Friday, August 27, 2010

തേന്മാവിന്‍ കൊമ്പത്ത് [ 1994 ] എം.ജി. ശ്രീകുമാർ, ശുഭ, ചിത്ര, സുജാത


ചിത്രം: തേന്മാവിന്‍ കൊമ്പത്ത് [ 1994 ] പ്രിയദർശൻ
താരങ്ങൾ: മോഹൻലാൽ, ശോഭന, നെടുമുടി വേണു, ശ്രീനിവാസൻ, ഖദീജ,സുകുമാരി
കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, കെ.പി.ഏ.സി. ലളിതരചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്


1. പാടിയതു: എം ജി ശ്രീകുമാര്‍,ചിത്ര കെ എസ്

കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരു നാളുണ്ടേ
വരുത്തപ്പെട്ടേൻ ഉം... ഉം.... ഉം.... ഉം....
കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരുനാളുണ്ടേ
വരുത്തപ്പെട്ടേൻ ഞാനൊരു വണ്ടായ് ചമഞ്ഞേനെടീ(2)
തുടിച്ചുതുള്ളും മനസ്സിന്നുള്ളിൽ തനിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ നിനച്ചിരിപ്പുണ്ടേ (2)
(കറുത്ത പെണ്ണേ)

ചാന്തണിചിങ്കാരീ ചിപ്പിവളക്കിന്നാരീ
നീയെന്നെയെങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കീ
മാമലക്കോലോത്തെ തേവരെക്കണ്ടപ്പോൾ
മന്ത്രമൊന്നെൻ‌കാതിൽ ചൊല്ലിത്തന്നേ
കൊഞ്ചടി പെണ്ണേ മറിമാൻകണ്ണേ
കാമൻ മീട്ടും മായാവീണേ
തുള്ളിത്തുളുമ്പുമെന്നുള്ളിൽ കരംകൊണ്ട്
നുള്ളിക്കൊതിപ്പിക്കും പയ്യെ പയ്യെ
ചിക്കംചിലുമ്പുന്ന തങ്കച്ചിലമ്പിട്ട്
തെന്നിത്തുളുമ്പെടീ കള്ളിപ്പെണ്ണേ...
(കറുത്ത പെണ്ണേ )

താടയിൽകൊട്ടിട്ട് തങ്കനിറക്കൊമ്പാട്ടി
പൂമണിക്കാളയായ് നീ പായുമ്പോൾ
താറണിച്ചാന്തിട്ട് കല്ലുമണിക്കാപ്പിട്ട്
പാടിപ്പറന്നുനീ പോരുന്നുണ്ടോ
കൂടെയുറങ്ങാൻ കൊതിയാകുന്നു
നെല്ലിൽ മഞ്ഞിൻ കുളിരൂറുന്നൂ
നില്ലെടി നില്ലെടി നില്ലെടി നിന്നുടെ
കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പൊന്നു കാണട്ടെ ഞാൻ
മഞ്ഞക്കുരുക്കുത്തി കുന്നും കടന്നിട്ട്
മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞല്ലോ പൂനിലാവ്
(കറുത്ത പെണ്ണെ...ഇവിടെ


വിഡിയോ

വിഡിയോ2. പാടിയതു: ശുഭ

ഓഹോ ഒഹോ ഓഹോ (4)
നിലാപൊങ്കലായേലോ.....ഹോ
ഓഹോ ഒഹോ ഓഹോ (2)
പാടും നീ.....
ഓഹോ ഒഹോ ഓഹോ (2)
ഓ..ഓ...ഓ..

മഴക്കോളു കണ്ടാൽ മദിക്കുമീ നാട്ടിൽ
ഇടത്തോടു പോലും ആറ്
കിളിപ്പാട്ട് തേനായ് തുളിയ്ക്കുമീ നാട്ടിൽ
കരിക്കാടി പോലും പാല്
തനിത്തങ്കവും കൊണ്ടേ പോകുന്നു ഞാനും ഓ...ഓ..(നിലാ..)


കുളമ്പൊച്ച മൂളും തുടിത്താളമോടെ
നടക്കെന്റെ കാളേ വേഗം
വഴിക്കണ്ണുമായ് തിരക്കുന്നു ദൂരേ
എനിക്കിഷ്ടമേറും നാട്
തണുപ്പോലുമാ നാട്ടിൽ നിങ്ങളും വായോ

ഓ...ഓ..ഓ..(നിലാ..)

ഇവിടെ
3. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ & സുജാത

എന്തേ മനസ്സിലൊരു നാണം ഓ..
എന്തേ മനസ്സിലൊരു നാണം
പീലിത്തൂവൽ പൂവും നുള്ളി
പ്രേമലോലൻ ഈ വഴി വരവായ് (എന്തേ..)


പൂമ്പുള്ളിമാനായ് നീയെന്റെയുള്ളിൽ
തൂവള്ളിക്കുടിലിലൊളിച്ചില്ലേ ഓ..(2)
ഗാനമൈനയായ് നീയെന്നെ
തളിരൂയലാട്ടുകയല്ലോ (2)
എൻ പൂവനി തേടുകയാണല്ലോ

തുമ്പീ പവിഴമണിത്തുമ്പീ ഓ
തുമ്പീ പവിഴമണിത്തുമ്പീ

നിൻ മേനിയാകും പൊൻ വീണ മീട്ടി
എൻ മോഹമിനിയും പാടുമ്പോൾ ഓ...(2)
ജീവനായകാ പോകല്ലേ
നീ ദേവകിന്നരനല്ലേ (2)
നിൻ ചിരി മലരെന്നുടെ കുളിരല്ലേ (എന്തേ....)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


4. പാടിയതു: ചിത്ര & എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

മാലേയ ലോല ലോലേ മാംഗല്യ ശീലെ
മാലേയ ലോല ലോലേ മാംഗല്യ ശീലെ
കല്യാണ കാലമല്ലേ കളമൃദുവാണിയല്ലേ
നീ പാട് ..പാട്..

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം
നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ
ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം
മണി ചേലോലും ഓലേഞ്ഞാലീ
ഇനിക്കാർത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും
കൊണ്ടേ വായോ

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം

പാട വരമ്പോരം ചാഞ്ചാടും
കതിരണി മണിമയിലോ നീയോ
മാരിമുകിൽ തേരിൽ പോരുന്നു
മണി മഴ വില്ലോളിയോ നീയൊ
എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ
എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ
പുമുത്താരം ചാർത്താൻവാ ചെന്താമരേ
ഇനി ഈ രാവിൽ ഊരാകെ ആരേകി പൂര കാലം

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം
നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ
ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം

പാൽക്കുളിരാലോലം പെയ്യുന്നു
പുതു മലരമ്പിളിയോ നീയോ
കാൽത്തള മേളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു
കതിരുകൾ വിളയാടും നേരം
ഈ കല്യാണം കൂടാൻവാ കുറുവാൽ കിളീ
ഈ കല്യാണം കൂടാൻവാ കുറുവാൽ കിളീ
നിൻ പൊൻ തൂവൽ കൂടും താ ഇളവേൽക്കുവാൻ
തളിരുടയാട കസവോടെ ഇഴ പാകിയാരെ തന്നു

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം
നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ
ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം
മണി ചേലോലും ഓലേഞ്ഞാലീ
ഇനിക്കാർത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും
കൊണ്ടേ വായോ

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം..

ഇവിടെ

വിഡിയോ5. പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ കന്നിതേന്മൊഴിയേ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ കന്നിതേന്മൊഴിയേ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ
കാവതിക്കാക്ക തൻ കൂട്ടിൽ
മുട്ടയിട്ടന്നൊരുനാൾ
കാനനം നീളെ നീ പാറിപറന്നോരു
കള്ളം പറഞ്ഞതെന്തേ (കള്ളി..)


മിന്നാരപൊൻ‌കൂട്ടിൽ മിന്നുമാ പൊന്മുട്ട
കാകൻ‌റെയെന്നു ചൊല്ലി
നിന്നെപ്പോലെ കാറ്റുമതേറ്റുചൊല്ലീ
നേരു പറഞ്ഞിട്ടും നെഞ്ചു തുറന്നിട്ടും
കൂട്ടരും കൈവെടിഞ്ഞു
പിന്നെ പാവം കൂട്ടിൽ തളർന്നിരുന്നു.
ആരാരോ ദൂരത്താരാരോ
ആലിൻ കൊമ്പത്തോരോല കൂട്ടിൽ
നിന്നാലോലം പുഞ്ചിരിച്ചു (കള്ളി..)


ഊരാകെ തെണ്ടുന്നോരമ്പലപ്രാവുകൾ
നാടാകെപാടിയപ്പോൾ
കള്ളക്കഥ കാട്ടുതീയായ് പടർന്നു
കാകനെ സ്നേഹിച്ച കാവളം പെൺ‌കിളി
കഥയറിയാതിരുന്നു
പിന്നെ പിന്നെ കാതരയായ് കരഞ്ഞു
ആലോലം നീല പൂങ്കാവിൽ
നീയിന്നെന്നുള്ളീൽ തൂവൽ ചിക്കി
ചിഞ്ചിള്ളം പുഞ്ചിരിച്ചു. (കള്ളി...)

ഇവിടെ

വിഡിയോ

No comments: