Sunday, September 29, 2013

പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ ... ഗസ്സൽ: ഉമ്പായീ   
                                                 
രചന:     ഓ.എൻ.വി.

1.

പറയൂ ഞാനെങ്ങനെ പറയേണ്ടു
നീയിന്നും അറിയാത്തൊരെൻ സ്നേഹ നൊമ്പരങ്ങൾ
ഒരു പൂവിൻ ഇതൾ കൊണ്ടു മുറിവേറ്റൊരെൻ പാവം
കരളിന്റെ സുഖദമാം  നൊമ്പരങ്ങൾ.. [ പറയൂ...

അകലത്തിൽ വിരിയുന്ന സൌഗന്ധികങ്ങൾ തൻ
മദകര  സൌരഭ ലഹരിയോടെ
ഇടറുന്ന പദവുമായ് അണയുന്ന കാറ്റിന്റെ
മധുരമാം മർമ്മര മൊഴികളാലോ...[ പറയൂ...
പ്രിയതര സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കൊതിച്ചു നീ
മിഴിപൂട്ടി ഇതൾ ശയ്യ പുൽകിടുമ്പോൾ
ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ നീട്ടി കുറുക്കുന്ന
മധുര തര കോകില മൊഴികളാലോ...  [ പറയൂ...

ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി തൻ  ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങി
നിവരുമെൻ  മോഹത്തിൻ മൌനത്താലോ
മുടി അഴിച്ചാടുന്ന പൊൻ മുളം കാടിന്റെ
ചൊടിയിലേ  കറുകുഴൽ ഒലികളാലോ... [   പറയൂ..

CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5414

Alt:  Yesudas

http://www.youtube.com/watch?v=H2B9l-8NJ3I2.

ഏതൊരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ നീയെൻ
ഏദൻ മലർതോപ്പിൽ വന്നു
മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തതു പോലൊരു
പുഞ്ചിരിയാലെൻ മനം കവർന്നു..[2].....


ഇട തൂർന്ന കരിമുന്തിരിക്കുല പോലെ നിൻ
മുടിയഴിഞ്ഞുലയുകയായീ
ഇരുനില മുന്തിരിക്കനികൾ പോലെ നിൻ
മിഴികൾ തിളങ്ങുകയായി... [ഏതൊരപൂർവ്വ....

ചൊടിയിലെ ചെമ്മുന്തിരികളാലാദ്യത്തെ
മധ്യ്രം നീ നേദിക്കയായി
ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിൻ ലഹരിയിൽ നീയെന്നിൽ
പടരും മലർ വള്ളിയായി       [ഏതൊരപൂർവ്വ.....


മിഴി തുറന്നാദ്യമായ് നഗ്നതയെന്തെന്നറിയവെ
ലജ്ജയിൽ മുങ്ങി
തല കുനിച്ചോമനേ  നീ നിൽക്കെ
മുന്തിരിത്തളിരില നാണം മറക്കയായി
ഏതൊരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ നീയെൻ
ഏദൻ മലർതോപ്പിൽ വന്നു
മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തതു പോലൊരു
പുഞ്ചിരിയാലെൻ മനം കവർന്നു..[ഏതൊരപൂർവ്വ...

ഇട തൂർന്ന കരിമുന്തിരിക്കുല പോലെ നിൻ
മുടിയഴിഞ്ഞുലയുകയായീ
ഇരുനില മുന്തിരിക്കനികൾ പോലെ നിൻ
മിഴികൾ തിളങ്ങുകയായി... [ഏതൊരപൂർവ്വ....

ചൊടിയിലെ ചെമ്മുന്തിരികളാലാദ്യത്തെ
മധ്യ്രം നീ നേദിക്കയായി
ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിൻ ലഹരിയിൽ നീയെന്നിൽ
പടരും മലർ വള്ളിയായി       [ഏതൊരപൂർവ്വ.


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5410


http://www.youtube.com/watch?v=gZT7WIqYnII


3.

എന്നും ഒരു പൂവു ചോദിച്ചു കൈ നീട്ടും പെൺകൊടീ
ഈ പൂവെടുത്തു കൊള്ളൂ.
എഞീവ രക്തത്തിൻ ചെന്നിണം  ആണിതിൽ
എന്നിലെ സ്നേഹമിതിൻ സുഗന്ധം
എന്നും നിനക്കൊരു പൂവു തരാം
സ്നേഹ നൊമ്പരം മാത്രമെനിക്കു തരൂ..[എന്നും ഒരു പൂ‍വു..

ഇഷ്ടമാണെന്നു പറഞ്ഞു നീയിപ്പൂവു
പൊട്ടിച്ചെടുത്തതു വാസനിക്കെ
പാവമൊരീ മുൾചെടിയെ മറന്നുവോ പോകുന്നുവോ
നിൽക്കൂ ഒന്നു കേൾക്കൂ
പൂവു നുള്ളീടവെ നിൻ വിരൽ സ്പർശവും
ഈ വെറും മുൾ ചെടിക്കാത്മ ഹർഷം...
[എന്നും ഒരു പൂവു....


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5408

http://www.youtube.com/watch?v=h9cNG392tPs

4.

നീല വെളിച്ചം നിലാ മഴ പെയ്യുന്ന
ഭോജന ശാല തൻ കോണിൽ
കുയിലുകൾ പോൽ ഇണക്കുയിലുകൾ പോൽ
ഗശലുകൾ പാടുന്ന നിങ്ങ്ഫളാരോ
[നീല വെളിച്ചം....

പ്രേമിച്ചതെറ്റിനായ് സ്വർഗ്ഗം ശപിക്കയാൽ
ഭൂമിയിൽ വന്നവരോ
നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വന്നവരോ
സ്വർഗ്ഗത്തിന്നജ്ഞാതമാംഅനുരാഗത്തിൻ
സൌഗന്ധികം തേടി വന്നവരോ
കുയിലുകൾ പോൽ ഇണക്കുയിലുകൾ പോൽ
ഗസ്സലുകൾ പാടുന്ന നിങ്ങളാരോ

[നീല വെളിച്ചം....CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5411


http://www.youtube.com/watch?v=76dRb_cudZ8

5.എന്തിനെ കൊട്ടിയടക്കുന്നു കാലമെൻ
ഇന്ദ്രിയ ജാലകങ്ങൾ
എൻ ഇന്ദ്രിയ ജാലകങ്ങൾ...  [എന്തിനെ...


ജാലക ഛായയിൽ പാടാൻ വരും പക്ഷി ജാലം പറന്നു പോയോ... പക്ഷി ജാലം പറന്നു പോയോ..
പാട വരമ്പത്തു  ചീവീടു റ്റാക്കത്തി രാകീടും ഒച്ചയുണ്ടോ
രാകീടും ഒച്ചയുണ്ടോ?
പാതിരാക്കോഴി തൻ കൂവലുണ്ടോ
കാവൽ മാടത്ത്ൻ ചൂളമുണ്ടൊ
ആരോ കോലായിൽ മൂളും
രമണന്റെ ഈരടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ  [എന്തിനെ....

ദൂരെ കടലിൻ ഇരമ്പമുണ്ടോ
കാറ്റും കൂടെ കിതക്കുന്നുണ്ടോ
കാറ്റും കൂടെ കിതക്കുന്നുണ്ടോ
പൈതലെ തൊട്ടിലിലാട്ടുമൊരമ്മ തൻ
കൈവള പാടുന്നുണ്ടോ
ഒരമ്മ തൻ കൈവള പാടുന്നുണ്ടോ
കോവിലിൽ വൃദ്ധനാം പാണി  വാദൻ
ഗീതാഗോവിന്ദം പാടുന്നുണ്ടോ
അത്താഴപിൻ പയൽ വീട്ടിയാരോ
ദൈവ പുത്രനെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടോ...
[എന്തിനേ..


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5409

..
http://www.youtube.com/watch?v=bkuxPRKZ6qc

.6.

തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം[2]
നിൻ പൂമുടി ചുരുളിൻ സുഗന്ധത്തിൽ വീണലിയാൻ
അറിയാത്ത സൌഗന്ധികങ്ങൾ വിരിയും
അഴകിന്റെ കാനന ഛായ പുൽകാൻ   [ തരുമോ


തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം
നീയാകുന്നോരമൃതപാത്രം കയ്യാൽ താങ്ങി
തെരു തെരെ മുത്തി കുടിക്കുവാൻ
ജീവനിൽ എരിയുന്ന ദാഹം കെടുത്താൻ..  [ തരുമോ..

ഒരു നീല വന പുഷ്പമാരെയോ ധ്യാനിച്ചു
വിരിയും നിൻ താഴ്വര തോപ്പിൽ.
ഒരു മേഘമായ് പെയ്തു പെയ്തു വീഴാൻ  സഖീ
തരുമോ എനിക്കൊരു നിമിഷം....
അരുതെന്നു മാത്രം പറയരുതേ........


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5415


http://www.youtube.com/watch?v=B7p4NTxs2RU


7..

ഞാനറിയാതെ കരൾ  കവർന്നോടിയ
പ്രാണനും പ്രാണനാം പെൺകിടാവെ
എന്റെ പ്രാണനും പ്രാണനാം പെൺകിടാവെ
നിന്നെ തിരയുമെൻ ഫൂതനാം കാറ്റിനോടെന്തെ
നിൻ ഗന്ധമെന്നോതിടേണ്ടു   [ഞാനറിയാതെ

വേനൽ മഴ ചാറി വേർപ്പു പൊഴിയുന്നു
ഈ നല്ല മണ്ണിൻ സുഗന്ധമെന്നോ
മാവു പൂക്കും  മദ ഗന്ധമെന്നോ
മാവു പൂക്കും  മദ ഗന്ധമെന്നോ
മുടിയിലെ എള്ളെണ്ണ കുളിർ മണമോ
ചൊടിയിലെ ഏലത്തരി മണമോ...  ഞാനറിയാ...

വാടിയ താഴാമ്പൂ വാസന പൂശിയ
കോടിപ്പുടവ തൻ പുതു മണമോ
നിൻ മടിക്കുത്തിലായ് വാരി നിറച്ചൊരു
പൊന്നിലഞ്ഞിപ്പൂവിൻ നറുമണമോ
മുടിയിലെ കുടമുല്ല പൂമണമോ
ചൊടിയിലെ കദളി തൻ തേൻ മണമോ

[ ഞാനറിയാതെൻ...]

CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5412


http://www.youtube.com/watch?v=y0SOPbA7e-M8.

പാടുക സൈഗാൾ പാടൂ നിൻ രാജകുമാരിയെ
പാടിപ്പാടിയുറക്കൂ.
സ്വപ്ന നഗരിയിലെ പുഷ്പ ശയ്യയിൽ നിന്നാ
മുഗ്ദ്ധസൌന്ദര്യത്തെ ഉണർത്തരുതേ
ആരും ഉണർത്തരുതെ.....[പാടുക..

ആയിരത്തൊന്നു രാവിൽ നീളും കഥകൾ പോൽ
ഗായകാ നിർത്തരുതേ നിൻ ഗാനം
നിൻ മന്ദ്രമധുര വിഷാദസ്വരങ്ങൾ
പ്രാണതന്ത്രികളേറ്റു വാങ്ങും സാന്ത്വനങ്ങൾ

[പാടുക...

സ്നേഹ സംഗമങ്ങൾ തൻ രോമഹർഷങ്ങൾ
തമ്മിൽ വേർപെടുമാത്മാക്കൾ തൻ വേദനകൾ
ജീവ ശാഖിയിൽ ഋതുഭേദങ്ങളുണർത്തുമ്പോൾ
നീയതിൽ പാടൂ പാടൂ രാക്കുയിലേ....

[പാടുക സൈഗാൾ....


CLICK / COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR VIDEO AND AUDIO, ON YOUR BROWSER
.


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5413

                                                Tuesday, September 3, 2013

ജൂലൈ 4 [2007] ജോഷി


ചിത്രം:  ജൂലൈ 4    [2007]   ജോഷി

താരനിര:ദിലീപ്, സിദ്ദിക്ക്, ഇന്നസന്റ്, ശരത്ത്, സലീം കുമാർ,റിയാസ് ഖാൻ, റോമ... 


ഗാനരചന:  ജോഫി തരകൻ
സംഗീതം:  അൽഫോൺസ് ജോസഫ്

1.    പാടിയതു:    പാടിയതു:   ശ്വേത /  &  വിനീത്

ധും തനാനന  ധുംതന ധുംതന ധുതനാ ധുംനാ..
ധും തനാനന ധുംതന  ധുംതന ധുതനാ ധുംനാ..

ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ ഒരു നോക്കു കാണാതെ
കാട്ടുചെമ്പക ചോട്ടില്‍ നിന്ന കാറ്റിതെങ്ങു പോയ്
പൂങ്കാറ്റിതെങ്ങു പോയ്...
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


തിനവയല്‍ കരയില്‍ ഇളവെയിൽ കതിര്
പുളിയിലക്കരയാല്‍ പുടവനെയ്യുമ്പോള്‍
പുലരി മഞ്ഞു നനഞ്ഞു നിന്നൊരു
പവിഴ മലരിനു നല്‍കുവാന്‍
ഒരു മുഴം...
ഒരു മുഴം പൂഞ്ചേല വാങ്ങാന്‍ പോയ്  കുളിരിളം കാറ്റ് 
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


തളിരില കുടിലില്‍  കിളികള്‍ കുറുകുമ്പോൾ
നിറനിലാ കതിരിന്‍ തിരി തെളിയുന്നു
ഹൃദയമൊന്നു പിടഞ്ഞ കണ്ണുകള്‍
മഴനിലാവിലലിയവേ
ഒരു മുഖം...
ഒരു മുഖം ഞാന്‍ നോക്കി നിന്നേ പോയ്...
കൊതി തീരുവോളം...
(ഒരു വാക്കു മിണ്ടാതെ..)


click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2525

http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtps
...................................

2.    പാടിയതു:  മൃദുല      &  അൽഫോൺസ് ജോസഫ്


ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതേ ഒരു നോവായ്‌ മായല്ലേ ഉയിരേ നീ
മിഴി രണ്ടും തേടുന്നു മനമിന്നും തേങ്ങുന്നു എവിടേ നീ
കണ്ണീരിന്‍ പാട്ടായ്‌ ഇനിയെന്നും അലയും ഞാന്‍ ഓമലേ
വെയില്‍നാളം തളരുന്നതീ വഴി നീളെ ഏകനായ്‌


മഴ വിരിക്കുന്നു മെല്ലേ പുലര്‍പ്പാട്ടിലെ ഈരടികള്‍
ഇതള്‍ വിരിഞ്ഞും കുളിരണിഞ്ഞും നിന്‍ വിളി കേട്ടുണരാന്‍
കനവുദിക്കുന്നു നെഞ്ചില്‍ നിറമാര്‍ന്നിടുമോര്‍മ്മകളില്‍
വരമൊഴുക്കും വിരി തെളിക്കും നിന്‍ സ്വരമഞ്ജരികള്‍
നീറുമൊരു കാറ്റിന്‍ കൈകള്‍ തഴുകുന്ന നേരം
ദൂരെയൊരു മേഘം പോല്‍ നീ മറഞ്ഞിടുവതെന്തേ
നിന്നില്‍ നിഴലാകാന്‍ നിന്നോടലിയാന്‍
അറിയാതേ അറിയാതേ ഇനി ഇതുവഴി ഞാനലയും

ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതേ ഒരുനോവായ്‌ മായല്ലേ ഉയിരേ നീ
മിഴിരണ്ടും തേടുന്നു മനമിന്നും തേങ്ങുന്നു എവിടേ നീ
കണ്ണീരിന്‍ പാട്ടായ്‌ ഇനിയെന്നും അലയും ഞാന്‍ ഓമലേ
വെയില്‍നാളം തളരുന്നതീ വഴി നീളെ ഏകനായ്‌click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtp

.........................

  3.  പാടിയതു:സയോനാരാ ഫിലിപ്പ് &എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

വാകമരത്തിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു
ചങ്ങാതിക്കിളിയേ
കാടെല്ലാം പൂക്കുന്ന കാലം വരും മുൻപേ
പോവുകയാണോ നീ കിളിയേ പോവുകയാണോ
(വാകമരത്തിൻ...)

എത്ര വഴികൾ  വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ
എത്രയോ രാവു കഴിഞ്ഞു
ചിറകിൽ നിന്നെ ഞാൻ മൂടി
കുളിരിരവിൽ കൂട്ടിരുന്നില്ലയോ
വയന പൂക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയെ പോകയായോ..
(വാകമരത്തിൻ...)


കറ്റമണികൾ കളപ്പുര തന്നിൽ
കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
അരിയ കുടിലൊന്നു തീർത്തു നിന്നരികിൽ ഞാൻ വന്നതല്ലയോ
വെയിൽ പരക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയേ പോകയായോ
(വാകമരത്തിൻ...)click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3760,

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4


 4.      പാടിയതു:   സയോനാരാ ഫിലിപ്പ്


കുമ്മിയടി പെണ്ണേ കുമ്മിയടി
കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി കുമ്മിയടി
കുമ്മിയടി പെണ്ണേ കുമ്മിയടി പെണ്ണേ
കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി കുമ്മിയടി

വാകമരത്തിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു
ചങ്ങാതിക്കിളിയേ
കാടെല്ലാം പൂക്കുന്ന കാലം വരും മുൻപേ
പോകുകയാണോ നീ കിളിയേ
പോകുകയാണോ കിളിയേ
(വാകമരത്തിൻ..)


എത്ര വഴികൾ  വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ
എത്രയോ രാവു കഴിഞ്ഞു
ചിറകിൽ നിന്നെ ഞാൻ മൂടി
കുളിരിരവിൽ കൂട്ടിരുന്നില്ലയോ
വയണ പൂക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയെ പോകയാണോ..
(വാകമരത്തിൻ...)


കറ്റമണികൾ കളപ്പുര തന്നിൽ
കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു
അരിയ കുടിലൊന്നു തീർത്തു 
നിന്നരികിൽ ഞാൻ വന്നതില്ലയോ
വെയിൽ പരക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
തനിയേ പോകയായോ
(വാകമരത്തിൻ...)click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3760,2523

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4

5.   പാടിയതു:   വിധു പ്രതാപ്  & /ജ്യോത്സ്ന


ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ  ചിന്റാക് ചിന്റാ ചിങ്ക് ചിന്റാ ചിന്റാറ്റാ (2)
ധമ്മരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മരെ ധമ്മ് ധമ്മ് ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തം (2)
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ  ഹാ
ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിംങ്ക് ചിംങ്ക്  ചിംറ്റാ റ റ്റ റ്റാ

കനവിന്റെ കടവത്ത് കുടമുല്ല കടവത്ത് കളിയോടമിറങ്ങുന്നു കനക നിലാവ്
ചിംങ്ക് ചിംറ്റാ  ചിന്റാക് ചിന്റാ ചിങ്ക് ചിന്റാ ചിനാക് ചിന്റാ
മറുകുള്ള കവിളത്ത് മണമുള്ള കവിളത്ത്
വിരിയുന്നുണ്ടഞ്ഞൂറ് നെയ്യാമ്പല്‍പ്പൂവ്
ധമ്മാരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മാരെ ധമ്മ് ധം ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തംclick/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2526

http://www.youtube.com/watch?v=yUy8p1BX1E4

  6.     പാടിയതു:   വിധു പ്രതാപ്

വെണ്ണിലാവുദിക്കുമ്പോൾ നാണമെന്തിനോ
വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലാകേ ചോന്നതെന്തിനോ
വെള്ളോട്ടു കിണ്ണത്തിൽ വെറ്റിലയിൽ
വെള്ളിക്കസവിന്റെ പട്ടുചേല
വാർമുടി ചീകി പകുത്തണിയാൻ വിണ്ണിൻ
താരകൾ പിച്ചകപ്പൂക്കളായി
ധമ്മാരെ ധമ്മാരെ ധം ധം ധരേ
നെഞ്ചിലേറുമൊരു ധം ധം ധം
ധമ്മാരെ ധമ്മ് ധം ധരേ ധം ധം
നെഞ്ചിലൂറുമൊരു ചന്തം
ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ  ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിങ്ക്  ചിംറ്റാ ചിന്റാറ്റാ 


കണ്ണുകൾ പിടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാരെയാ
നെഞ്ചിലെ മൈന നോക്കി നിന്നതാരെയാ
കണ്ണാരം പൊത്തി പൊത്തി കളിക്കാനായ്
പുന്നാരപ്പുതുമാരൻ വന്നണഞ്ഞുവോ
വാലിട്ടു കണ്ണുകളെഴുതാൻ രാവിൻ
കൂരിരുളിന്നു മഷിക്കൂട്ടായി
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ഹാ
ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ചിങ്ക് ചിങ്ക് ചിറ്റാ ററ്റാറ്റ
(കനവിന്റെ കടവത്ത്...)
click/  copy paste the links below for audio and video, on your browser


 http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=2524 


http://www.youtube.com/watch?v=bYI6fXabtpsMonday, September 2, 2013

മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം [2008] കമൽ

ചിത്രം: മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം  [2008] കമൽ

താരനിര::    മീരാ ജാസ്മിൻ, ഇന്ദ്രജിത്ത്, ജയസൂര്യ, നരാൻ, റോമ, രാധിക, സംവൃതാ സുനിൽ, സായികുമാർ, ജനാർദ്നൻ, റ്റി.ജി.രവി.....

രചന:  അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം:    ബിജിബാൽ‘


1.   പാടിയതു:     ശ്വേത / &  രഞ്ജിത്

മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം
പരിഭവ തിങ്കളേ തെളിനിലാ കുമ്പിളായ്
നീളേ നീളേ പകരൂ ഒരു മഴയുടെ കുളിരല
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം


കളിവാക്കു ചൊല്ലിയാൽ കലഹിച്ചതൊക്കെയും
പ്രണയമുണർത്തിയ കൌതുകം
ഒരുമിച്ചു പാടുമീ പാട്ടിൻ അരുവിയായ്
ഒഴുകും നമ്മൾ എന്നുമേ
കരളിലിരുന്നൊരു കിളി പാടി
മുരളിക മൂളും പോലെ
കണിമലരണിയും യാമിനിയിൽ
നീയെൻ മനസ്സിലെ മധുകണം
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം


അരികത്തിരിക്കിലും കനവിൽ ലയിച്ചു നാം
നുകരും സ്നേഹ മർമ്മരം
ഓർക്കാതിരിക്കവേ ചാരത്തണഞ്ഞൂ നീ
വരമായ് തന്നൂ തേൻ കണം
തണുവിരൽ തഴുകും തംബുരുവിൽ
സിരകളിലൊരു നവരാഗം
നറുമലരിതളിൽ പുഞ്ചിരിയിൽ
നീ നിറമെഴുതിയ ചാരുത
മിഴി തമ്മിൽ പുണരുന്ന നേരം
പറയാതെയറിയുന്നനുരാഗം
പരിഭവ തിങ്കളേ തെളിനിലാ കുമ്പിളായ്
നീളേ നീളേ പകരൂ ഒരു മഴയുടെ കുളിരല
ഒരു മഴയുടെ കുളിരല ഒരു മഴയുടെ കുളിരല

CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5138,5143

http://www.youtube.com/watch?v=lRSnplaXfVY


2.  പാടിയതു:   മംഞ്ജരി

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്

വാലിട്ടെഴുതുമ്പോൾ നോക്കുവാനുള്ളൊരു
വാൽക്കണ്ണാടി എൻ അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ (2)
കാണിപൊന്നിൻ കമ്മലണിഞ്ഞു
കുന്നിമണി മാലയണിഞ്ഞു
കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കുറുമ്പുമ്പോൾ
പുഞ്ചിരി പാലു കുറുക്കൊന്നോരോർമ്മ
എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ

വർഷ വസന്തങ്ങൾ വന്നു പോയീടവേ
എൻ നിനവറിയുന്നു അച്ഛന്റെ മാനസം (2)
വാന വില്ലിൻ ചാരുത മെയ്യിൽ
മേഘ ഗീതം പാടുന്ന ചുണ്ടിൽ
കാലം മെല്ലെ തഴുകുമ്പോൾ
ദൂരെ നിന്നോമനത്വം ഉണർത്തുന്നൊരോർമ്മ
എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്


CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5140

http://www.youtube.com/watch?v=FKV-Wcqnfgs

 3.   പാടിയതു:  സുജാത  , അഫ്സൽ  കോറസ്

താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ
പുടവത്തുമ്പുലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ പകരുവതേതു സുഗന്ധം
തുടുത്തു തുടുത്തു വരുന്ന മുഖത്ത് നാണം കണ്ടാദ്യമായ്
താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ


താണു താണു വരുമാതിരക്കിളിയോടേതു
രാഗത്തിലോതി നീ നിൻ മോഹം (2)
[താണു...]

മധുരമായ് രാഗം മൌനമായ് എൻ മനമറിയാതെ പാടീ
താഴിട്ടു പൂട്ടിയ തങ്കത്തിൻ കരയിലെ കന്നിപ്പളുങ്കിൻ കണ്ണെഴുതാൻ
മാനത്തിൻ കരയിലെ മൂവന്തിപ്പെണ്ണിന് ചിരിയിൽ കണ്ടാദ്യമായി
താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ


മാരിവില്ലഴകു നെയ്തു ചേർക്കുമൊരു
താമരത്തളിരു വിരിയിലൂടെ നീ പോരൂ നീ പോരൂ (2)
ആരൊരാൾ പാടീ ആർദ്രമീ വഴിയിൽ ചാരു പരാഗം
മാനത്തെ ഊഞ്ഞാലിൽ താണിരുന്നാടുന്ന
പാർവ്വണത്തുമ്പിക്കു താലികെട്ട്
മേഘത്തിൻ പൂ വനികയിൽ ചിന്നും വെൺ പൂവിൻ
ചിരിയിൽ കണ്ടാദ്യമായ്


താരാജാലം ഇരവൊരു മുല്ല പന്തൽ
തോരാ ഗസലിൽ പനിനീരുതിരും പടവിൽ
കൊലുസിൻ മാനസമുണരുന്നൂ
കിനാവിന്റെ നീല നദിക്കരയിൽ

പുടവത്തുമ്പുലയ്ക്കുന്ന കാറ്റിൽ പകരുവതേതു സുഗന്ധം
തുടുത്തു തുടുത്തു വരുന്ന മുഖത്ത് നാണം കണ്ടാദ്യമായ്CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5139

http://www.youtube.com/watch?v=Unk1viSllMQ


4.   പാടിയതു:    ജയചന്ദ്രൻ  &   അനിത
  മിന്നാ മിന്നിക്കൂട്ടം


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5142


5,.പാടിയതൂ;; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ   &   കാർതിക്ക്

WE ARE  IN LOVE

WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
ഭൂഗോളം ചുറ്റി വരുന്നൊരു താന്തോന്നിക്കിളി ചൊല്ലുന്നു
WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
പൊൻ വെട്ടം തൂകും മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം മൂളുന്നു
തണുപ്പിൻ  പുതപ്പു പുതച്ചു ചിറ്റി ഉറക്കം നടിച്ച നഗരം
ഇടക്കു മെല്ലെ പതുങ്ങി നോക്കി മദിച്ചു പാടുന്നു
WE ARE IN LOVE WE ARE IN LOVE
 ഭൂഗോളം ചുറ്റി വരുന്നൊരു താന്തോന്നിക്കിളി ചൊല്ലുന്നു
WE ARE IN LOVE.....CLICK/  COPY PASTE THE LINKS BELOW FOR AUDIO AND VIDEO

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5141


http://www.youtube.com/watch?v=9kmDEmasrBc