്സരസ്സിലേതോ മരാളികാ വിലാപം
തരളമനസ്സേ തരിക മാപ്പുനീ
ഒരുകാറ്റു കണ്ണീരോടോതീ
സ്നേഹം സംഗീതമാകും
വിദൂരതീരമെങ്ങോ?

ഇവിടെ


വീഡിയോ


4. ചിത്രം: കരയിലേക്കു ഒരു കടൽ ദൂരം [2010] വിനോദ് മങ്കര
താരനിര: ഇന്ദ്രജിത്, മംതാ മോഹൻദാസ്, ധന്യ മേരി വർഗീസ്, ലക്ഷ്മി ശർമ്മ

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: എം. ജയചന്ദ്രൻ 2011 ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ...

പാടിയതു: ചിത്ര & മധുബാലകൃഷ്ണൻ

ചിത്രശലഭമേ ചിത്രശലഭമേ
അപ്സരസ്സുകൾ തേടും ചിത്രശലഭമേ നീ
അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചതെന്തിനെന്നെ? [2]
ഞാനൊരു കാട്ടുപൂവല്ലേ?
ഘനശ്യാമകാനനം കണിവച്ച പൂവല്ലേ?
ചിത്രശലഭമേ...

അനുപല്ലവി:
തരുലതാവൃന്ദമാടും ഇവിടെയെൻ കളിപ്പന്തൽ
വരു! വരു! എന്നു നിന്നെ വിളിച്ചുവോ
ദലമർമ്മരങ്ങൾപോലും മധുരമായാരോ മീട്ടും
ജലതരംഗത്തിൻ ലോലശ്രുതിപോലെ

തരളലളിതമതിലോലം
തനു തഴുകി പവനനനുവേലം
മലർമിഴികളേ മധുമൊഴികളേ
വരു! തളിക നിറയെ-
യരിയൊരമൃതകളഭവുമായ്

എത്രയോ പൂവുകൾ ഹൃദയം നേദിച്ച
ചിത്രശലഭമല്ലേ!
നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമെന്നെന്തിനോതി?
ഇഷ്ടമെന്നെന്തിനോതി?
ചിത്രശലഭമേ...

ചരണം:
പുളകിതയാമിനീ സഖികൾ സാക്ഷിയായ്
കളിയരങ്ങിതിലാടിത്തിമിർത്തൂ നാം
മുടിയുലഞ്ഞാടുമൊരു മുളങ്കാടുപോലെ
പീലി വിടർത്തിയ മയിൽ‌പോലെ നൃത്തമാടി ഞാൻ

ഉയിരിലുണരുമൊരു ഗാനം
കളമുരളി ചൊരിയുമൊരു നാദം
ശ്രുതിഭരിതമായ് കരൾ കവരവേ
ഒരു പ്രണയമധുര മദനലഹരിയതിലലിയേ

മറ്റൊരു പൂവിന്റെ മടിയിൽ മയങ്ങിയ
ചിത്രശലഭമല്ലേ!
നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമെന്നെന്തിനോതി?
ഇഷ്ടമെന്നെന്തിനോതി?
ചിത്രശലഭമേ...ഇവിടെ


ഇവിടെ

Sunday, May 22, 2011

അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്


ചിത്രം: അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, ചാരുഹാസൻ, ഗനെഷ്കുമാർ, സിൽക് സ്മിത, പാർവതി, ജയഭാരതി...
രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: ഇളയ രാജാ

1. പാടിയതു: ചിത്ര

അമ്പിളിക്കലയും നീരും തിരുജടയിലണിയുന്ന
തമ്പുരാന്‍റെ പാതിമെയ്യാം ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ
ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ... ശ്രീപാര്‍വ്വതി വരമരുളൂ...
പനിമലയ്ക്കൊരു മകളേ ഗണപതിത്തിരുതായേ...
മണിമുറ്റത്തൊരുണ്ണിക്കാല്‍ കണികാണാന്‍ വരമരുളൂ
(അമ്പിളിക്കലയും)

തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കണിയുവാന്‍ എന്തും പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
തൃത്താപ്പൂ തൃക്കറുക ചെത്തിപ്പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക... എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക...
ചെമ്പഴുക്ക താംബൂലം ചെമ്പട്ടും കുങ്കുമവും
പൊന്‍‌കരിമ്പും പൊരിമലരും...
(അമ്പിളിക്കലയും)

പഞ്ചാഗ്നിനടുവിലും അഞ്ചാതെ നിന്നൊരമ്മ
മുക്കണ്ണന്‍മുമ്പിലൊരു പൊല്‍തിങ്കള്‍ത്തിടമ്പായി
പത്തു പൂവും ചൂടിയമ്മ ചോന്ന പട്ടുമുടുത്തമ്മ
നൃത്തമാടും ഭഗവാന്‍റെ പാതിമെയ്യായ്‌ മാറിയമ്മ
(അമ്പിളിക്കലയും)

ഇവിടെ


വീഡിയോ2. പാടിയതു: ഇളയ രാജാ & പി.. ജയചന്ദ്രൻ

ഓം ഇത്യേ തദക്ഷരമിദം സര്‍വം
തസ്യോപദാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവത് ഭവിഷ്യമിതി
സര്‍വമോംകാരമേവ ഇവ
യച്ഛാന്‍ യത് ത്രികാലാതീതം
തദഭ്യോംകാര ഏവ....

ഏതദ്യേവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ
ഏതദ്യേവാക്ഷരം പരം
ഏതദ്യേവാക്ഷരം ജ്ഞാപ
യോ യദിച്ഛതി തസ്യത

ഏതാദാലംബനം ശ്രേഷ്ഠം
ഏതാദാലംബനം പരം
ഏതാദാലംബനം ജ്ഞാത്വാ
ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ
ഏതദ്വൈ സത്യകാമാര്‍പ്പണം
ചാപരം ച ബ്രഹ്മ യദോംകാരാക
തസ്മാത് വിദ്യാനേകേനൈവ
യദാനേകൈവ താരമേതി

ഓം ഇതി ബ്രഹ്മ ഓമിതിദവം സര്‍വം
ഓം ഇതി ബ്രഹ്മണ തവാക്ഷന്നര
ബ്രഹ്മോപാവാപ്നവോനേതോ
ബ്രഹ്മൈയോപാവാപ്നോതി
ഓം.............

ഇവിടെ

വീഡിയോ3. പാടിയതു: എം. ജി . ശ്രീകുമാർ
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂ ചൊല്ലു തേന്‍ ചൊല്ലുതിര്‍ന്നു..
(പൂവായ്..)
ആ കയ്യിലോ അമ്മാനയാട്ടും..
ഈ കയ്യിലോ പാല്‍കാവടി..
കാലം പകര്‍ന്നു തുടി താളം..
(പൂവായ്..)

ഇളവെയില്‍ തഴുകിയിരു മുകുളമിതള്‍ മീട്ടി..
ഇതളുകളില്‍ നിറകതിര്‍ തൊടു കുറികള്‍ ചാര്‍ത്തി..
(ഇളവെയില്‍..)
ചന്ദന മണി പടിയില്‍ ഉണ്ണി മലരാടി..
ചഞ്ചലിത പാദമിരു ചാരുതകള്‍ പോലെ..
(ചന്ദന മണി..)
താനേ ചിരിക്കും താരങ്ങള്‍ പോലെ..
മണ്ണിന്റെ മാറില്‍ മാന്തളിര് പോലെ..
മാറും ഋതു ശോഭകളെ ഭൂമി വരവേല്‍ക്കയായി..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

പ്രണവ മധു നുകരുവതിന്‍ ഉണരും ഒരു ദാഹം..
കനവുകളില്‍ നിനവുകളില്‍ എരിയുമൊരു ഒരു ദാഹം..
(പ്രണവ മധു..)
മൃണ്‍മയ മനോജ്ഞമുടല്‍ വീണുടയുകില്ലേ..
ഉണ്മ അതിനുള്ളില്‍ എരിയുന്ന കട ദീപം..
(മൃണ്‍മയ..)
കാണാന്‍ ഉഴറുന്നു നാടായ നാടും..
കാടായ കാടും തേടി അലയുന്നു..
ഏത് പൊരുള്‍ തേടിയത് കാനജലമായിതോ..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


4. പാടിയതു: ചിത്ര

പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)
മന്ദാരം പൂക്കും മറുതീരത്താണോ
പുന്നാകം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെ എന്‍ പൂത്തോണി
പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)

തോണിക്കാര്‍ പാടും ഈണങ്ങള്‍ മാഞ്ഞു
കാതോര്‍ത്തു തീരത്താരോ തേങ്ങുന്നു (തോണിക്കാര്‍...)
മാണിക്യ നാഗം വാഴും കടവില്‍
മാരിവില്ലോടം നീന്തും പുഴയില്‍
ആരാരോ കണ്ടെന്നോതി നാടോടി കിളിയോ (പുഴയോരത്തില്‍...)

[ആ..ആ..ആ..ആ..ആ ...]

മാരിക്കാര്‍ വന്നു മാറത്തു ചായും
തൂമിന്നല്‍ പെണ്‍കൊടിയാളെ കൊണ്ടേ പോയ്‌ (മാരിക്കാര്‍...)
താഴുന്ന സന്ധ്യേ നിന്നെ തഴുകി
താലോലം ആട്ടി പാടും പുഴയില്‍
ആരാരെന്‍ തോണി മുക്കി പൂക്കള്‍ ഒഴുക്കുന്നു (പുഴയോരത്തില്‍...)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


5. പാടിയതു: യേശുദാസ്
“ഒഴുകുന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ടന്നു ഞാൻ...“


ഇവിടെ

ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ [ 1994 ] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
ചിത്രം: ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ [ 1994 ] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
താരനിര: രഘുവരൻ, ശ്രീ വിദ്യ, മാളവിക, വിനീത്, സുധീഷ്, തിലകൻ, ശാന്താ ദേവി,
സിദ്ദിക്ക്..

രചന: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: മോഹൻ സിത്താര


1. പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഇനിയൊരു ഗാനം നിനക്കായ്
നിനക്കായ് മാത്രം പാടാം ഞാന്‍
ബന്ധുരേ നിന്നെ
വെറുതെ സ്നേഹിക്കുമൊരു മോഹം
സ്വരവീണയായ് അരികെ (ഇനിയൊരു ഗാനം...)

കം സെപ്റ്റംബര്‍ വീണ്ടുമോര്‍ക്കുവാന്‍
വീണ്ടും പാടാന്‍ പോരു നീ
വെണ്‍പിറാക്കള്‍ മൂളും സന്ധ്യകള്‍
കുഞ്ഞു ലില്ലിപ്പൂക്കളും ഇഷ്ടമാര്‍ന്നോതുന്നു
നൂപുരങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തി നീ
ആടുന്ന കാണാന്‍ മോഹം (ഇനി)

ഏതു പൂവില്‍ ഏറെ സൌരഭം
ഓര്‍മ്മകള്‍ തന്‍ പൂക്കളില്‍‍
ഏതൊരോര്‍മ്മ വാടാപ്പൂക്കളായ്
കാതരേ നിന്നോര്‍മ്മകള്‍
മായുമീ യാമിനി പാഴ് കിനാവാം
മായുകില്‍ ഓര്‍മ്മതന്‍ പൂക്കള്‍ മാത്രം (ഇനി)

AUDIO2. രചന & പാടിയതു: വി. മധുസൂദനൻ നായർ.

ഇരുളിന്‍ മഹാനിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തി
നീ നിറമുള്ള ജീവിതപ്പീലി തന്നു (ഇരുളിന്‍..)
എന്റെ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു
നിന്നാത്മ ശിഖരത്തില്‍ ഒരു കൂടു തന്നു
ആത്മ ശിഖരത്തില്‍ ഒരു കൂടു തന്നു

ഒരു കുഞ്ഞുപൂവിലും തളിര്‍കാറ്റിലും
നിന്നെ നീയായ്‌ മണക്കുന്നതെങ്ങു വേറെ (ഒരു കുഞ്ഞു..)
ജീവനൊഴുകുമ്പൊളൊരു തുള്ളി ഒഴിയാതെ നീ തന്നെ
നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങു വേറെ
കനവിന്റെ ഇതളായ്‌ നിന്നെപ്പടര്‍ത്തി നീ വിരിയിച്ചൊരാകാശമെങ്ങു വേറെ

ഒരു കൊച്ചു രാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും
നേര്‍ത്തൊരരുവി തന്‍ താരാട്ടു തളരുമ്പോഴും (ഒരു കൊച്ചു..)
കനിവിലൊരു കല്ലു കനിമധുരമാകുമ്പോഴും കാലമിടറുമ്പോഴും
നിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഞാനെന്റെ ഹൃദയം കൊരുത്തിരിക്കുന്നു
നിന്നിലഭയം തിരഞ്ഞു പൊകുന്നു

അടരുവാന്‍ വയ്യ .. അടരുവാന്‍ വയ്യ
നിന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നെനിക്കേതു സ്വര്‍ഗ്ഗം വിളിച്ചാലും (അടരുവാന്‍..)
ഉരുകി നിന്നാത്മാവിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീണു പൊലിയുമ്പോഴാണെന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗം (2)
നിന്നിലടിയുന്നതേ..നിത്യ സത്യംVIDEOAUDIO3. പാടിയതു: ഉഷാ ഉതുപ്പ്

ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ..സ്നേഹിക്കുന്നു(2)
അവള്‍ എനിക്കേകുന്നു സ്വപ്നങ്ങള്‍
അഴകുറ്റ സ്വപ്നങ്ങള്‍ എത്ര ബാക്കി ..ആ..
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

അവളെന്നെ പൂക്കളാല്‍ മൂടുന്നു(2)
പറുദീസയില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന
പനിനീര്‍പ്പൂക്കളാല്‍ മൂടുന്നു(പറുദീസ)
എന്നെ മൂടുന്നു എന്നെ മൂടുന്നു
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

അവള്‍ എനിക്കൊരു കൊച്ചു വീടു തന്നു(2)
തിരുവത്താഴങ്ങളില്‍ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാന്‍
ഒരു പാട്ടു പാടാനാരു വരും കൂടെ
ആരു വരും കൂടെ ആരു വരും
(ഞാന്‍ ഈ രാത്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു)

ഇവിടെ

അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍


ചിത്രം:: അവരുണരുന്നു [ 1956 ] എന്‍. ശങ്കരന്‍ നായര്‍
താരനിര: സത്യൻ.പ്രേം നസീർ, ബഹദൂർ, കുട്ടൻ പിള്ള,
കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ, കുമാരി, പ്രേമ, ആരന്മുള പൊന്നമ്മ....

രചന: വയലാർ രാമവർമ്മ
സംഗീതം: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി

1. പാടിയതു: എ എം രാജ & ജിക്കി കൃഷ്ണവേണി

ഒരു കാറ്റും കാറ്റല്ല ഒരു പാട്ടും പാട്ടല്ല
ഓടക്കുഴലുമായ് നീയില്ലേ
ഓമനപ്പാട്ടുമായ് നീയില്ലേ (ഒരു കാറ്റും..)

കളി വഞ്ചി തുള്ളി കവിളത്തു നുള്ളി
കരളിന്റെ കിളിവാതിൽ നീ വന്നു തള്ളി (ഒരു കാറ്റും..)

ഉള്ളിലുറങ്ങും പുള്ളിക്കുയിലേ
കിള്ളിയുണർത്തിയതാരാണ് നിന്നേ (ഒരു കാറ്റും..)

കരിമണ്ണിൽ പൂത്തു
കനലൊളികൾ കോർത്തു
കരിയില്ലീ അനുരാഗമുല്ലമാല
തിരി നീട്ടി നീയെന്റെ ഇരുൾ മൂടും
മണിവീണ മീട്ടി നീ മണവാട്ടി (ഒരു കാറ്റും...)

ഇവിടെ

2.പാടിയതു: കോറസ്


ആലോലത്തിരയാടി മേലാകാശക്കുട ചൂടി (2)
മേലാകാശക്കുട ചൂടി
കാലത്തങ്ങടെ കടലമ്മയ്ക്കൊരു നീലച്ചേലയുടുപ്പിച്ചേ
ജിഞ്ചോല (3) ജോലാ
ജിഞ്ചോല (2)

കടലിന്‍കരയില്‍ വളരും തെങ്ങുകള്‍
ആ... പൊന്നുക്കുടം ചൂടി - കുന്നിന്‍തെന്നലാടി
ഓ... പലനാടിന്‍മോടികള്‍ പാടി
കടലിന്‍...
താണടിഞ്ഞ ജീവിതത്തെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്നേ (2)

ഏ.. ജിഞ്ചോല - ജിഞ്ചോല...
വഞ്ചിവലകളും ചാളത്തടികളും
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം - എടുക്കുവിന്‍
ചാട്ടൊളി ചൂണ്ടലെല്ലാം

പട്ടിണി ചൂടിനെ തെല്ലൊതുക്കീടുവാന്‍
നമ്മുടെ ജീവനെ പോടുന്നേന്‍
(പട്ടിണി)

കടലിന്‍ കരയില്‍ ഒളിയും മീനുകള്‍
ദാ... ഒന്നായിത്തുള്ളിച്ചാടി
മിന്നും പൊന്നലകളിലാടി
ഓടിയെത്താന്‍ ഓടങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നേ (2)

വാളയും ചാളയും ആവോലെ അയിലയും
കൊഞ്ചും കുറുമ്പോടും മാണകൊക്കൈലയും
മങ്കട വങ്കട ചൂരതേടു്
ഓളപ്പടവിലേയ്ക്കു് ഓടി എത്താന്‍
ഓടത്തേ മാടി വിളിക്കുന്നേ
(ഓ... ജിഞ്ചോല...)

നല്ല കാലം (5)


3. പാടിയതു: കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ

അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം - ആഹാ
മനുജര്‍ക്കു വലുതാണു് വയറാണു ദൈവം
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വാനോളം പുരകള്‍കെട്ടി വാണിടുന്ന വലിയവരെ
നാടാകെ വയലുനീട്ടി കൃഷിചെയ്യും ഉടയവരേ
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

അച്ഛാ ഒരു കാശു പിച്ചതരണമേ
കൊച്ചിനു കരിക്കാടിക്കായി എന്നും വിളിപ്പോര്‍ക്കു
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പീരങ്കിതോക്കും താങ്ങി മുന്നില്‍
പോരാടി ചോര ചോര്‍ത്താല്‍
(പീരങ്കി)
മാളോരും പോവതെന്തേ
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

വയറെരിയുമ്പോള്‍ പ്രേമമെന്തേ
വയറെരിയുമ്പോള്‍ നാണമെന്തേ
(വയറെരി)
(അറിയാമോ)
അറിയാമോ ചോറാണു ദൈവം

പുത്തന്‍യുഗമൊന്നു നമ്മെ എത്തിനോക്കി
ഭൂമി അധ്വാനിപ്പോര്‍ക്കെന്നു തന്നെ വ്യക്തമാക്കി
സത്യമേ സകല മത തത്വമെല്ലാം
അതിലൊത്തൊതുങ്ങി നില്പതുണ്ടു് മാളോരേ
മാളോരേ പൊന്നുമാളോരേ അതേ
(അറിയാമോ)
4. പാടിയതു: ശാരദ

ആരോമല്‍ക്കുഞ്ഞേ ആരീരാരോ
കറയറ്റപൊന്നേ കരയാതെ കണ്ണേ
(ആരോമല്‍) (2)

കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി എന്‍ചാരെ വന്നു
പഞ്ചാരയുമ്മ എന്നേകുമോ
(കൊഞ്ചി)
ചാഞ്ചാടി അച്ഛന്റെ നെഞ്ചില്‍കരേറി (2)
പിഞ്ചുകൈതാളം പിടിക്കുന്നതെന്നോ
(ആരോമല്‍)

ഉരുകുന്നൊരമ്മതന്‍ വേദന
തീര്‍ക്കാനവതാരം ചെയ്തൊരു തങ്കമേ
(ഉരുകുന്നൊരമ്മ)
ഇരുളില്‍ നിന്നെന്നെ അരുണോദയത്തില്‍ (2)
കരവല്ലി ഏകി കരയേറ്റുമോ - നീ
(ആരോമല്‍)
ആരീരാരാ ആരാരാ
5. പാടിയതു: കമുകറ & ശ്യാമള

(പു) എന്‍ മാനസമേ നിലാവേ ഓടിവാ
(സ്ത്രീ) എന്‍ മദനാ കമനാ രമണാ വാ
വെണ്‍മതിപോലെ എന്‍മതിപോലെ
വന്നുജിച്ചാലെ
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(പു) മധുവുണ്ടു വണ്ടുകള്‍ മലരിലായു്
മരുവുന്നു മേ സഖി
അതുമല്ല ചെണ്ടുകള്‍ സന്ദേശം
പകരുന്നു കാണ്‍ക നീ
(സ്ത്രീ) അതുപോല്‍ നമ്മളെന്നും
പൊന്‍മലരായു് നല്‍മലരായു്
നല്‍ഗുണമായു്
(പു) (എന്‍ മാനസമേ)

(സ്ത്രീ) തവഗാനമാലയില്‍ മലര്‍വാനി
തലചാച്ചു മല്‍സഖേ
(പു) ശരിയാണു നിന്റെ രാഗമെന്നില്‍
ഇണയാകാന്‍ സഖി

(എന്‍ മാനസമേ)

6. പാടിയതു:

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കയറുപിരിക്കണ് കതിരിഴനൂല്‍ക്കണ്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
കാണാനെന്തൊരു ശേല്
ആ................

തട്ടമുണ്ടോ പെണ്ണിന് തരിവളയുണ്ടോ പെണ്ണിന്
ആ..........
തട്ടമില്ല തരിവളയില്ല താലികെട്ടാനാളില്ല

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്‍
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

കിഴക്കുനിക്കണ പെണ്ണല്ലേ നിന്ന്
കിനാവുകാണണ പെണ്ണല്ലേ
താലികെട്ടാനാളൊണ്ട് നിന്നെ
തട്ടമിടീക്കാനാളൊണ്ട്
ഇത്തറനാളും നീയെന്തേ
നൃത്തം വെയ്ക്കാനെത്താഞ്ഞൂ?
മുത്തുക്കുടമണി പോരാഞ്ഞോ?
മുല്ലപ്പന്തലു പോരാഞ്ഞോ?

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്
കിനാവുപോലൊരു പെണ്ണുവന്ന്

പണ്ട്പണ്ടൊരു പെരുമാള്- വന്ന്
പങ്കുവെച്ചൊരു മലനാട്
വിണ്ടുകീറിയ കരളിന്നിഴകള്
വീണ്ടുമിണക്കിയ മലനാട്
ആ മലനാടിന്‍ മലര്‍മുറ്റത്തൊരു
പൂവിളികേട്ടോ പെണ്ണാളേ

കിഴക്കുനിന്നൊരു പെണ്ണുവന്ന്

ഇവിടെ

7. പാടിയതു: എൽ.പി. ആർ. വർമ്മ

മാവേലിനാട്ടിലെ മന്ദാരക്കാട്ടിലെ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ
(മാവേലി)

ഹ ഹൗ ട്രൂ
മണമോലും ആനന്ദക്കാറ്റിലെ

മണിനെല്ലിന്‍ കതിരാടി ജനകീയക്കുയില്‍പാടി
പണമുള്ളോര്‍ക്കണി ചേര്‍ന്നു കൂടവേ
(മണിനെല്ലിന്‍)
പണിചെയ്യും പാവങ്ങള്‍ക്കരിയില്ല
തുണിയില്ല വീടില്ല വീഴുന്നു റോഡിലേ
(പണിചെയ്യും)
(മാവേലി)

ഇടവിട്ടുപിരിയാതെ മടിയേതും കലരാതെ
ഒരുമിപ്പിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരേ
(ഇടവിട്ടു)
നിങ്ങളുണരുവിന്‍ തൊഴിലാളിക്കൂട്ടരെ
അടിമത്വക്കടവെട്ടി ആശ്വസച്ചോറൂട്ടി
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ
(അടിമത്വ)
ആനന്ദക്കൊടി നാട്ടാം കൂട്ടരേ

ഇവിടെ

8. പാടിയതു: പത്മിനി

ഒരു മുല്ലപ്പന്തലില്‍ വന്നാല്‍
ഓമനപ്പൂമാല തന്നാല്‍ ഒരു കൂട്ടം
ഒരു കൂട്ടം പകരം തരുമോ കൂട്ടുകാരാ
(ഒരു മുല്ല)

മാണിക്യവീണ മുറുക്കി ഞാന്‍
മന്ദാരമാല കൊരുത്തു ഞാന്‍
ഈ നൃത്തവേദിയില്‍ - എന്നോ
മറഞ്ഞ കിനാവില്‍ മണിത്തേരില്‍
വന്നൂ വസന്തം മൃദംഗം മുഴക്കാന്‍
(ഒരു മുല്ല)

കാടായ കാടുകള്‍ തേടി - നിന്നെ
കൂടായ കൂടുകള്‍ തേടി
കൂട്ടിന്നിളങ്കിളി കുഞ്ഞോലപ്പെണ്‍കിളി
കൂട്ടിന്നകത്തിന്നു പാടി
(കൂടായ)

വെള്ളിച്ചിലമ്പുകള്‍ ചാര്‍ത്തി പിന്നെ
വള്ളിക്കുടില്‍ മെത്ത നീര്‍ത്തി - ഇന്നു
മുന്തിരിച്ചാറുമായു് മുന്നിലേയ്ക്കെത്തി നീ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ - നിന്റെ
തമ്പുരുമീട്ടാമോ മാരാ

മണിമുകിലണയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
മായരുതേ നീ മായരുതേ
ഇന്നലെ ഇരവില്‍ വെണ്‍തിങ്കള്‍ക്കല
നിന്നു മയങ്ങിയ ഗോപുരനടയില്‍
വന്നൂ പീലിത്തിരുമുടി ചൂടി നീ
വിണ്ണില്‍ നീയൊരു വനനര്‍ത്തകനായു്
മണിമുകിലണിയും മഴവില്‍ക്കൊടിയേ
9. പാടിയതു: എൽ.പി.ആർ. വർമ്മ & ലളിതാ തമ്പി

പു) പാലൊളി പൂനിലാ പുഞ്ചിരികൊണ്ടെന്റെ
മാലാകെ മാറിടുന്നു മനം പ്രേമാര്‍ദ്രമായിടുന്നു
(പോലൊളി)
ജീവിതപ്പോരിലെന്‍ തേരാളിയായിടും
ആനന്ദദായിനിയേ പ്രാണാധിനായികയേ

(സ്ത്രീ) എന്നും ഞാനെന്‍ മനക്കണ്ണാടിയില്‍ക്കാണും
എന്‍ ജീവനാഥനെന്നോ ഇനി വന്നുചേരുന്നതെന്നേ
വേദനകൊണ്ടാത്മശോധന ചെയ്തതോ
പാപമേ സാഹസമാ - എന്റെ ജീവിതമീവിധമോ

(പു) കര്‍ഷകമുദ്രതന്‍ തൂവേര്‍പ്പണിമുത്തു
കൈത്തലത്താല്‍ തുടയ്ക്കാന്‍
എന്റെ ചിത്തതാരില്‍ ലയിക്കാന്‍
ഉത്തമേ എന്നിനിയൊക്കുമോ
ഇല്ലെങ്കില്‍ ചത്തുപോം നിന്റെ നാഥന്‍
നിങ്കലെത്തുമോ ഈ വിലാപം

(സ്ത്രീ) നീറുന്ന ചിന്തയാലന്തരംഗം
അഴലേറുന്ന തീച്ചൂളയായി
അതു മാറുന്ന കാലമേതോ

(പു) വാടൊല്ലാ നിന്‍മനം
തേടൊല്ലാ താപത്തെ
കൂടും നാം കൂട്ടുകാരായു്
പ്രേമം പാടുന്ന പാട്ടുകാരായു്
ദാമ്പത്യജീവിത പൂന്തോപ്പിലെന്നെന്നും
ആദര്‍ശസമ്പന്നരായു് വാഴും (2)

Monday, May 16, 2011

ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം [ 1999 ]കെ.ബി. മധു


ചിത്രം: ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം [ 1999 ]കെ.ബി. മധു
താരനിര: ദിലീപ്, ജോമോൾ, സംഗീത, ജഗതി, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, രാജൻ പി. ദേവ്, കവിയൂർ
രേണുക, ജഗദീഷ്, മധുപാൽ, മമ്മുകോയ, മാധവൻ....

രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: മോഹന്‍ സിതാര1. പാടിയതു: യേശുദാസ് / രധികാ തിലക്

നിന്റെ കണ്ണില്‍ വിരുന്നു വന്നൂ
നീല സാഗര വീചികള്‍ (2)
പുഞ്ചിരിക്കൊരു പൂച്ചെണ്ടു തന്നൂ
പുഷ്യരാഗ മരീചികള്‍
നിന്റെ കണ്ണില്‍ വിരുന്നു വന്നൂ
നീല സാഗര വീചികള്‍ (2)

അന്തി മേഘം വിണ്ണിലുയര്‍ത്തീ
നിന്റെ കവിളിന്‍ കുങ്കുമം
അന്തി മേഘം വിണ്ണിലുയര്‍ത്തീ
നിന്റെ കവിളിന്‍ കുങ്കുമം
രാഗ മധുരം നെഞ്ചിലരുളി
രമ്യ മാനസ സംഗമം
വാന ഗംഗ താഴെ വന്നൂ
പ്രാണ സഖിയെന്‍ ജീവനില്‍

(നിന്റെ കണ്ണില്‍ )

താമരക്കുട നീര്‍ത്തി നിന്നൂ
തരള ഹൃദയ സരോവരം
താമരക്കുട നീര്‍ത്തി നിന്നൂ
തരള ഹൃദയ സരോവരം
ചിന്തു പാടീ മന്ദ പവനന്‍
കൈയ്യിലേന്തീ ചാമരം
പുളക മുകുളം വിടര്‍ന്നു നിന്നൂ
പ്രേയസീ നിന്‍ മേനിയില്‍
(നിന്റെ കണ്ണില്‍)

ഇവിടെ

ഇവിടെ


വീഡിയോ


2. പാടിയതു: യേശുദാസ് & രാധികാ തിലക്


(M) എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി നിന്‍ കഴുത്തില്‍ മിന്നും കെട്ടീ
കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍
പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍ (എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും....)
(F) ഓ.... നിന്റെ കൈയ്യില്‍ കയ്യും കോര്‍ത്ത്‌ തോളിലെന്റെ തോളും ചേര്‍ത്ത്
കൂടെ വരാന്‍ കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍
പൊന്നേ നിന്റെ കൂടെ വരാന്‍ കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍....
(M) എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി നിന്‍ കഴുത്തില്‍ മിന്നും കെട്ടീ
കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍
പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍..

(M) നാഴി മണ്ണും തുളസി തറയും മൺചുവരും മാലിപ്പുരയും (2)
അവിടെ എന്നോടൊത്തു പൊറുക്കാന്‍ ആശ കിളിയേ പോരാമോ ....
(F) നിന്റെ നെഞ്ചിനകത്തുണ്ടല്ലോ നീല വാനം പോലൊരു മനസ്സ് (2)
അവിടെ ചിറകും ചിറകുമുരുമ്മി ആറ്റ കിളി ഞാന്‍ പാര്‍ക്കാമല്ലോ ..

(M) എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി നിന്‍ കഴുത്തില്‍ മിന്നും കെട്ടീ
കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍
പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍..

(M) കോട മഞ്ഞും ചുഴലിക്കാറ്റും കൂരിരുട്ടിലൊരിടിയും മഴയും (2)
എന്റെ കുടിലു പൊളിക്കാന്‍ വന്നാല്‍ എന്തു ചെയ്യും പൈങ്കിളിയെ.....
(F) പേടി തോന്നും രാത്രിയിലെല്ലാം വീതി ഏറും നിന്നുടെ മാറില്‍ ...(2)
എന്റെ കൈയ്യാല്‍ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നെ പുല്‍കി ഉറങ്ങാമല്ലോ

(M) എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി നിന്‍ കഴുത്തില്‍ മിന്നും കെട്ടീ
കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍
പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍.
(F) ഓ.... നിന്റെ കൈയ്യില്‍ കയ്യും കോര്‍ത്ത്‌ തോളിലെന്റെ തോളും ചേര്‍ത്ത്
കൂടെ വരാന്‍ കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍
പൊന്നേ നിന്റെ കൂടെ വരാന്‍ കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍
(M) എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി നിന്‍ കഴുത്തില്‍ മിന്നും കെട്ടീ
കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍
പെണ്ണേ നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ വന്നതാണു ഞാന്‍......

ഇവിടെ
3.... പാടിയതു: യേശുദാസ്

കളവാണി നീയാദ്യം കണ്മുന്നില്‍ വന്നപ്പോള്‍
പല ജന്മം മുന്‍പേ നമ്മള്‍ പരിചിതരാണെന്നു തോന്നി
ഒരു പ്രേമത്തിന്‍ കനലെന്റെ നെഞ്ചില്‍ നീറി... നെഞ്ചില്‍ നീറി
(കളവാണി....)

കളവാണി നീയാദ്യം കണ്മുന്നില്‍ വന്നപ്പോള്‍
പല ജന്മം മുന്‍പേ നമ്മള്‍ പരിചിതരാണെന്നു തോന്നി
ഒരു പ്രേമത്തിന്‍ കനലെന്റെ നെഞ്ചില്‍ നീറി... നെഞ്ചില്‍ നീറി
(കളവാണി....)

വളയില്ല തളയില്ല മാന്‍ കണ്ണില്‍ മഷിയില്ല
എന്നിട്ടും സഖി നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
പൊയ്പ്പോയ ജന്മത്തിന്‍ പൊട്ടാത്ത ചരടിന്മേല്‍
മണിമുത്തേ വിധി നിന്നെ കോര്‍ത്തുവെച്ചു, കോര്‍ത്തുവെച്ചു
(കളവാണി......

കഥയൊന്നും പറയാതെ ഹൃദയങ്ങള്‍ അറിയാതെ
വരമായി സഖി നിന്നെ തിരിച്ചു തന്നു എന്നെ വിളിച്ചു തന്നു
എന്‍ മൌനഗാനത്തില്‍ പൊന്നോമല്‍ പൂവായി
ആത്മാവിന്‍ വനി നിന്നെ വിടര്‍ത്തി നിര്‍ത്തി, വിടര്‍ത്തി നിര്‍ത്തി
(കളവാണി ....)

ഇവിടെ

4. പാടിയതു: മോഹൻ സിതാര

പ്രണയകഥ പാടി വന്നു തെന്നല്‍
പ്രമദവനിയാടി നിന്നു മുന്നില്‍ (പ്രണയകഥ ....)
പൂവേ... ഉണരൂ....മൃദുലേ....
കാതര മിഴിയില്‍ കനവുകളേന്തി
കവിളിണയില്‍ നീ അണിയൂ നറു കളഭം
(പ്രണയകഥ........... മുന്നില്‍)
( പ്രണയകഥ........... മുന്നില്‍)


എന്‍ മാനസം പൊന്‍ വീണയായ് മീട്ടുവാനോ വന്നു നീ
എന്‍ ജീവിതം കല്‍ഹാരമായ് മാറ്റുവാനോ വന്നു നീ
ഓമല്‍ക്കിനാവേ......
രാഗങ്ങളും പൊന്‍ പൂക്കളും ചുണ്ടിലേന്തി പോരൂ നീ
(പ്രണയകഥ........... മുന്നില്‍)
പ്രണയകഥ........... മുന്നില്‍)


സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ തന്‍ പൂവാടിയില്‍ പ്രേമഗാനം പാടി നീ
എന്നോര്‍മ്മ തന്‍ മൺവേദിയില്‍ ഹേമലതയായ് ആടി നീ
പൂവെണ്ണിലാവേ......
രാഗങ്ങളും മോഹങ്ങളും നെഞ്ചിലേന്തി പോരൂ നീ

പ്രണയകഥ പാടി വന്നു തെന്നല്‍
പ്രമദവനിയാടി നിന്നു മുന്നില്‍
പൂവേ... ഉണരൂ...മൃദുലേ.......
കാതര മിഴിയില്‍ കനവുകളേന്തി
കവിളിണയില്‍ നീ അണിയൂ നറു കളഭം

ഇവിടെ
5. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ചിത്ര

സിന്ദൂരസന്ധ്യേ പറയൂ നീ
പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ
അതോ രാവിന്‍റെ മാറിലടിഞ്ഞോ
നിൻ പൂങ്കവിളും നനഞ്ഞോ
സിന്ദൂരസന്ധ്യേ പറയൂ നീ
പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ...
നീ പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ.....

നിഴലേ ഞാന്‍ നിന്നെ പിന്‍തുടരുമ്പോള്‍
നീങ്ങുകയാണോ നീ
അകലേ..... നീങ്ങുകയാണോ നീ
അഴലേ നിന്നില്‍ നിന്നകലുമ്പോളെല്ലാം
അടുക്കുകയാണോ നീ എന്നിലേക്കടുക്കുകയാണോ നീ..
ഓ..ഓ..ഓ......
സിന്ദൂരസന്ധ്യേ പറയൂ നീ പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ
നീ പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ.......

മാനസം ചുംബിച്ച മന്ദാരവല്ലിയില്‍
മിഴിനീര്‍ മുകുളങ്ങളോ
അതോ കവിയും കദനങ്ങളോ
ആട്ടവിളക്കിന്‍റെ ഇടറുന്ന നാളത്തില്‍
നടനെന്നുമൊരു പാവയോ...
വിധി ചലിപ്പിക്കും വെറും പാവയോ...
ഓ..ഓ..ഓ..........
(സിന്ദൂരസന്ധ്യേ....)


ഇവിടെ

വീഡിയോ


6. പാടിയതു: ചിത്ര


സ്നേഹത്തിന്‍ പൂനുള്ളി പൂജിച്ചു ഞാന്‍
എന്‍ ജന്മം നിന്‍ മുന്നില്‍ നേദിച്ചു ഞാന്‍

സ്നേഹത്തിന്‍ പൂനുള്ളി പൂജിച്ചു ഞാന്‍
എന്‍ ജന്മം നിന്‍ മുന്നില്‍ നേദിച്ചു ഞാന്‍
മനസ്സിന്റെ വൃന്ദാവനിയില്‍ ചിലമ്പിട്ടു തുള്ളും കണ്ണാ ....
നിനക്കിതാ ജീവന്റെ തൂവെണ്ണ....
(സ്നേഹത്തിന്‍.......... നേദിച്ചു ഞാന്‍ )

കാളിന്ദീ തീരമുണര്‍ന്നൂ കങ്കേളി പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നൂ ..(2)
ഓടക്കാര്‍വര്‍ണ്ണാ ഇനിയും വന്നതില്ല നീ ....
ആറ്റുനോറ്റു കാത്തിരിപ്പൂ ആരാധിക രാധികാ ..
(സ്നേഹത്തിന്‍.......... നേദിച്ചു ഞാന്‍ )

നിന്നുടെ മുരളിക പാടീ..ഗോപകുമാരികള്‍ ആടീ ..(2)
എന്‍ മോഹചിന്തുകള്‍ ഇനിയും കേട്ടതില്ല നീ....
ആറ്റുനോറ്റു കാത്തിരിപ്പൂ ആരാധിക രാധികാ ..
(സ്നേഹത്തിന്‍....................... ജീവന്റെ തൂവെണ്ണ)

സാ.. സാസ സാസാ...ഗരിഗ സരി സനിരിസ നിരിസാ
നിസ രീരിരീ..സരി ഗാഗഗാ രിഗ മാമമാ ഗമ പാപപാ
ധനീസ സാസാസ..നീസ സാസാസ ..
ധനി നീനീനി ധനി നീനീനി രീഗ സാരി നീസ ധാനീ .
സാനീമാപ ഗ മ ധാ.. നീ... സാ...

സ്നേഹത്തിന്‍ പൂനുള്ളി പൂജിച്ചു ഞാന്‍
എന്‍ ജന്മം നിന്‍ മുന്നില്‍ നേദിച്ചു ഞാന്‍
സ്നേഹത്തിന്‍ പൂനുള്ളി പൂജിച്ചു ഞാന്‍
എന്‍ ജന്മം നിന്‍ മുന്നില്‍ നേദിച്ചു ഞാന്‍

ഇവിടെ


വീഡിയോ

Sunday, May 15, 2011

സദ്ഗമയ [2010] ഹരികുമാർ

ചിത്രം: സദ്ഗമയ [2010] ഹരികുമാർ

താരനിര: സുരേഷ് ഗോപി, നവ്യാ നായർ, ശ്വേതാ മേനോൻ, അംബിക.എസ്., ഉർമിളാ‍ ഉണ്ണി, .
ജഗതി,തിലകൻ.

രചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ


1. പാടിയതു: ചിത്ര

കാത്തിരുന്നു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ
നിൻ പദതാളം കാത്തിരുന്നൂ
നോക്കി നിന്നൂ ഞാൻ നോക്കി നിന്നൂ ഞാൻ
നിൻ മിഴിനാളം നോക്കി നിന്നൂ
കാറ്റണയും രാച്ചില്ലകളിൽ
നിൻ മദ ഗന്ധം പൂത്തുലഞ്ഞൂ
(കാത്തിരുന്നൂ..)

കാറ്റിന്റെ കൈകൾ കണ്ണു പൊത്തിയെൻ
ജാലകവാതിൽ ചാരി നിന്നൂ
മഞ്ഞണി രാവിൽ വേർപ്പണിഞ്ഞൂ ഞാൻ
ആലില പോലെയാടി നിന്നൂ
മഞ്ജീരമെന്തേ മിണ്ടാതെ നിന്നൂ
പൊന്നരഞ്ഞാണമുലഞ്ഞേ ഹോയ്
തിരമാലകൾ പോലെയിനി
പിണയാതുടലാളുകയോ
അറിവൂ നീ പറയാത്ത സ്വകാര്യം
(കാത്തിരുന്നൂ..)

തെങ്ങിള നീരിൻ കൺ തുരന്നു
തുള്ളിടും നീരോ നിൻ മധുരം
ചെമ്പനിനീരിൻ മുള്ളിടയും
ചുംബനമോ നിൻ നൊമ്പരമോ
ഓരോ നിലാവിൽ ഓരോ സുഗന്ധം
ചൂടുന്നുവോ വനമുല്ലകളേ
കുനുകുന്തളമഴിയുമതിൽ കരലാളന ലത പടരും
അരുതിനിയും പിരിയാനൊരു നാളും
(കാത്തിരുന്നൂ..)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്ഒരു പൂവിനിയും വിടരും വനിയിൽ
ഇതളിൽ കിനിയും മിഴിനീർ മറയും
ഇലകൾ വിരിയും മരുഭൂമികളിൽ
മഴയിൽ വെയിലിൽ നിറമാർന്നുലയും
നിഴലായൊഴിയും സ്മൃതി വേദനകൾ
മനസ്സിൻ തമസ്സിൽ
പുതുമഴയുടെ വിരൽ മുനയായ്
( ഒരു പൂവിനിയും..)

കിളിമൊഴികളിലിളകും തരു നിരകളിലൂടെ
പുലരൊളിയുടെ മായാനടനം തുടരും
അല ഞൊറികളിലുണരും പ്രിയതരമൊരു ശ്രുതിയിൽ
നദിയൊഴുകുമൊരീണം പകരും നിറവിൽ
പിറകേ പിറകേ കളി വഞ്ചികളാൽ
സുഖസ്മരണകളൊഴുകിടുമിതു വഴിയേ
( ഒരു പൂവിനിയും..)

ഇരുൾ വിതറിയ രാവിൻ മറുകരയിരു മൗനം
ഇനി മറവിയിലിടറും കൺ പീലികളിൽ
മലനിരകളിലകലെ മണിമുകിലുകളലയും
മഴയുടെ മണമുതിരും തരിശ്ശിൻ മടിയിൽ
നിറയെ നിറയെ ഹരിതാങ്കുരമായ്
പുതു നിനവുകൾ കതിരിടുമിനിയിവിടെ
( ഒരു പൂവിനിയും..)

ഇവിടെ


വിഡിയോ

കടാക്ഷം.. [2010] ശശി പരവൂർ

ചിത്രം: കടാക്ഷം.. [2010] ശശി പരവൂർ

താരനിര: സുരേഷ് ഗോപി, ശ്വേത, ശ്വേത മേനോൻ, വിജയ, രേഖ, കൃഷ്ണ പ്രഭ,ചാരുലത,
പൂജ,നെടുമുടി വേണു, ജഗതി,സിദ്ദിക്ക്,കോട്ടയം നസീർ, ശ്രീ ധന്യ....


സംഗീതം: എം. ജയചന്ദ്രൻ


1. പാടിയതു: ഉസ്താദ് ഫയസ് ഖാൻ [രചന: ഇബ്ൻ ഇൻഷ}


കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
സബ് ഭര്‍ രഹാ ചര്‍ച്ചാ തേരാ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
സബ് ഭര്‍ രഹാ ചര്‍ച്ചാ തേരാ
കുച്ച് നെ കഹാ യെഹ് ചാന്ദ് ഹൈ
കുച്ച് നെ കഹാ യെഹ് ചാന്ദ് ഹൈ
കുച്ച് നെ കഹാ ചെഹരാ തേരാ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
രാത്ത് ഥീ........

ഇസ് ഷെഹര്‍ കോ ഛോഡ് കല്‍
ജോഗി ഹി ബന്‍ ജായേ മഗര്‍
ഇസ് ഷെഹര്‍ കോ ഛോഡ് കല്‍
ജോഗി ഹി ബന്‍ ജായേ മഗര്‍
ജംഗൾ തെരേ..പര്‍ബത് തേരേ
ജംഗൾ തെരേ..പര്‍ബത് തേരേ
ബസ്ത്തീ തേരി....സഹ്‌രാ തേരാ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
ഷബ് ഭര്‍ രഹാ ചര്‍ച്ചാ തേരാ.......

ഹം ഭി വഹീ മൌജൂദ് ഥേ
ഹം ഭീ...........
ഹം ഭി വഹീ മൌജൂദ് ഥേ
ഹംസേ ഭി സബ് പൂഛാ കിയെ
ഹം ഹസ് ദിയേ...ഹം ചുപ് രഹേ
ഹം ഹസ് ദിയേ...ഹം ചുപ് രഹേ
മന്‍സൂര്‍ ഥാ പര്‍ദാ തേരാ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
ഷബ് ഭര്‍ രഹാ ചര്‍ച്ചാ തേരാ
കല്‍ ചൌധ്‌വീൻ കി രാത്ത് ഥീ
രാത്ത് ഥീ.........

Audio2. പാടിയതു: ശരത്ത് [ രചന:കെ.സി.കേശവ പിള്ള]


ഓമനപ്പെണ്ണല്ലയോ നീയെന്നുടെയോമനപ്പെണ്ണല്ലയോ
ഓമനപ്പെണ്ണേ നിന്നെപ്പോലെയോമനയാരുണ്ടെടീ (2)
എടീ ഓമനയാരുണ്ടെടീ

കണ്ണിനു പഞ്ചാരയാം നിന്റെയുടൽ
കണ്ടൊരു മാത്രയിങ്കൽ
ഉണ്ണാതെ തന്നെയിപ്പോൾ
നിറഞ്ഞെന്റെ പെണ്ണേ വയറു കണ്ടേ
(ഓമന......)

കന്നിനിലാവല്ലയോ പെണ്ണേ നീയെൻ
പൊന്നിൻ കുടമല്ലയോ
മുത്തുമണിയല്ലയോ പെണ്ണേ നീയെൻ
മുത്തുക്കുടമല്ലയോ
തല്ലരുതെന്നെയിപ്പോൾ തങ്കക്കൊടി
തല്ലരുതെന്നെയിപ്പോൾ
കൊല്ലരുതെന്നെയിപ്പോൾ കോപിച്ചു നീ
കൊല്ലരുതെന്നെയിപ്പോൾ
(ഓമന...)

Audio


Audioവിഡിയോ3. പാടിയതു: എം. ജയചന്ദ്രൻ [രചന: ശശി പരവൂർ]

പറയാതെ വയ്യ നിന്നോടു പറയാതെ വയ്യ
സഖീ നിന്റെ പ്രണയം മധുരം(2)
അതു പറയാതെ വയ്യ സഖീ...
മുന്തിരിപോലെ നീ തുളുമ്പിനിൽക്കേ
ഗ മ ധ നി പാപ ധ നി രി സ നി ധാ ധാ

മുന്തിരിപോലെ നീ തുളുമ്പിനിൽക്കേ
ചെമ്പകംപോലെ നീ തുടുത്തുനിൽക്കേ
അറിയാതെ നീ സ്വയം മറന്നുനില്‍ക്കേ
ഞാൻ എന്റെ പ്രണയം തരാം
കരളിൽ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകൾ
പറയാതെ ഒളിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ...
ഇനി പറയാതെ വയ്യ സഖീ...
നിന്റെ പ്രണയം മധുരം
അതു പറയാതെ വയ്യ സഖീ...

പാതി മയങ്ങിയ മിഴികളുമായ്
മിഴികളുമായ്...ആ... ആ‍.... ആ ...
വിടരാന്‍ വിതുമ്പുന്ന മൗനവുമായ്
ആർദ്രനിലാവിൽ നീ നനഞ്ഞു നിൽക്കേ
ഞാൻ എന്റെ പ്രണയം തരാം
കവിളിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കവിത
മറ്റാരും എഴുതാത്ത കവിത..
നിനക്കറിയാതെ വയ്യ സഖീ
നിന്റെ പ്രണയം മധുരം
അതു പറയാതെ വയ്യ (2)
ആ ...ആ.... ആ...Audio

വിഡിയോ4. പാടിയതു: ചിത്ര [ രചന: ഇരയിമ്മൻ തമ്പി}

പ്രാണനാഥന്‍ എനിക്കു നൽകിയ
പരമാനന്ദരസത്തെ പറവതിനെളുതാമോ
ബാലേ.. പറവതിനെളുതാമോ..

അങ്കത്തിലിരുത്തിയെൻ കൊങ്കത്തടങ്ങൾ
കരപങ്കജം കൊണ്ടവൻ തലോടി..
പുഞ്ചിരിതൂകി തങ്കക്കുടമെന്നു കൊണ്ടാടി
ഗാഢം പുണർന്നും..
അംഗുലിത പുളകം കവർന്നിടുമെൻ
കപോലമതിങ്കലന്‍പോടു തിങ്കൾ മുഖത്തെ
യണച്ചധരത്തെ നുകർന്നും..
പല ലീല തുടർന്നും...

കാന്തനോരോരോ രതികാന്തതന്ത്രത്തില്‍ എന്റെ
പൂന്തുകില്‍ അഴിച്ചൊരു നേരം..
തുടങ്ങി ഞാനും മാന്താർശരക്കടലിൽ പാരം
തന്നെ മറന്നു നീന്തി മദനഭ്രാന്തിനാലതി-
താന്തി പൂണ്ടു നിതാന്തമിങ്ങനെ
കാന്തകൃതം സുരതാണ്ഡമഹോത്സവഘോഷം..
പുനരെത്ര വിശേഷം ...

Audioവിഡിയോ


BONUS:

കാത്തു ഞാൻ:


വിഡിയോ

ആൽബം: എന്നെന്നും [2009]

ആൽബം: എന്നെന്നും [2009]
രചന: ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ
സംഗീതം: വിജയ് കരുൺ


1. പാടിയതു: കാർതിക്

സഖീ എൻ ആത്മസഖീ
ഇന്നോളം ഇന്നോളം ഇന്നോളമെന്നുള്ളിൽ
നീയുണർത്താത്തൊരു സ്വർഗ്ഗീയ
സുന്ദര സുമധുരരാഗം
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞു
സ്നേഹസുഗന്ധമേ സ്വപ്നസായൂജ്യമേ
ഇന്നലെ രാവിൽ ഞാനറിഞ്ഞു
(സഖീ.....)

അരികത്തണഞ്ഞു നീ
എൻ മാറിൽ വിരിയിച്ച
പുളകങ്ങൾ അനുരാഗ കവിതകളായിരുന്നു
അവയെന്നിൽ ആവേശലഹരി പകർന്നിരുന്നു (2)
വർണ്ണവസന്തമേ അനവദ്യഗാനമേ
എനിക്കെന്നുമുന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ (2)
ഉന്മാദ മധുരിമയായിരിക്കൂ
(സഖീ എൻ...)
വിഡിയോ


2. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ


യാമിനിയെൻ ഹൃദയവിഹാരിണീ
അനുരാഗലോലിനീ കാമിനീ (2)
അകലേ മൗനം പോൽ നിന്നു നീ
അരികിൽ വരാതെയൊന്നും ഉരിയാടാതെ
എന്നോടൊന്നും ഉരിയാടാതെ
അകലെ മൗനം പോൽ നിന്നൂ
(യാമിനീയെൻ...)

പിന്നെയാ മൗനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു
വാചാലമേതോ രാഗം എന്ന്
കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചോരു കാവ്യം എന്ന്
എന്നോടുള്ളേതോ ഇഷ്ടമെന്ന് (2)
പ്രിയേ.....ഞാനറിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
(യാമിനീ...)

പിന്നെയാ വാചാലതയിൽ ഞാൻ കണ്ടു
ആശകൾ നിൻ ഹൃദ്സ്പന്ദങ്ങൾ ഏതോ
വിരഹ വിഷാദ സ്മരണയെന്ന് (2)
അവയുടെ നനവൂറും നിൻ ചിരിക്കേതോ
പ്രണയാർദ്ര ചിന്ത തൻ കർപ്പൂര ഗന്ധം എന്ന്
ഞാനറിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
(യാമിനീ...)വിഡിയോ3. പാടിയതു: ബിജു നാരായൺ / ശ്വേത

പുണ്യദിനമല്ലേ ഇന്നു നിൻ ജന്മദിനമല്ലേ (2)
ആശംസകളുടെ സൗഗന്ധികങ്ങൾ
അനുരാഗിണീ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ
ഒരു പാടു നിമിഷങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ
മാസങ്ങൾ സംവത്സരങ്ങളും
ആയുസ്സും ആരോഗ്യസൗഖ്യവുമായി
വിരിഞ്ഞിടട്ടെ നിൻ ജീവിതത്തിൽ
(പുണ്യദിനമല്ലേ.......)


എന്നിൽ നിറയുന്ന ചൈതന്യമേ
എന്നെ തിരയുന്ന സൗന്ദര്യമേ
എന്നെയുണർത്തുന്ന സംഗീതമേ
എന്നുമെൻ ജീവന്റെ സാരാംശമേ
ഇല്ലെൻ നിഖണ്ടുവിൽ ഒരു വാക്കു പോലും
നിന്നെക്കുറിച്ചിനി ബാക്കി പാടാൻ
സഖീ നിന്നെക്കുറിച്ചിനി ബാക്കി പാടാൻ
(പുണ്യദിനമല്ലേ.......)


നിന്നെ കണി കണ്ടുണരാൻ ദൈവം തന്നൊരു
സുകൃതമല്ലോ എൻ മിഴികൾ
നിന്നെ പുണരാൻ ദൈവം തന്നൊരു
പുണ്യമല്ലോ എൻ കരങ്ങൾ (2)
നിനെ ചെഞ്ചൊടികൾ തൻ അരുണിമ നുകരുവാൻ
കൈ വന്ന സൗഭാഗ്യമല്ലോ സഖീ
സൗഭാഗ്യമല്ലോ എന്റെ ജന്മം
(പുണ്യദിനമല്ലേ.......)വിഡിയോ


4. പാടിയതു: ശ്രേയാ ഘോഷൽ

പ്രിയനേ പ്രിയനേ ആ...ആ...ആ..
അരികിലുമില്ല നീ അകലെയുമല്ല നീ
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
അരികിലുമില്ല നീ അകലെയുമല്ല നീ
എവിടെ ഞാൻ നിന്നെ തിരയുമെന്നറിവീല
ആരോരുമില്ലാതിരുന്ന നിന്നരികിൽ ഞാൻ
ആവണിത്തെന്നലായ് വന്നണഞ്ഞു (2)
(അരികിലുമില്ല നീ..)

എന്നിലെ മധുരവും എൻ ചുടു നിശ്വാസത്തിൻ സുഗന്ധവും
പിന്നതിൻ ലഹരിയും നീയറിഞ്ഞു എല്ലാം കവർന്നെടുത്തു (2)
അരികിലുമില്ലാതെ അകലെയുമല്ലാതെ
എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു
പിന്നെ നീ എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു
(അരികിലുമില്ല നീ..)

നിന്നിലെ നിന്നെയും നിന്നാർദ്ര ഭാവങ്ങൾ തൻ വർണ്ണങ്ങളും
പിന്നെ നിൻ സ്വപ്നങ്ങളും ഞാനറിഞ്ഞു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു (2)
ഞാനില്ലാതെയും ഞാനറിയാതെയും നിന്നിഷ്ടങ്ങൾ നീ താലോലിച്ചു
അന്യയെപ്പോലെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു
അരികിലുമല്ലാതെ അകലെയുമല്ലാതെ എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു
പിന്നെ നീ എവിടെയോ പോയ് മറഞ്ഞു
(അരികിലുമില്ല നീ..)


വിഡിയോവിഡിയോ
5. പാടിയതു: മധു ബാലകൃഷ്ണൻ

കരളേ കനവേ കണ്മണീ
നിനവേ കനിവേ പെണ്മണീ (2)
കാണുവാനെന്തിനു മുന്നിൽ വേണം
എന്നും നീയെന്റെ കണ്ണിന്റെ ശോഭയല്ലേ
കേൾക്കുവാൻ നീയെന്തിനെന്നരികിൽ വേണം
നീയെന്റെ പ്രാണന്റെ പ്രാണനായ് ഉള്ളിലില്ലേ
(കരളേ കനവേ...)


എന്നും നിനക്കൊരു കുറിമാനമേകുവാൻ
എന്നോട് ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടുകാരീ (2)
എന്തു സന്ദേശം നിനക്കേകീടുവാൻ
നീയെന്റെ സന്ദേശകാവ്യമല്ലേ (2)
അഴകേ അനുപമേ ആത്മസഖീ
(കരളേ....)

പ്രിയതരസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിച്ചിന്ന്
തനിയേ ഇരുളിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും (2)
വരികില്ലേ നീ തരികില്ലേ ഇനി
ഒരു നിമിഷം എനിക്കൊരു നിമിഷം (2)
ഓമലേ ആരോമലേ എന്നോമലേ
(കരളേ കനവേ...)
6. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ

കഥയുറങ്ങുന്നൊരു വീട്
എന്റെ കവിതകൾ തളിരിട്ട വീട് (2)
എന്നനുരാഗം പിറന്ന വീട്
കണ്മണിയവളുടെ കളിവീട് (2)
(കഥയുറങ്ങുന്നൊരു...)


സ്നേഹസുഗന്ധം പരന്ന വീട് എന്നും
ശാന്തിഗീതം കേട്ടുണർന്ന വീട് (2)
മോഹസുമങ്ങൾ വിടർന്ന വീട്
കണ്മണിയവളുടെ പ്രിയവീട് (2)
കണ്മണിയാളുടെ ഇഷ്ടവീട്
(കഥയുറങ്ങുന്നൊരു...)

കനവുകൾ പൂവിട്ട വീട്
നിത്യസ്മരണകൾ തെളിയുന്ന വീട് (2)
രാഗവർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വീട്
കണ്മണിയവളുടെ സ്വപ്നവീട് (2)
കണ്മണിയാളുടെ ഇഷ്ട വീട്
(കഥയുറങ്ങുന്നൊരു...)വിഡിയോ
7. പാടിയതു: മധു ബാലകൃഷ്ണൻ / സുജാതപൂവു ചോദിച്ചു ഞാൻ വന്നൂ
പൂക്കാലമല്ലോ എനിക്ക് തന്നു നീ
പൂക്കാലമല്ലോ എനിക്ക് തന്നു
പുഞ്ചിരി കാണാൻ കൊതിച്ചു നിന്നൂ
പൂർണ്ണേന്ദുവായെൻ അരികിൽ വന്നൂ (2)
നീ പൂർണ്ണേന്ദുവായെൻ അരികിൽ വന്നൂ
(പൂവു ചോദിച്ചു...)


സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ
ഒത്തിരി മോഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്നും (2)
ആത്മാവിനുള്ളിലൊരാവേശമായ് നീ
പടർന്നിരുന്നല്ലോ എന്നെന്നും (2)
എന്നോമലായ് എൻ ആരോമലായ്
പടർന്നിരുന്നല്ലോ എന്നെന്നും
(പൂവു ചോദിച്ചു...)


മധുരിക്കുന്നൊരു നൊമ്പരമല്ലീ പ്രണയം
എന്നോർമ്മകളിൽ നീയുണ്ടാകും എന്നെന്നും
നൊമ്പരമായ് സുഖ നൊമ്പരമായ്
എനിക്കു നീ തന്നതിനും തരാത്തതിനും
നിനക്കു പ്രിയസഖീ നന്ദി (2)
എന്നും നന്മകൾ മാത്രം നേരുന്നു
ഇനിയെന്നും എന്നെന്നും
നന്മകൾ മാത്രം നേരുന്നു
(പൂവു ചോദിച്ചു...)വിഡിയോ


വിഡിയോ
8. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ (2)
സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയ സന്ദേശമേ
ചിന്തകൾക്കനുരാഗ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച സൗഭാഗ്യമേ
വാരി വിതറട്ടെ നിൻ വഴിത്താരയിൽ
സൗവർണ്ണ ജീവിത പുഷ്പങ്ങൾ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാതെയെത്തിയ താരുണ്യമേ..


എവിടെണെങ്കിലും ഏതു സൗഭാഗ്യം മൂടിപ്പുതപ്പിച്ചുറക്കിയാലും (2)
എൻ വിളി കേൾക്കാതൊരു നാളെങ്കിലും
എൻ മുഖം കാണാതൊരു മാത്രയെങ്കിലും
ഇനി എന്റെ പ്രിയ സഖിക്കാകുമോ
കാത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാതെയെത്തിയ താരുണ്യമേ..

വരുകില്ലേ സഖീ എന്നരികിൽ
പകലിൻ പൊൻ പ്രഭ അണയും മുൻപേ (2)
വെറുതേ ഇത്തിരി ഇത്തിരി നേരം നിൻ
കരലാളന സുഖ നിമിഷങ്ങളിൽ
അനുരാഗത്തിൻ പുളകസുമങ്ങൾ
വിരിയിക്കുവാൻ വിരിയിക്കുവാൻ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ (2)
സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയ സന്ദേശമേ
ചിന്തകൾക്കനുരാഗ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച സൗഭാഗ്യമേ
വാരി വിതറട്ടെ നിൻ വഴിത്താരയിൽ
സൗവർണ്ണ ജീവിത പുഷ്പങ്ങൾ
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മിഴികളിൽ തൂവി
വന്നെന്നെ തഴുകിയ താരുണ്യമേ
അറിയാതെയെത്തിയ താരുണ്യമേ..


എവിടെണെങ്കിലും ഏതു സൗഭാഗ്യം മൂടിപ്പുതപ്പിച്ചുറക്കിയാലും (2)
എൻ വിളി കേൾക്കാതൊരു നാളെങ്കിലും
എൻ മുഖം കാണാതൊരു മാത്രയെങ്കിലും
ഇനി എന്റെ പ്രിയ സഖിക്കാകുമോ
കാത്തിരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ
(ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി ...)
വിഡിയോബോണസ്:
വിഡിയോ

Sunday, May 8, 2011

ചിത്രം : സിന്ദൂര രേഖ. [1995} സിബി മലയിൽ

ചിത്രം : സിന്ദൂര രേഖ [1995} സിബി മലയിൽ

താര നിര: സുരേഷ് ഗോപി, ദിലീപ്, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, നരേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഒടുവിൽ, ജനാർദ്ദനൻ,
ശങ്കരാടി,ശോഭന, രഞ്ചിത, മീനാകുമാരി, വത്സല മേനോൻ, സീനത്ത്, ശ്രീകല....

രചന : കൈതപ്രം
സംഗീതം: ശരത്.


1. പാടിയത്: യേശുദാസ്/ ചിത്ര.എന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ
ഒരു ജീവന്റെ സ്നേഹ വിലാപം
പിടയുന്നു മായാ വേണുവില്‍
പ്രിയ സന്ധ്യ കേഴും നൊമ്പരം
ദൂരെ...ദൂരെ..


എന്റെ എകാന്ത ചന്ദ്രന്‍ അലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പല്‍ വീണു മയങ്ങി
കരയുവാന്‍ കണ്ണുനീരും മറുവാക്കുമില്ല
കര്‍മമങ്ങള്‍ കൈ മറിഞ്ഞ കനല്‍ ആണു ഞാന്‍.

മോഹങ്ങളേ.. എന്റെ ഏകാന്ത ചന്ദ്രന്‍ അലിഞ്ഞു...
ഒരു നീലാമ്പല്‍‍ വീണു മയങ്ങി
ഇന്നെന്റെ ജീവ രാഗം നീയല്ലയോ
നീയില്ലയെങ്കിലുണ്ടോ വന ചന്ദ്രനും
പൂന്തെന്നലും നീലാമ്പലും

ദൂരെ...ദൂരെ
കാലമേ നീ വീണ്ടുമെന്നെ കൈ ഏല്‍ക്കുകില്ലേ
പാടാന്‍ മറന്നു പൊയ ഗന്ധര്‍വനെ
ഈ മണ്‍ വീണയില്‍
എന്റെ ഏകാത ചന്ദ്രനലഞ്ഞു
ഒരു നീലാമ്പല്‍ വീണു മയങ്ങി
ഏതാണു പൊന്‍ വസന്തം അറിവീല ഞാന്‍
ഉയിരില്‍ തലോടി വന്ന വന മാലിനി
എങ്ങാണു നീ, ആരാണു നീ
...
എന്റെ സിന്ദൂര രേഖയിലെങ്ങോ....ഇവിടെ


വിഡിയോ2. പാടിയതു: യേശുദാസ്

കാളിന്ദിയില്‍ തേടീ നിന്‍ നീലാഭമാം രൂപം
ശ്രീരാഗമായ് പെയ്തൂ മധുരോദാരമെന്‍ സ്നേഹം
മിഴി ചൊരിയും പകല്‍മഴയില്‍
യുഗയുഗമായ് നിമിഷങ്ങള്‍
കളിനിലാവിലീ

(കാളിന്ദിയില്‍)

എന്‍ മനസ്സിന്‍ തംബുരുമീട്ടി കണ്ണനുണ്ണി പാടുമെങ്കില്‍
വീണ്ടുമെന്റെ ഹരിവാസരങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗസുന്ദരമാകും
വീണ്ടുമെന്റെ ഹൃദയാങ്കണങ്ങള്‍ ശ്യാമരാഗിലമാകും
ഭാവനയില്‍ നിര്‍മ്മലമായ് ഒഴുകും

(കാളിന്ദിയില്‍)

കേവലനെന്‍ കുമ്പിളില്‍ നീയൊരിന്ദ്രനീലമണിയേകൂ
രാസകേളിയുണരുന്ന രാവില്‍ രമ്യസൗരഭമേകൂ
എന്തു നല്‍കുമിലുമമൂല്യമായ് ഞാന്‍ നെഞ്ചിലെന്നുമണിയാം
യദുമയമാം കനവുകളായ് ഒഴുകും

(കാളിന്ദിയില്‍)

ഇവിടെ


വിഡിയോ3. പാടിയതു: യേശുദാസ്

നാദം...
നാദം സാമവേദാക്ഷരങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നമന്ത്രം
മാത്രമാണെൻ നിനാദം
ഏതോ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ പൂജ ചെയ്തോരു പുണ്യം
പെയ്തതാണാത്മനാദം
ഇതു നിൻ പ്രസാദം കൃഷ്ണ ഹരിമാധവാ
നീ മാത്രമാണിന്നെന്റെ അഭയം
കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ നവനീതകൃഷ്ണാ
മിഴിനീർ കനവിൻ മുരളിയിലമൃതം പകരാനുണരുക (നാദം.....

ബാലം ഗോപഗോവൃന്ദബാലം വാമദേവാദിവന്ദ്യം നാദസേവാശ്ചനമിതം

എൻ ബാല്യകാലങ്ങൾ നിൻ നാമമോതാതെ പാഴായ്‌ മറഞ്ഞേ പോയ്‌
കൗമാരമോഹങ്ങൾ നിൻ ഓർമ്മയോരാതെ എങ്ങോ പൊഴിഞ്ഞേ പോയ്‌
യൗവനലഹരിയിൽ നിൻ തിരുനാമം പോലും പാടാതലയാനടിയനു ഗതിയായ്‌
എന്നാലുമെൻ ജീവതാലം നിറയേ നീ തന്നതഴകിന്റെ നിർമ്മാല്യം
കൃഷ്ണാ മുരളീ കൃഷ്ണാ .... (നാദം...)

ബാലം ഗോപഗോവൃന്ദബാലം വാമദേവാദിവന്ദ്യം നാദസേവാശ്ചചരിതം
ഏതോ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ പൂജ ചെയ്തോരു പുണ്യം
പെയ്തതാണാത്മനാദം

നിൻ മുന്നിലൊന്നു പാടാൻ മറന്ന ഗന്ധർവ്വനെങ്കിലും
എൻ നെഞ്ചു ചേർന്ന മൺവീണയിന്നു തകരാതെ നൽകണേ
നിൻ പ്രേമഭാവമറിയാതകന്ന സഞ്ചാരിയെങ്കിലും
എന്നാത്മരാഗനിർമ്മാല്യമിന്നു വാടാതിരിക്കണേ
മുന്നിൽ വീണു കേഴുമന്റെ കരളിൻ നൊമ്പരം കാണണേ
എരിയുമെൻ ദുഃഖമിടറിവീഴുന്ന പ്രാണസങ്കടം കേൾക്കണേ
തനം നം ധീരനാ... തനം നം ധീരനാ
തജനു തക ധീരന ധീരന തൃത്തില്ലാന മ ദ നി സ സ തകിടജം നി നി
കിടജം ത ത തജം മ മ ജ തനം നം ധീരനാ
ഉദന ധീം തകിടതാം തില്ലാന നാദിർത്ത ധീം ധിരനാ നി ധ മ ഗ സ
ഉദന ധീം തകിടതാം തില്ലാന നാദിർത്ത ധീം ധിരനാ നി ധ നി ധ മ ഗ സ
സർവ്വ വിഘ്ന നിവാരണ മൂർത്തേ
സമർപ്പിതം ഹരി തില്ലാനാ
സമർപ്പിതം തിരു തില്ലാനാ
സമർപ്പിതം മമ തില്ലാനാ


ഇവിടെ


വിഡിയോ4. പാടിയതു: യേശുദാസ്


പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂര്‍ പുരേശം .....
ആ....ആ .......
പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂര്‍ പുരേശം
പ്രതി ദിനമനു ചെതസ്മര ഹരി പാദം
പ്രേമാശ്രുവായ് പരിപൂര്‍ണമീ
സ്വര ഭാജനം കരുണാ നിധേ
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലുളിതം (പ്രണതോസ്മി)

വചനങ്ങള്‍ തവനാമ ഭാജനാര്‍പ്പണം
ഗോപാംഗ രാഗാര്‍ദ്ര പരിപൂജനം
ചരണങ്ങള്‍ രസ രാസ വ്രീളാലയം
മമ സര്‍വ്വ സര്‍വ്വസ്സ്വമാത്മാര്‍പ്പണം
കൃഷ്ണം മുരളീ ലോലം ഗോപീ വിലോലം
മനസാസ്മരാമീ ...

ഗരിസരിനി സഗരിനി സനിധമാമ
ഗമനിധാമ ഗമപ മഗരിസ ഗമനിനി
മഗമനിനി സഗരിഗമാനിനി നിസനിധാപമപ
സഗരിഗമാനിനിസ ഗഗരി നിസഗരി സനിധാമ
നിസ നിധമാഗമാഗരി സഗരി ഗമണി മനിധ
മഗരി മനി മനിനിസരി
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലുളിതം (പ്രണതോസ്മി)

ജന്മാന്ധകാരത്തിനരുണോദയം
തവരൂപമടിയന്റെ ദീപാങ്കുരം
തിരുമെയ്യില്‍ അഴകാര്‍ന്ന ഹരിചന്ദനം
മമ മാറിലണിയാന്‍ ഗതിയാകണം
കൃഷ്ണം ആ ആ ആ .......
കൃഷ്ണം മായബാലം
ലീലാവിനോദം ശിരസാനമാമി

ഗരിസരിനി സഗരിനി സനിധമാമ
ഗമനിധാമ ഗമപ മഗരിസ ഗമനിനി
മഗമനിനി സഗരിഗമാനിനി നിസനിധാപമപ
സഗരിഗമാനിനിസ ഗഗരി നിസഗരി സനിധാമ
നിസ നിധമാഗമാഗരി സഗരി ഗമണി മനിധ
മഗരി മനി മനിനിസരി
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലുളിതം (പ്രണതോസ്മി)

ഇവിടെ

വിഡിയോ5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സുജാത


രാവില്‍ വീണാനാദംപോലെ
കാവില്‍ സന്ധ്യാഗീതംപോലെ
ഒരു നാടന്‍പെണ്ണിന്‍ അനുരാഗംപോലെ
സുഖരാഗം കാറ്റില്‍ നിറയുന്നു മെല്ലെ
ഇളകുന്നു കുളിരോളം പ്രണയ-
(രാവില്‍)

ചന്ദനനൗകയില്‍ സര്‍പ്പം‌പാട്ടിലൊഴുകി വന്നു ഞാന്‍
പാരിടമാകവെ പനിനീര്‍ തൂകി കനകമുകിലുകള്‍
സ്വര്‍ണ്ണമത്‌സ്യങ്ങള്‍ നീന്തുമീ പൊന്‍‌മിഴിപ്പൊയ്‌ക കണ്ടുവോ
തേന്‍‌നിലാപ്പൂക്കള്‍ വീഴുമീ സ്വപ്നലോകങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ
ഇതിലേ - സ്‌മൃതിലയമധുരിമ തഴുകിയ പ്രണയ-
(രാവില്‍)

ആവണിമാസമായ് കായല്‍ത്തിരകളിളകിയാര്‍ത്തുവോ
ചന്ദ്രിക പെയ്‌തുപോല്‍ കുന്നിന്‍ച്ചരിവ് പൂവണിഞ്ഞുവോ
ആലവട്ടങ്ങളേന്തുമീ ആല്‍മരച്ചോട്ടില്‍ ഓടിവാ
ഓണവില്ലിന്റെയീണമായ് ഹൃദയസന്ദേശമോതിവാ
അഴകായ് - പൂക്കിലഞൊറിയുമൊരോര്‍മ്മയില്‍ അമൃത-
(രാവില്‍)


ഇവിടെവിഡിയോ