Sunday, May 22, 2011

അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്


ചിത്രം: അഥർവ്വം: [1989] ഡെന്നിസ് ജോസഫ്

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, ചാരുഹാസൻ, ഗനെഷ്കുമാർ, സിൽക് സ്മിത, പാർവതി, ജയഭാരതി...
രചന: ഓ.എൻ.വി.
സംഗീതം: ഇളയ രാജാ

1. പാടിയതു: ചിത്ര

അമ്പിളിക്കലയും നീരും തിരുജടയിലണിയുന്ന
തമ്പുരാന്‍റെ പാതിമെയ്യാം ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ
ഭഗവതിയെ തുണയരുളൂ... ശ്രീപാര്‍വ്വതി വരമരുളൂ...
പനിമലയ്ക്കൊരു മകളേ ഗണപതിത്തിരുതായേ...
മണിമുറ്റത്തൊരുണ്ണിക്കാല്‍ കണികാണാന്‍ വരമരുളൂ
(അമ്പിളിക്കലയും)

തമ്പുരാട്ടിയ്ക്കണിയുവാന്‍ എന്തും പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
തൃത്താപ്പൂ തൃക്കറുക ചെത്തിപ്പൂക്കൊടവിരിഞ്ഞു
എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക... എന്തെല്ലാം കാണിയ്ക്ക...
ചെമ്പഴുക്ക താംബൂലം ചെമ്പട്ടും കുങ്കുമവും
പൊന്‍‌കരിമ്പും പൊരിമലരും...
(അമ്പിളിക്കലയും)

പഞ്ചാഗ്നിനടുവിലും അഞ്ചാതെ നിന്നൊരമ്മ
മുക്കണ്ണന്‍മുമ്പിലൊരു പൊല്‍തിങ്കള്‍ത്തിടമ്പായി
പത്തു പൂവും ചൂടിയമ്മ ചോന്ന പട്ടുമുടുത്തമ്മ
നൃത്തമാടും ഭഗവാന്‍റെ പാതിമെയ്യായ്‌ മാറിയമ്മ
(അമ്പിളിക്കലയും)

ഇവിടെ


വീഡിയോ2. പാടിയതു: ഇളയ രാജാ & പി.. ജയചന്ദ്രൻ

ഓം ഇത്യേ തദക്ഷരമിദം സര്‍വം
തസ്യോപദാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവത് ഭവിഷ്യമിതി
സര്‍വമോംകാരമേവ ഇവ
യച്ഛാന്‍ യത് ത്രികാലാതീതം
തദഭ്യോംകാര ഏവ....

ഏതദ്യേവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ
ഏതദ്യേവാക്ഷരം പരം
ഏതദ്യേവാക്ഷരം ജ്ഞാപ
യോ യദിച്ഛതി തസ്യത

ഏതാദാലംബനം ശ്രേഷ്ഠം
ഏതാദാലംബനം പരം
ഏതാദാലംബനം ജ്ഞാത്വാ
ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ
ഏതദ്വൈ സത്യകാമാര്‍പ്പണം
ചാപരം ച ബ്രഹ്മ യദോംകാരാക
തസ്മാത് വിദ്യാനേകേനൈവ
യദാനേകൈവ താരമേതി

ഓം ഇതി ബ്രഹ്മ ഓമിതിദവം സര്‍വം
ഓം ഇതി ബ്രഹ്മണ തവാക്ഷന്നര
ബ്രഹ്മോപാവാപ്നവോനേതോ
ബ്രഹ്മൈയോപാവാപ്നോതി
ഓം.............

ഇവിടെ

വീഡിയോ3. പാടിയതു: എം. ജി . ശ്രീകുമാർ
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
പൂ ചൊല്ലു തേന്‍ ചൊല്ലുതിര്‍ന്നു..
(പൂവായ്..)
ആ കയ്യിലോ അമ്മാനയാട്ടും..
ഈ കയ്യിലോ പാല്‍കാവടി..
കാലം പകര്‍ന്നു തുടി താളം..
(പൂവായ്..)

ഇളവെയില്‍ തഴുകിയിരു മുകുളമിതള്‍ മീട്ടി..
ഇതളുകളില്‍ നിറകതിര്‍ തൊടു കുറികള്‍ ചാര്‍ത്തി..
(ഇളവെയില്‍..)
ചന്ദന മണി പടിയില്‍ ഉണ്ണി മലരാടി..
ചഞ്ചലിത പാദമിരു ചാരുതകള്‍ പോലെ..
(ചന്ദന മണി..)
താനേ ചിരിക്കും താരങ്ങള്‍ പോലെ..
മണ്ണിന്റെ മാറില്‍ മാന്തളിര് പോലെ..
മാറും ഋതു ശോഭകളെ ഭൂമി വരവേല്‍ക്കയായി..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

പ്രണവ മധു നുകരുവതിന്‍ ഉണരും ഒരു ദാഹം..
കനവുകളില്‍ നിനവുകളില്‍ എരിയുമൊരു ഒരു ദാഹം..
(പ്രണവ മധു..)
മൃണ്‍മയ മനോജ്ഞമുടല്‍ വീണുടയുകില്ലേ..
ഉണ്മ അതിനുള്ളില്‍ എരിയുന്ന കട ദീപം..
(മൃണ്‍മയ..)
കാണാന്‍ ഉഴറുന്നു നാടായ നാടും..
കാടായ കാടും തേടി അലയുന്നു..
ഏത് പൊരുള്‍ തേടിയത് കാനജലമായിതോ..
പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.. പൂന്തേന്‍ കിനിഞ്ഞു..
(പൂവായ്..)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


4. പാടിയതു: ചിത്ര

പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)
മന്ദാരം പൂക്കും മറുതീരത്താണോ
പുന്നാകം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെ എന്‍ പൂത്തോണി
പുഴയോരത്തില്‍ പൂത്തോണി എത്തീലാ (2)

തോണിക്കാര്‍ പാടും ഈണങ്ങള്‍ മാഞ്ഞു
കാതോര്‍ത്തു തീരത്താരോ തേങ്ങുന്നു (തോണിക്കാര്‍...)
മാണിക്യ നാഗം വാഴും കടവില്‍
മാരിവില്ലോടം നീന്തും പുഴയില്‍
ആരാരോ കണ്ടെന്നോതി നാടോടി കിളിയോ (പുഴയോരത്തില്‍...)

[ആ..ആ..ആ..ആ..ആ ...]

മാരിക്കാര്‍ വന്നു മാറത്തു ചായും
തൂമിന്നല്‍ പെണ്‍കൊടിയാളെ കൊണ്ടേ പോയ്‌ (മാരിക്കാര്‍...)
താഴുന്ന സന്ധ്യേ നിന്നെ തഴുകി
താലോലം ആട്ടി പാടും പുഴയില്‍
ആരാരെന്‍ തോണി മുക്കി പൂക്കള്‍ ഒഴുക്കുന്നു (പുഴയോരത്തില്‍...)

ഇവിടെ

വീഡിയോ


5. പാടിയതു: യേശുദാസ്
“ഒഴുകുന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ടന്നു ഞാൻ...“


ഇവിടെ

No comments: