Thursday, July 26, 2012

സര്‍ഗ്ഗം ( 1992 ) റ്റി. ഹരിഹരന്‍
ചിത്രം: സര്‍ഗ്ഗം ( 1992 ) റ്റി. ഹരിഹരന്‍

രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: ബോംബെ രവി1. പാടിയതു: കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌ & കെ.എസ്.ചിത്ര

ആ... ആ...ആ... ആാ....

ആന്ദോളനം..ദോളനം..
മധുരിപു ഭഗവാന്‍ മാനസ മുരളിയെ
ചുംബിച്ചുണര്‍ത്തുന്നൊരാനന്ദ ലഹരിയില്‍
ആന്ദോളനം..ദോളനം..
ആന്ദോളനം..ദോളനം..

ഗോക്കളെ മേച്ചും കളിച്ചും ചിരിച്ചും
ആ.. ആ... ആ....ആ.....
ഗോക്കളെ മേച്ചും കളിച്ചും ചിരിച്ചും
കേളികളാടി വനമാലീ (ഗോക്കളെ)
വിശക്കുന്ന നേരം പശുവിന്നകിട്ടിലെ
വിശക്കുന്ന നേരം പശുവിന്നകിട്ടിലെ
പാല്‍ മൊത്തി കുടിച്ചു കൈതവശാലീ

(ആന്ദോളനം)

രീ മ പ നി ധ പ നി സാ നിധപമഗരീ
രീ മ പ നി ധ പ നി സാ നിധപമഗരീ
സരിമപനിസാ രിമഗരിസാ പനിസാ നിധപാ മഗരീ
സരിമപനീ

പാല്‍ക്കുടമുടച്ചും വസനം കവര്‍ന്നും
ആ...ആ....ആ...ആ....
പാല്‍ക്കുടം ഉടച്ചും വസനം കവര്‍ന്നും
താഡടനമേറ്റു കരിവര്‍ണ്ണന്‍
കളിക്കുന്ന നേരം അമ്പാടി മുറ്റത്തെ
കളിക്കുന്ന നേരം അമ്പാടി മുറ്റത്തെ
പാഴ്‌ മണ്ണു തിന്നൂ യാദവ ബാലന്‍..

(ആന്ദോളനം.. ദോളനം)

COPY PASTE THESE URLs BELOW TO VIEW THE VIDEO AND AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=97


http://www.youtube.com/watch?v=AqxpPX4unys2. പാടിയതു: യേശുദാസ്

സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ
വേദനയെപ്പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന
നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ
[സംഗീതമേ]

ആദിമചൈതന്യ നാഭിയില്‍ വിരിയും
ആയിരമിതളുള്ള താമരയില്‍ (2)
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
അ അ അ.....അ.....അ....
അ അ അ.....അ അ അ അ.....
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു
സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു മധുരമധു
രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ... അമര സല്ലാപമേ ...


ഓംകാരനാദത്തിന്‍ നിര്‍വൃതി പുല്‍കിയ
മാനവ മാനസ മഞ്ജരിയില്‍ (2)
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു
മധുരമധു രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ...സനിധ പധനി സംഗീതമേ
അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ...
സനിധ പധനി സംഗീതമേ ..
ധപമഗ നിധപമ സനിധപ ഗരിമഗരി, സനി, പധനി സംഗീതമേ ..
ഗരിമഗരി സരിധ ഗമപധനി സംഗീതമേ... അമരസല്ലാപമേ...
രിരി,ഗ സരിഗ സരിനിഗരിഗരിസരിസനിരിസനിധപ ഗമപധനിസാ
പധ മപ സനി, ഗരിഗസനിസാ
ധപനിധ സനി,രിസ
ഗരിസസനിസാ..
മഗരിസരിഗാ..
രിഗമഗരിനി, ധനിഗരിസനി, ധസനിധപമാ പനിധപമഗാ ഗമ മപ പധ ധനി നിസ സരി രിഗ ഗമ രിഗ ഗരിരിസസനിസരിസാസസസനി സഗരിരിസനിധ ധനിസനിധപമമാ പനിധധപമഗാഗഗാ മനി,ധപമ പധനിസരി,ഗസാരിസനി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ ഗരിസ ഗരിസനിധ രിസനി രിസനിധപ സനിധ സനിധപമ ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി ഗമപധ ഗമാപധപ മപധനി മപാധനിസ പധനിസ പധാനിസരി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ പധനിസ പധനിസരിനിസരിഗാ ഗരിസനിധ രിസനിധപ ഗമപധനി സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ ...........

COPY PASTE THESE URLs BELOW TO VIEW THE VIDEO AND AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=429

http://www.youtube.com/watch?v=wND_eQ17hqo

3. പാടിയതു: യേശുദാസ്

കൃഷ്‌ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്‌ണ)
ഗുരുവായു‍പുരം ജനിമോക്ഷകരം [2]
(കൃഷ്‌ണ...)
മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം
മുരളീലോലം മുകുരകപോലം
അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം
വന്ദേ മധുസൂദനം...
(കൃഷ്‌ണ...)
ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ
ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ
രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം
അധരം ശോണം മനസിജബാണം
സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം
ലാസ്യം മതിമോഹനം...
(കൃഷ്‌ണ...)

COPY PASTE THESE URLs BELOW TO VIEW THE VIDEO AND AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=427

http://www.youtube.com/watch?v=Sc8bGDISvKI&feature=related


4. പാടിയതു: യേശുദാസ്

രാഗസുധാരസ പാനമുജ്ജേസീ
രഞ്ജില്ലവേ ഓ മനസ്സാ

യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ
യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ [രാഗസുധാരസ]

സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
വിധുളു ജീവന്‍ മുക്തുലനീ ത്യാഗരാജു തെലിയൂ (4) [രാഗസുധാരസ]

COPY PASTE THESE URLs BELOW TO VIEW THE VIDEO AND AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=428

http://www.youtube.com/watch?v=wND_eQ17hqo


5. പാടിയതു: ചിത്ര

സരിമഗരി സരിപമഗരി,

രിധാസ പധപപാമഗരിരി മഗരി,

രി പമഗരി മഗരിസ രിസനിധപധ ധപമമപ

മഗരിസരി രിമമ രിമമ മപപ പധധ ധസസ

സരിരി രിമമ മഗരിസനിധ മ രി സ മരിസനിധ

രി സ മരിസനിധ സ മരിസനിധ രിസനിധപ

സനിധപധ രി സ ധ രിസനിധപ നി ധ

രിസനിധപ ധ രിസനിധപ സനിധപമ

ധപമഗരി സ രി മ രിമപധസ നി ധ മപധസനി

ധ മരിസനിധ രിസനിധപ സനിധപമ

ശ്രീസരസ്വതി നമോസ്തുതേ പരദേവതേ

ശ്രീപതി ഗൌരീപതി ഗുരുഗുഹവിനുതേ വിധിയുവതേ

നമോസ്തുതേ പരദേവതേ


COPY PASTE THIS URL BELOW TO LISTEN TO THE AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3270

6. പാടിയതു: ചിത്ര

മിന്നും പൊന്നിന്‍ കിരീടം
തരിവള കടകം കാഞ്ചി പൂഞ്ചേലമാല
ധന്യശ്രീവത്സ സത്കൌസ്തുഭമിടകലരും
ചാരുതോരന്തരാളം
ശംഖം ചക്രം ഗദാ പങ്കജമിതി വിലസും
നാലു തൃക്കൈകളോടെ
സങ്കീര്‍ണ്ണശ്യാമവര്‍ണ്ണം ഹരിവപുരമലം
പൂരയേന്‍ മംഗലം വഃ.

COPY PASTE THIS URL BELOW TO LISTEN TO THE AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=425


7. പാടിയതു: യേശുദാസ്

പ്രവാഹമേ...
ഗംഗാപ്രവാഹമേ...
സ്വരരാഗഗംഗാപ്രവാഹമേ
സ്വർഗ്ഗീയ സായൂജ്യസാരമേ
നിൻ സ്നേഹഭിക്ഷക്കായ് നീറിനിൽക്കും
തുളസീദളമാണു ഞാൻ, കൃഷ്ണ-
തുളസീദളമാണു ഞാൻ...
(സ്വരരാഗ...)
നിന്നെയുമെന്നെയുമൊന്നിച്ചിണക്കി
നിരുപമനാദത്തിൻ ലോലതന്തു
നിൻ ഹാസരശ്‌മിയിൽ മാണിക്യമായ് മാറി
ഞാനെന്ന നീഹാരബിന്ദു....
(സ്വരരാഗ...)
ആത്മാവിൽ നിൻ രാഗസ്‌പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ
ഈ വിശ്വം ചേതനാശൂന്യമല്ലോ..
എൻ വഴിത്താ‍രയിൽ ദീപം കൊളുത്തുവാൻ
നീ ചൂടും കോടീരമില്ലേ....
(സ്വരരാഗ...)
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3261

http://www.youtube.com/watch?v=GLRltYWQ0TM&feature=related

8. പാടിയതു: ചിത്ര / യേശുദാസ്


അ..നാ...തന...തതന...അ....
സരിഗപധ ഗപധസധപ-ഗധപഗരി
ഗപധപഗരി സഗരിസധപ അ...


കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ
ബാഹ്യരൂപം സ്വന്തമാക്കി [ 2]
ഗായകാ നിൻ സ്വരമെൻ
ചേതനയും സ്വന്തമാക്കി [2]


പാലലകളൊഴുകിവരും
പഞ്ചരത്നകീർത്തനങ്ങൾ [2]
പാടുമെന്റെ പാഴ്‌സ്വരത്തിൽ
രാഗഭാവം നീയിണക്കീ [2]
നിന്റെ രാഗസാഗരത്തിൻ‍
ആഴമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞൂ


(കണ്ണാടി...)


കോടിസൂര്യകാന്തിയെഴും
വാണിമാതിൻ ശ്രീകോവിൽ [2]
തേടിപ്പോകുമെൻ വഴിയിൽ
നിൻ മൊഴികൾ പൂവിരിച്ചൂ [2]
നിന്റെ ഗാനവാനമാർന്ന
നീലിമയിൽ ഞാനലിഞ്ഞു
(കണ്ണാടി...)


COPY PASTE THESE URLs BELOW TO VIEW THE VIDEO AND AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=426,3236

http://www.youtube.com/watch?v=Y3DJnegWsNc


9. പാടിയതു: യേശുദാസ്

ഭൂലോക വൈകുണ്ഠാ.......


COPY PASTE THIS URL BELOW TO LISTEN TO THE AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3227


10. പാടിയതു: ചിത്ര & യേശുദാസ്

യദു കുലോത്തമാ......


COPY PASTE THIS URL BELOW TO LISTEN TO THE AUDIO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=430