Friday, October 31, 2014

ഭരതം [1991] ലോഹിതദാസ്

                           
                                                                                       
                                  ഭരതം  (1991 )   ലോഹിതദാസ്

അഭിനേതാക്കൾ:   മോഹൻലാൽ ,നെടുമുടി വേണു,ഉർവശി.ലക്ഷ്മി,തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ,ഒടുവിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, കെ പി എ സി ലളിത, മുരളി, ലാലു അലക്സ്‌,സുചിത്ര, പറവൂർ ഭരതൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ,
ബിയോണ്‍ ജെമിനി..

രചന:        കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
സംഗീതം:   രവീന്ദ്രൻ 1.       രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം       പാടിയതു:   കെ ജെ യേശുദാസ്

രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം (6)
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ (4)
ജയ മാരുതീപരിസേവിതാ രാമാ...,.
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ
ജയ മാരുതീപരിസേവിതാ രാമാ [രഘുവംശപതേ]

ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ (3)
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീ... [ജയ ജാനകീ (6)]

ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനിസംസേവിതാ
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
മാരുതീസമേതരംഗ രാഗാ
ശശാങ്കവദനസൂക്ത ദര്‍പ്പഘോഷണ
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം

രഘുവംശപതേ പധാ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
ധപമപാമഗനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരിമഗരിസനിധപാധാനി രഘുവംശപതേ
സരിഗമാ മഗമപധാ നിപാധാനി രഘുവംശ
സരിഗമ ഗാഗ രിഗമഗ രി,രി, നിസരിഗ സരിനിധനി സാനിധപധ
നിധധനി സഗരിസനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരി രിമഗരിസനി സരിസസനിസ ഗമധനി രഘുവംശപതേ
ധപമഗരിഗപാപധനി സരിഗരിമഗരി സനിധഗമധനി രഘുവംശപതേ
ഗഗമഗമഗ രിരിഗരിഗരി സസനിസരിഗ സരിസസനിസ ധനിസസനിധ
ഗരി,സസ നിസരിനി,സധ നിരിസ സനിധ സനിധപ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
പപപപപാപപ പമപധപ മധപ പമഗ ഗമപ ഗാമപ ഗമപ ധപാമഗരി
ഗമപമഗഗമഗ സ രിഗമഗ സ ഗമപമഗ സ ഗനിധപമപ
സ സനിധപ ധപപമഗ ഗമപാപ
സപമഗഗ നിസപമഗഗ സനിധപമഗഗ ഗരിസ സനിധ പമഗ ഗമപാ
ഗരി മഗരിസസരിനി,സ ധനിഗരിരിനി,ധ നിരി,നി,ധപമ ഗാമപാ
സഗരി, രിഗസാ രിസനിധമപാ
ഗഗരി മഗരി സനിധപമപാ
സരിസ പമപ സനിധമമപാ
സസ പപ സ നി,ധപമപാ
ഗഗരിസനിധാ രിസനിധമപാ
സരി ഗമ പാപ ഗാമപധ
ധപമഗമപാ നിനിധധമപാ ഗരിസസനിപാ
ധപമഗമ പാപ പാപ മപധപധ മധപപമപാമഗ ഗമപമപാപ
സനിധപമപ സരിസനിധപധ സസനിസരിഗ സരിഗമപമഗരിഗസാ
രിസസ രിസരിഗരി മഗരിസസ സനിസ സസനി പപധ മമപ ഗഗമരി,
ഗ സസരിസനിധസ നിസസരിഗപപധമാ പധനിസരിഗ സാരിഗമപമ ഗരിഗ സരിസനിധപമപധനി
ഗരി,സനിധ രിസാനിധപ സനി,പധനി
ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ
ഗരി ഗരിസനിസ രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ
ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി
ഗമ ഗമപധപ മപ മപധനിധ പധ പധനിസനി
രിസനിധനി സനിധപധ നിധപമപ
രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ നിസ ഗമപധനി
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=518

https://www.youtube.com/watch?v=LQswhqFAzJA


  2.    ഗോപാംഗനെ....  പാടിയതു:  യേശുദാസ്   &  ചിത്ര


ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ
സ്വരമുരളിയിലൊഴുകും....
നിസ...
സഗമപനിസഗ...
മഗസനിസ പനിമപ ഗമപനിസനിപമ
ഗമപമ ഗപമഗ സനിസപ നിസമഗ -
സഗ

ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ സ്വരമുരളിയിലൊഴുകും
സാരംഗയിൽ പാലോലുമെൻ
വരമംഗളകലികേ
രാധികേ വരൂ വരൂ നിലാവിൻ പാർവള്ളിയിലാടാൻ
ഓമനേ വരൂ വരൂ
വസന്തം പൂന്തേൻ ചോരാറായ്
കരവീരത്തളിരിതളിൽ മാകന്ദപ്പൊന്നിലയിൽ

രാസലോലയാമമാകെ - തരളിതമായ്

(ഗോപാംഗനേ)

നീലാംബരിയിൽ താനാടും

വൃന്ദാവനികൾ പൂക്കുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ ഹൃദയം കവിയും
ഗാനം വീണ്ടും
പാടാം ഞാൻ
കാളിന്ദിയറിയുന്ന
ശൃംഗാരവേഗങ്ങളിൽ

(ഗോപാംഗനേ)

മാധവമാസം നിറമേകും
യമുനാപുളിനം
കുളിരുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ അകലെ സഖികൾ
മുത്തും മലരും
തേടുമ്പോൾ
ആരോരുമറിയാത്ത കൈവല്യമേകാം വരൂ

(ഗോപാംഗനേ)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=517

https://www.youtube.com/watch?v=BXU2ajpocfM


  3.   രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെൻ,,,, പാടിയതു:  യേശുദാസ്


രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെൻ തംബുരുവിൽ

പകരുക സാഗരമേ
ശ്രുതിലയസാഗരമേ

സാകേതം പാടുകയായ് ഹേ രാമാ

കാതരയാം ശാരികയായ്

സാകേതം
പാടുകയായ് വീണ്ടും

(രാമകഥ)

ആരണ്യകാണ്ഡം തേടി

സീതാഹൃദയം തേങ്ങി
വൽമീകങ്ങളിൽ ഏതോ

താപസമൗനമുണർന്നൂ വീണ്ടും

(രാമകഥ)

സരിസ
സസരിസ സസരിസ

സരിസ രിരിനിനി രിരിനിനി മധനിസ

രിഗരി രിരിഗരി രിരിഗരി രിഗരി
ഗഗരിരി ഗഗരിരി സരിഗമ

പധപ പപധപ പപധപ പധപ

സസധധ സസധധ മധനിസ

സരിസ സസരിസ
സസരിസ സരിസ

ഗഗരിരി ഗഗരിരി മധനിരി

ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ മീട്ടി
ദേവകളാദിനാമഗംഗയാടി

രഘുപതി രാമജയം രഘുരാമജയം

ശ്രീഭരതവാക്യബിന്ദുചൂടി,
സോദര-

പാദുകപൂജയിലാത്മപദം

പ്രണവം വിടർന്നുലഞ്ഞുലഞ്ഞ സരയുവിൽ
മന്ത്രമൃദംഗതരംഗസുഖം ശരവേഗം

ജീവതാളമേകി
മാരുതിയായ്

ജല-ഗന്ധ-സൂന-ധൂപ-ദീപ-കലയായ്
മന്ത്ര-യന്ത്ര-തന്ത്ര-ഭരിതമുണരൂ

സാ‍മഗാനലഹരിയോടെയണയൂ

രാമാ ശ്രീരാമാ രാമാ
രാമാ........................

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=519

https://www.youtube.com/watch?v=X0qe_lJrPxk


  4.    രാജാമാതംഗി....     പാടിയതൂ:   ബാലമുരളീകൃഷ്ണ,   കെ ജെ യേശുദാസ്, രവീന്ദ്രൻ,ചിത്ര

സാ... സാ... പാ... പാ... സാ... സാ...
ധ്വനിപ്രസാ‍ദം നിറയും
പ്രാലേയ വിപഞ്ചികയിൽ
മായാമാളവഗൗളം മീട്ടീ ദേവകരാംഗുലികൾ...

രാജമാതംഗീ പാവനീ ശ്രീ - 3
ജനനീ... പ്രണമാമി സദാ ജനനീ...
പ്രണമാമി
സദാ വിമലേ ജയതേ...
ശ്രിതജനവരദേ... രാജമാതംഗീ പാവനീ...

പപ ധപധ മപധ ഗമപധ
രിഗമപധ സരിഗമപധ
സരിഗമ ഗമഗരിസ പധനിസ നിസനിധപ
നിസരിസ നിസരിഗമ ധധ...
മധനിധ
രിസനിധ ഗരിസനിധ മഗരിസനിധ ഗമപധ

പുരന്ദരലഹരിയായ്
ത്യാഗരാജവൈഭവമായ്
ദീക്ഷിതരും സ്വാതിയും വൈഖരിയിൽ തീർത്ത
സ്വരരാഗ
വരരൂപമായ് (പുരന്ദരലഹരിയായ്)
പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാന രംഗമൊന്നിൽ
പദമരുളൂ
ദേവീ.... പദമരുളൂ ദേവീ....

നവരാത്രി മണിമണ്ഡപം
മൃദു സംഗീത ലയമണ്ഡലം
(നവരാത്രി)
എൻ മാനസം നിൻ ദിവ്യകേളീവനം
നവരാത്രി മണിമണ്ഡപം....

ആദി വിദ്യാത്‌മികേ... ജ്ഞാന വിശ്വാത്‌മികേ...
ദേവ തത്ത്വാത്‌മികേ... നാദ
യോഗാത്‌മികേ....
എൻ മാനസം നിൻ ദിവ്യകേളീവനം (നവരാത്രി)
ഭാവരാഗതാളമേളനമാം
ഭരതം (ഭാവരാഗ)
തൃപുട നടയിൽ അമൃതഭരിതമായ് സതതം സതതം - 2

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=520

https://www.youtube.com/watch?v=WQqc60VMNUk

   5.    ശ്രീ വിനായകം നമാമ്യഹം...  പാടിയതു:    ബാലമുരളീകൃഷ്ണ,   കെ ജെ യേശുദാസ്

 ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (3)
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (4)
നമാമ്യഹം

വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം (2)
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
കലിമലരഹിതം.. ആ...........കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
വ്യാസനാരദാദി പൂജിത പാദം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ആ...

അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം (2)
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
ചിന്മയരൂപം ഛിദ്രസഭരിതം ചിന്മയരൂപം ഛിദ്രസഭരിതം
കേതകീപുരോല്ലസിതം ദേവം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം

രിഗപനി സനിഗപനി ശ്രീവിനായകം
സാസരിനി, നിസപാ പനിഗാ ഗപ പനിസ സരിഗപനി ശ്രീവിനായകം
നിസരിഗാ പനിസരി, ഗപനിസാ രിനി,പ ഗപനി ശ്രീ
ഗഗരി ഗരിസ സരിസനിപ സരിഗപനി ശ്രീ
സരിഗ രിഗപ ഗപനി സരിഗരി മഗരിസരിസ സനിപഗരി സരിഗപനി ശ്രീ
ഗഗഗരി ഗാഗഗാഗരിഗഗരിസസ നിസരിസരി,രിരി,രി നിരിഗരിസസനിരിസനി പാപപ
പനിനിഗാഗഗാ ഗരിഗഗരിസനിസപ നിസരിഗപഗപഗനിനിപ നിസരിസസ നിസഗരിസരിസ
ഗരി,സനിപ രിസാനിപഗ സനി,പഗരി നിപാഗരിസ പഗാരിസനി സരി
സനിപ പനി സരിഗ നിസ രിഗപ സരി ഗപനി രിഗ പനിസ ഗപ നിസരി പനി
സരിഗ പഗാരിസനി ഗരി,സനിപ രിഗ പനിസ സനി,ഗപനി
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ശ്രീ.....

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=520

https://www.youtube.com/watch?v=nGuOumL0vKY

   6.  കൃപയാ പാലയാ ശൌരേ.....  പാടിയതു:   എം.ജി. ശ്രീകുമാർ


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=3249

Wednesday, May 14, 2014

യൂസഫ് ആലി കേച്ചേരി, രചന; സംവിധാനംYusufali Kechery (Yūsaphali Kēccēri; born 16 May 1934) is a poet, film lyricist, film producer and director from Kerala, India. He is one of the leading poets of the modern era Malayalam poetry and has won numerous awards including Odakkuzhal AwardKerala Sahitya Academy Award and Vallathol Award.

Yusuf Ali Kecheri is also known as a prolific lyricist who has written some well acclaimed songs for Malayalam films. His first film as a producer was Sindooracheppu (1971), which was directed by actor Madhu. Kechery wrote the screenplay and lyrics for all the songs in this film. He made his directorial debut in 1973 with Maram (Tree), a film written by M.T. Vasudevan Nair. He also directed the films Vanadevatha (1977) and Neelathamara (1979). He wrote the lyrics for the hit songs in the film Dhwani, which were composed by renowned musician Naushad Ali. He was awarded a National Award for a Sanskrit song written for the Malayalam film Mazha (Rain).

* Click on the links below songs for audio and video

1.


അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി

ചിത്രം:ധ്വനി [ 1988 ] ഏ.റ്റി. അബു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: നൗഷാദ്

പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ് & പി സുശീല


തര രാ...ര രാ....ര രാ..ര
തര രാ...ര രാ....ര രാ..ര
തര രാ...ര രാ‍....ര രാ‍..ര
അ അ അ........അ അ......അ അ അ...
അ അ അ.... അ....അ ... അ അ

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി
നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം
നിനവിന്‍ മരന്ദചഷകം
നെഞ്ചില്‍ പതഞ്ഞ രാത്രി [അനുരാഗലോലഗാത്രി]

ലയലാസ്യകലാകാന്തി സഖി നിന്റെ രൂപമേന്തി
മാരന്റെ കോവില്‍ തേടി മായാമയൂരമാടി
മായാമയൂരമാടി........
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കള്‍
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കള്‍
വീഴുന്നു നിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ [അനുരാഗലോലഗാത്രി]

സ്വരഹീനവീണയില്‍ നീ ശ്രുതി മീട്ടി മഞ്ജുവാണീ..
ഈ മാറില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്തു സുരലോകമൊന്നു തീര്‍ത്തു
സുരലോകമൊന്നു തീര്‍ത്തു..
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ദ്യുതി നിന്‍ മുഖാരവിന്ദം [അനുരാഗലോലഗാത്രി]


http://www.devaragam.net/vbscript/WimpyPlayer.aspx?var=,Dhwani_Anuraga_Lola.Mp3|


https://www.youtube.com/watch?v=4YLhElqKVwI  2.

"ചന്ദന കാറ്റേ കുളിര്‍  കൊണ്ടൂ വാ”
ചിത്രം: ഭീഷ്മാചാര്യ
രചന: ഒ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: എസ് പി വെങ്കിടേഷ്

പാടിയതു: യേശുദാസ്

ചന്ദനകാറ്റേ കുളിര്‍ കൊണ്ടു വാ (2)
മുറിവേറ്റ പൈങ്കിളിക്കൊരു
സ്വരരാഗ കല്പകത്തിന്‍
തളിര്‍ കൊണ്ടു വാ ( ചന്ദന...)

ഓര്‍ത്തിരുന്നു നിന്നെ കാത്തിരുന്നൂ ഞങ്ങള്‍
സ്നേഹമേ നീ മാത്രം വന്നതില്ല (2)
കണ്ണീരിന്‍ മണികള്‍ പോലും നറുമുത്തായ് മാറ്റും ഗാനം
നീ പാടാമോ (ചന്ദന..)

അച്ഛനെ വേര്‍പിരിഞ്ഞോ കണ്മണീ‍ നീ മറഞ്ഞോ
അപരാധമെന്‍ തങ്കം നീ പൊറുത്തു (2)
ചിറകേന്തി വിണ്ണില്‍ നിന്നും തടവറയില്‍ വന്നൊരു മുത്തം
നീ ഏകാമോ (ചന്ദന..


https://www.youtube.com/watch?v=MyoREIhWQiU


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5263.
“അനുരാഗ ഗാനം പോലെ അഴകിന്റെ അല പോലെ“

ചിത്രം: ഉദ്യോഗസ്ഥ [ 1967 ] വേണു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്


അനുരാഗഗാനം പോലെ
അഴകിൻറെ അലപോലെ
ആരു നീ.. ആരു നീ ദേവതേ...

മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന മന്ദാരവനികയിൽ
മധുമാസം വിരിയിച്ച മലരാണോ.....
മഴവില്ലിൻ നാട്ടിലെ കന്യകൾ ചൂടുന്ന
മരതകമാണിക്യമണിയാണോ...

പൂമണിമാരൻറെ മാനസ ക്ഷേത്രത്തിൽ
പൂജയ്‌ക്കു വന്നൊരു പൂ‍വാണോ....
കനിവോലും ഈശ്വരൻ അഴകിൻറെ പാലാഴി
കടഞ്ഞു കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതാണോ...

http://www.youtube.com/watch?v=YWqd3v3rhSg

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=5491

4.


"അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങിനെ"

ചിത്രം:        ഇതാ ഒരു തീരം
രചന:         യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:    കെ.ജെ. ജോയ്
പാടിയതു:    കെ ജെ യേശുദാസ്


അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങിനെ
ആശ തീരും നിങ്ങടെ ആശ തീരും (2 )
ഒന്നുകില്‍ ആണ്‍കിളി അക്കരേയ്ക്ക്
അല്ലെങ്കില്‍ പെണ്‍കിളി ഇക്കരേയ്ക്ക്
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെയിക്കരെ.... )

ഓ...ഓ...
മുറ്റത്തെ മുല്ലയില്‍ മൊട്ടു കിളിര്‍ത്തത് നീയറിഞ്ഞോടീ
മോട്ടിനകത്തൊക്കെ തേന്‍ നിറഞ്ഞത്‌ നീയറിഞ്ഞോടീ
മറിമാന്‍ മിഴിയാളേ മലര്‍ തേന്‍ മൊഴിയാളേ (2)
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെ )

നീലവാനില്‍ നിലാവുദിച്ചത് നീയറിഞ്ഞോടീ
കരളിലൊക്കെയും കുളിര് വീണത്‌ നീയറിഞ്ഞോടീ
മറിമാന്‍ മിഴിയാളേ മലര്‍ തേന്‍ മൊഴിയാളേ (മറി )
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
ഹോയ് ലമാലീ ഐലേസമാലീ
(അക്കരെ )

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=6029


https://www.youtube.com/watch?v=pmB-c_EMPGg


   5.

“വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ “

ചിത്രം:  നാടോടിക്കാറ്റ്
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ശ്യാം
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്


വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ
കാന്തിയോ
മോഹമേ പറയു നീ
വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യമേ
വൈശാഖ
സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ കാന്തിയോ

ഒരു യുഗം ഞാൻ
തപസ്സിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ
കഴിഞ്ഞ കാലം കൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തു വിടർന്നൂ
(2)
മൂകമാമെൻ മനസ്സിൽ ഗാനമായ് നീയുണർന്നു (2)
ഹൃദയ മൃദുല തന്ത്രിയേന്തി
ദേവാമൃതം
(വൈശാഖ സന്ധ്യേ )

മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണു
മയങ്ങി
രതിനദിയിൽ ജലതരംഗം നീളെ മുഴങ്ങീ (2)
നീറുമെൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശതൻ
തേനൊഴുക്കീ(2)
പുളക മുകുളമേന്തി രാഗ വൃന്ദാവനം
(വൈശാഖ സന്ധ്യേ )

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=378,12030


https://www.youtube.com/watch?v=xu1cpEokGjA


   6.

“സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ“


ചിത്രം:  സർഗം
Raaga:  ജോൻപുരി
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ
വേദനയെപ്പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന
നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ
[സംഗീതമേ]

ആദിമചൈതന്യ നാഭിയില്‍ വിരിയും
ആയിരമിതളുള്ള താമരയില്‍ (2)
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
അ അ അ.....അ.....അ....
അ അ അ.....അ അ അ അ.....
രചനാ ചതുരന്‍ ചതുര്‍മുഖനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു
സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു മധുരമധു
രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ... അമര സല്ലാപമേ ...

ഓംകാരനാദത്തിന്‍ നിര്‍വൃതി പുല്‍കിയ
മാനവ മാനസ മഞ്ജരിയില്‍ (2)
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
മുരളീലോലന്‍ മുരഹരനുണര്‍ന്നു
സര്‍ഗ്ഗം തുടര്‍ന്നു കലയിലൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗം വിടര്‍ന്നു
മധുരമധു രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞു
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ...സനിധ പധനി സംഗീതമേ
അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ...
സനിധ പധനി സംഗീതമേ ..
ധപമഗ നിധപമ സനിധപ ഗരിമഗരി, സനി, പധനി സംഗീതമേ ..
ഗരിമഗരി സരിധ ഗമപധനി സംഗീതമേ... അമരസല്ലാപമേ...
രിരി,ഗ സരിഗ സരിനിഗരിഗരിസരിസനിരിസനിധപ ഗമപധനിസാ
പധ മപ സനി, ഗരിഗസനിസാ
ധപനിധ സനി,രിസ
ഗരിസസനിസാ..
മഗരിസരിഗാ..
രിഗമഗരിനി, ധനിഗരിസനി, ധസനിധപമാ പനിധപമഗാ ഗമ മപ പധ ധനി നിസ സരി രിഗ ഗമ രിഗ ഗരിരിസസനിസരിസാസസസനി സഗരിരിസനിധ ധനിസനിധപമമാ പനിധധപമഗാഗഗാ മനി,ധപമ പധനിസരി,ഗസാരിസനി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ ഗരിസ ഗരിസനിധ രിസനി രിസനിധപ സനിധ സനിധപമ ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി ഗമപധ ഗമാപധപ മപധനി മപാധനിസ പധനിസ പധാനിസരി ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ പധനിസ പധനിസരിനിസരിഗാ ഗരിസനിധ രിസനിധപ ഗമപധനി സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ ...........


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=429


https://www.youtube.com/watch?v=wND_eQ17hqo  7.
“പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു“


ചിത്രം:  സ്നേഹം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്


പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു (2)
മണ്ണിൽ വീണുടയുന്ന തേൻ‌കുടത്തെ
കണ്ണുനീരെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)

തങ്കത്തിൻ നിറമുള്ള മായാമരീചിയെ
സങ്കൽപ്പമെന്നുവിളിച്ചു
മുറിവേറ്റുകേഴുന്ന പാഴ്‌മുളം തണ്ടിനെ
മുരളികയെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)

മണിമേഘബാഷ്‌പത്തിൽ ചാലിച്ച വർണ്ണത്തെ
മാരിവില്ലെന്നു വിളിച്ചു
മറക്കുവാനാകാത്ത മൌനസം‌ഗീതത്തെ
മാനസമെന്നും വിളിച്ചു (2)
(പേരറിയാത്തൊരു)


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=6557


https://www.youtube.com/watch?v=jZlHykRs2es

 8.

"മാനസനിളയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ"

ചിത്രം:  ധ്വനി
Raaga:  ആഭേരി
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  നൗഷാദ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്മാനസനിളയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ
മഞ്ജീരധ്വനിയുണർത്തി(2)
ഭാവനയാകും
പൂവനിനിനക്കായ്
വേദിക പണിതുയർത്തി(2)
(മാനസനിളയിൽ)

രാഗവതീ നിൻ
രമ്യശരീരം
രാജിതഹാരം മന്മഥസാരം
വാർകുനുചില്ലി വിണ്മലർ വല്ലി
ദേവധുകുലം
മഞ്ജുകപോലം
പാലും തേനും എന്തിനുവേറേ
ദേവീ നീ മൊഴിഞ്ഞാൽ
(2)
(മാനസനിളയിൽ)

രൂപവതീ നിൻ മഞ്ജുളഹാസം
വാരൊളിവീശും
മാധവമാസം
നീൾമിഴിനീട്ടും തൂലികയാൽ നീ
പ്രാണനിലെഴുതീ
ഭാസുരകാവ്യം
നീയെൻ ചാരേ വന്നണയുമ്പോൾ
ഏതോ നിർവൃതി
ഞാൻ
(മാനസനിളയിൽ)

പദസ...സ...സനിപമ..പമ...
ഭാവനയാകും പൂവനി
നിനക്കായ്...
വേദിക പണിതുയർത്തി..


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1061


https://www.youtube.com/watch?v=EBvaZlcrn7Y  9.
“ ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ “

ചിത്രം:  ഗസൽ
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്   & കെ എസ് ചിത്ര

ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ തെന്നലേ നീ (2)
ഗസൽ പൂക്കളാലേ ചിരിച്ചൂ വസന്തം
നദീതീരവും രാത്രിയും പൂനിലാവും
വിളിക്കുന്നു നമ്മെ മലർക്കൈകൾ നീട്ടി
ഇശൽ തേൻ കണം കൊണ്ടു വാ തെന്നലേ നീ

ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ (2)
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ

ഇളം തെന്നൽ മീട്ടും സിത്താറിന്റെ ഈണം
മുഴങ്ങുന്നു ബീവി മതീ നിന്റെ നാണം (2)
പ്രിയേ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറക്കുന്നു മുന്നിൽ
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപ്പൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ

നിനക്കായി ഞാനും എനിക്കായി നീയും (2)
ഒരേ ബെയ്ത്ത് പാടാം പ്രിയാമം വരെയും
പുതുക്കത്തിൻ പൂന്തേൻ നുരയ്ക്കുന്നു നെഞ്ചിൽ
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
ഗസൽ പൂക്കളെന്നെ കലാകാരനാക്കി
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻ
നിലാപ്പൂക്കളെന്നെ കലാകാരിയാക്കി
ഇശൽ തേൻ കണം ചോരുമീ നിന്റെ ചുണ്ടിൻ
കിനാപൊയ്കയിൽ നീന്തുമീ നിന്റെ കണ്ണിൻhttp://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=d&var=526

https://www.youtube.com/watch?v=V368xZqGQBw

 10.
“സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ“

ചിത്രം:  കദീജ
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു:  കെ ജെ യേശുദാസ്സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ
പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും
സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ


ജാലക തിരശ്ശീല നീക്കി
ജാലമെരിയുവതെന്തിനോ
തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ നീ
കരളിലെറിയുവതെന്തിനോ
(സുറുമയെഴുതിയ)


ഒരു കിനാവിൻ ചിറകിലേറി
ഓമലാളെ നീ വരു
നീലമിഴിയിലെ രാഗ ലഹരി
നീ പകർന്നു തരൂ തരൂ
(സുറുമയെഴുതിയ)
http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=8309

https://www.youtube.com/watch?v=V368xZqGQBw


   11.


“എഴുതിയതാരാണ്‌ സുജാത“

ചിത്രം: ഉദ്യോഗസ്ഥ [ 1967 ] വേണു
രചന: യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു: കെ ജെ യേശുദാസ്  &  എസ്. ജാനകിഎഴുതിയതാരാണ്‌ സുജാത നിന്റെ
കടമിഴിക്കോണിലെ കവിത
നിന്റെ കടമിഴിക്കോണിലെ കവിത
കവിയവൻ ഇരിപ്പുണ്ടെൻ കരളിൽ എന്റെ
അനുരാഗപ്പൂമുല്ലത്തറയിൽ
എന്റെ അനുരാഗപ്പൂമുല്ലത്തറയിൽ

ഓ….
നക്ഷത്രച്ചെപ്പിലെ കണ്മഷി എഴുതിയ
ദേവതയണോ നീ അഴകിന്റെ ദേവതയണോ നീ
മരതകക്കാടിന്റെ മണി മാറിൽ വിരിയുന്ന
മന്ദാരമല്ലോ ഞാൻ മധുവൂറും
മന്ദാരമല്ലോ ഞാൻ (എഴുതിയതാരാണ്‌)

ഓ….
മനസ്സിന്റെ മണിയറയിൽ മധുരക്കിനാവിന്റെ
മണി ദീപം കൊളുത്തിയല്ലോ
നീയൊരു മണി ദീപം കൊളുത്തിയല്ലോ
ആശ തൻ തേന്മാവിൽ അനുരാഗ പൂമുല്ല
പുൽകി പടർന്നുവല്ലോ കൈ നീട്ടി
പുൽകി പടർന്നുവല്ലോ (എഴുതിയതാരാണ്‌)http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=5492

https://www.youtube.com/watch?v=mloAW-Haml4

  12.

“കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ“

ചിത്രം:  സർഗം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  ബോംബെ രവി
പാടിയതു:  കെ എസ് ചിത്ര


അ..നാ...തന...തതന...അ....
സരിഗപധ ഗപധസധപ-ഗധപഗരി
ഗപധപഗരി സഗരിസധപ അ...
കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ
ബാഹ്യരൂപം സ്വന്തമാക്കി
ഗായകാ നിൻ സ്വരമെൻ
ചേതനയും സ്വന്തമാക്കി
പാലലകളൊഴുകിവരും
പഞ്ചരത്നകീർത്തനങ്ങൾ
പാടുമെന്റെ പാഴ്‌സ്വരത്തിൽ
രാഗഭാവം നീയിണക്കീ
നിന്റെ രാഗസാഗരത്തിൻ‍
ആഴമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞൂ
(കണ്ണാടി...)
കോടിസൂര്യകാന്തിയെഴും
വാണിമാതിൻ ശ്രീകോവിൽ
തേടിപ്പോകുമെൻ വഴിയിൽ
നിൻ മൊഴികൾ പൂവിരിച്ചൂ
നിന്റെ ഗാനവാനമാർന്ന
നീലിമയിൽ ഞാനലിഞ്ഞു
(കണ്ണാടി...)

http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=426,3236

https://www.youtube.com/watch?v=wtQ4D5mfNfo    13.
" കടലേ.. നീലക്കടലേ  "

ചിത്രം:  ദ്വീപ്
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:  എം എസ് ബാബുരാജ്
പാടിയതു::  തലത്ത് മഹ്‌മൂദ്

കടലേ.. നീലക്കടലേ
കടലേ.. നീലക്കടലേ
നിന്നാത്മാവിലും നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
(കടലേ..)

ഒരു പെണ്മണിയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി
ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളുണ്ടൊ
(കടലേ)

താര മനോഹര ലിപിയിൽ വാനം
പ്രേമ കവിതകൾ എഴുതുന്നു
ആരോമലാളെ..ആരോമലാളെ
അരികിലിരുന്നത്‌ പാടി തരുവാൻ
ആരോമലാളെ നീ വരുമോ

കടലല പാടി കരളും പാടി
കദനം നിറയും ഗാനങ്ങൾ
ആകാശമകലെ ആശയും അകലെ
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ (ആകാശ)
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ
(കടലേ)


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1985


https://www.youtube.com/watch?v=5qwo59gnovg

  14.
“പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു....”

ചിത്രം :              മരം
ഗാനരചയിതാവു്:  യൂസഫലി കേച്ചേരി
സംഗീതം:           ജി ദേവരാജൻ
ആലാപനം:         മാധുരിപതിനാലാം രാവുദിച്ചതു മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ
പനിനീരിൻ പൂ വിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടിക്കവിളത്തോ

തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുമന്നത് തളിർവെറ്റില തിന്നിട്ടോ (2)
മാരനൊരാൾ തേനിൽ മുക്കി മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നൈ താനതിന്തോ തിന്തിന്നോ (2) [ പതിനാലാം ]

മൈക്കണ്ണിൽ കവിത വിരിഞ്ഞത് മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ (2)
മധുരതേൻ നിറയും മാറിൽ മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ
തന തിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നൈ താനതിന്ത തിന്തിന്നോ (2) [പതിനാലാം]


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=4788


https://www.youtube.com/watch?v=nYPE3QZ2H9k