Thursday, May 26, 2011

മീനത്തില്‍ താലികെട്ട് [ 1998 ] രാജന്‍ ശങ്കരാടി

ചിത്രം: മീനത്തില്‍ താലികെട്ട് [1998 ] രാജന്‍ ശങ്കരാടി
താരനിര: ദിലീപ്, സുലേഖ, കലഭവൻ മണി. തിലകൻ, ജഗതി, ജനാർദ്ദനൻ....

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തെഞ്ചെരി
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചന്‍

1. പാടിയതു: യേശുദാസ് & / ചിത്ര

ദൂരെ ഒരു താരം താഴെ ഒരു തീരം
ദൂതിനൊരു കാണാ കാറ്റു കള ഹംസം... [ ദൂരെ...

ചില്ലു വെയിലായാലും രാത്രി മഴ ആയാലും
നിന്റെ കിളി വാതില്‍ക്കല്‍ വന്നു വിളീക്കുമെന്റെ മുത്തേ...
ഏകാന്തമാമീ സന്ധ്യയില്‍
പ്രേമാര്‍ദ്രമാമീ വേളയില്‍...[ ദൂരെ ഒരു താരം...

മായാ കൂടാരത്തില്‍ മാട പ്രാവേ നിന്റെ
മൂളി പാട്ടിന്‍ സ്വരം മെല്ലെ കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ [2]
മാറോടു ചേരാം ചാ‍രെ പറന്നിറങ്ങാം
നോവും നെഞ്ചിലെ മിഴി നീരിന്‍ തുള്ളികള്‍
മിഴി തൂവലാലേ കവര്‍ന്നെടുക്കാം
ആരിരാരം താരാട്ടിനാല്‍
ആനന്ദമായ് ചേര്‍ന്നാടിടാം.. ദൂരെ....

എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളോ
ഏതോ വര്‍ണ്ണങ്ങളോ
എന്റെ രാഗാര്‍ദ്രമാം ജന്മ സാഫല്യമൊ.. [2]
കാണാതെ കാണും മോഹ കുയില്‍ കുരുന്നേ
മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങുമീ മഴ വില്ലിന്‍ ചില്ലയില്‍
മലര്‍ തിങ്കളായ് നീ തെളിഞ്ഞുവെങ്കില്‍
ഈ രാത്രിയില്‍ നിന്‍ വേണുവില്‍‍‍
ഹിന്ദോളമായ് ഞാന്‍ മാറിടും.. ദൂരെ...

ഇവിടെ

വീഡിയോ


2. പാടിയതു: യേശുദാസ്.

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിനാന്തോളനം
ഈ ജന്മമാം മണ്‍തോണിയില്‍
നാം പോകുമേകാന്ത തീര്‍ത്ഥാടനം
പോകാന്‍ തുടങ്ങുന്ന പകല്‍മൈനയും
നാദം വിതുമ്പുന്ന നിഴല്‍വീണയും
താന്തരായി പാടുമീ വേളയില്‍

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

നീയെന്റെ നോവിന്റെ ഇടനാഴിയില്‍
ഇതളാടുന്ന തിരിനാളമായു്
മാറോടു് ചേര്‍ത്തെന്നും അണയാതെ
നിന്‍ കാരുണ്യം കാത്തീടും ഞാന്‍
ആര്‍ദ്രമാം തലോടലില്‍
നിന്റെ ഹൃദയം തഴുകും ഞാന്‍
ഇടനെഞ്ചില്‍ വീണുറങ്ങീടൂ

ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

രാവിന്റെ മണിവാതിലടയുമ്പോഴും
ദൂരെ പുലര്‍കാലമണയുമ്പോഴും
ഞാനെന്റെ ചിറകിന്റെ ചെറുപീലിയില്‍
നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്‍ ശ്രുതി ചേര്‍ത്തീടും
എന്നുമെന്നുമോര്‍മ്മതന്‍
നറുസ്വര്‍ണ്ണനിലാവലയില്‍
കനിവാര്‍ന്നു നാമലിഞ്ഞീടും

(ആരോമലേ )
ആരോമലേ പൊന്‍തൂവലേ
നീയെന്റെയാത്മാവിന്നാന്തോളനം

ഇവിടെ
3. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തു-
മെന്റെ കൊട്ടാരമായ്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായ്
മോഹസങ്കല്പജാലകം തീര്‍ത്തു
നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
നിന്‍ മനസ്സു തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായി
നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായി...
(മാരിവില്ലിന്മേല്‍...)

തുടിച്ചുപാടും പുഴയുടെ അരികിലെ ഇളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കുഞ്ഞിളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കൊതിച്ചു കൊഞ്ചി കുസൃതികളാടാന്‍ ഉണ്ണികള്‍ വേണം
പൊന്നുണ്ണികള്‍ വേണം
കൊക്കുരുമ്മിയാടാന്‍ കൂട്ടു വേണം
നീ കൂടെ വന്നിരുന്നാല്‍ തൂവസന്തം
മഞ്ഞുകോടി ചാര്‍ത്തിടുന്നൊരാതിരക്കുരുന്നേ
(മാരിവില്ലിന്മേല്‍ .....)

കൊളുത്തി വെയ്ക്കാം കുളിരിടുമിരുളില്‍ കുരുന്നു ദീപം
കുഞ്ഞിക്കുരുന്നു ദീപം
മനസ്സില്‍ മീട്ടാം മധുരിതമുതിരും ഹൃദന്തരാഗം
ഈ ഹൃദന്തരാഗം
മൗനമായി പാടാന്‍ കൂടെ വേണം
നീ ചാരേ വന്നിരുന്നാല്‍ ചന്ദ്രകാന്തം
വെണ്ണിലാവുരുക്കിവെച്ച പുഞ്ചിരിത്തിടമ്പേ

(മാരിവില്ലിന്മേല്‍...) (2)

ഇവിടെ
4. പാടിയതു: യേശുദാസ് & സുജാത

(സ്ത്രീ) ഉം...

(പു) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
നിന്‍ മനസ്സു് തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായു്
നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായു്

(സ്ത്രീ) ഉം...
(പു) (മാരിവില്ലിന്മേല്‍ )
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

(പു) തുടിച്ചു പാടും പുഴയുടെ അരികിലെ ഇളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
കുഞ്ഞിളനീര്‍ കൂട്ടില്‍
(സ്ത്രീ) കൊതിച്ചു കൊഞ്ചി കുസൃതികളാടാന്‍ ഉണ്ണികള്‍ വേണം
പൊന്നുണ്ണികള്‍ വേണം
(പു) കൊക്കുരുമ്മിയാടാന്‍ കൂടെ വേണം
നീ കൂടെ വന്നിരുന്നാല്‍ തൂവസന്തം
മഞ്ഞുകോടി ചാര്‍ത്തിടുന്നൊരാതിരക്കുരുന്നേ

(സ്ത്രീ) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
(പു) താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

(സ്ത്രീ) കൊളുത്തിവെയ്ക്കാം കുരിളിടും ഇരുളില്‍ കുരുന്നു ദീപം
കുഞ്ഞിക്കുരുന്നു ദീപം
(പു) മനസ്സില്‍ മീട്ടാന്‍ മധുരിതമുതിരും ഹൃദന്തരാഗം
ഈ ഹൃദന്തരാഗം
(സ്ത്രീ) മൗനമായു് പാടാന്‍ കൂടെ വേണം
(പു) നീ ചാരേ വന്നിരുന്നാല്‍ ചന്ദ്രകാന്തം
വെണ്ണിലാവുരുക്കിവെച്ച പുഞ്ചിരിത്തിടമ്പേ

(സ്ത്രീ) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
(പു) താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
(സ്ത്രീ) നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍
(സ്ത്രീ) നിന്‍ മനസ്സു് തൂവല്‍ ചില്ലുവാതിലായു്
(പു) നിന്‍ കുരുന്നു നാണം കര്‍ണ്ണികാരമായു്

(സ്ത്രീ) ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ
(പു) മാരിവില്ലിന്മേല്‍ ഒരു മഞ്ഞുകൂടാരം
താരഹാരങ്ങള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുമെന്റെ കൊട്ടാരമായു്
നീലരാത്തിങ്കള്‍ പൊന്‍പീലിമേലാപ്പായു്
(പു) മോഹസങ്കല്‍പ്പജാലകം തീര്‍ത്തു നിന്റെ കണ്‍പീലികള്‍

ഇവിടെ

വീഡിയോ5. പാടിയതു: യേശുദാസ് & / സുജാത

(M) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്
നറുമഞ്ഞുമീ നിലാക്കുളിരും ഒന്നു ചേരും നേരമായ്
പനിനീരില്‍ നനഞ്ഞ രാത്രിയെ പുലര്‍വെയില്‍ പുല്‍കുമ്പോള്‍
(F) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്

(F) പൂത്തുനില്‍ക്കും കാമിനിമുല്ലയെ പ്രണയവസന്തം പൊതിയുമ്പോള്‍
(M) മാഞ്ഞുപോകും മഞ്ഞണി തിങ്കളില്‍ സൂര്യപരാഗം കുതിരുന്നു
(F) പൂങ്കിനാവിന്‍ ചിറകു തലോടി കുളിര്‍ന്നു നില്‍പ്പൂ ഞാന്‍
(D) വെറുതെ നിന്റെ മിഴിയില്‍ നോക്കി നില്‍ക്കാന്‍ മോഹമായ്
(F) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്

(F) വെള്ളിമേഘത്തേരിലിറങ്ങി വേനല്‍ നിലാവും സന്ധ്യകളും
(M) പെയ്തു തോരും മാമഴയായി പൊന്‍ കിനാവും പൂവിതളും
(F) ഓര്‍മ്മ മൂടും വെണ്‍ താളുകളില്‍ പീലി തെളിയുകയായ്
(M) ഇനിയും തമ്മിലലിയാന്‍ നെഞ്ചു പിടയും സാന്ദ്രമായ്

(M) ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം തൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്
(F) നറുമഞ്ഞുമീ നിലാക്കുളിരും ഒന്നു ചേരും നേരമായ്
(M) പനിനീരില്‍ നനഞ്ഞ രാത്രിയെ പുലര്‍വെയില്‍ പുല്‍കുമ്പോള്‍

ഇവിടെ

വീഡിയോBONUS: COCKTAIL

വീഡിയോ

No comments: