Monday, February 15, 2010

സുകൃതം [1994] യേശുദാസ് ചിത്ര


ഹരികുമാർ

“ബന്ധങ്ങളേ ആ..സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ....

ചിത്രം: സുകൃതം [1994] ഹരികുമാർ
രചന: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം: ബോംബെ രവി
പാടിയതു: കെ എസ് ചിത്ര

ബോംബേ രവി

ബന്ധങ്ങളേ ആ..സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ ആ..ആ..ആ.

ജന്മാന്തര സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ
ബന്ധുര മാനസ ബന്ധങ്ങളേ
പിന്തുടർന്നെത്തും അനന്തമാമഞ്ജാത
കാന്ത തരംഗങ്ങളേ (ജന്മാന്തര..)

കണ്ടും പിരിഞ്ഞും പരസ്പരം പിന്നെയും
കണ്ടുമുട്ടാനായ് കൊതിച്ചും (2)
പാന്ഥർ പെരുവഴിയമ്പലം തേടുന്ന
കാന്ത പഥികർ നമ്മൾ
നമ്മളനാഥ ജന്മങ്ങൾ ആ .....(ജന്മാന്തര..)

എത്ര പവിത്രം നാം പങ്കു വെക്കും
വെറും വ്യർഥമാം സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും (2)
അന്തരംഗത്തിൻ സുഗന്ധത്തിനാൽ
നമ്മൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നൂ
കേവലർ കേവലർ നമ്മൾ ആ....(ജന്മാന്തര..)


ഇവിടെഇനിയും: >>>>>>>>>>>>>>>>>>


“കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ

പാടിയതു: യേശുദാസ് & ചിത്ര

കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ(3)
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ
കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ
കമനി നിൻ ഹൃദയത്തിന്നാഴത്തിലാരാരും
അറിയാതെ കാത്തു വെച്ചതേതു രാഗം
അരുമയാം അനുരാഗ പത്മരാഗം
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ (കടലിന്ന...)

നിൻ നേർക്കെഴുമെൻ നിഗൂഡമാം രാഗത്തിൻ
ചെമ്മണി മാണിക്യം (2)
എന്റെ മനസ്സിന്നഗാധ ഹൃദത്തിലുണ്ടി-
ന്നതെടുത്തു കൊൾക ആ...........(കടലിന്ന....)

നർത്തനമാടുവാൻ മോഹമാണെങ്കിലീ
ഹൃത്തടം വേദിയാക്കൂ (2)
എന്നന്തരംഗ നികുഞ്ജത്തിലേതോ
ഗന്ധർവൻ പാടാൻ വന്നൂ ആ‍......(കടലിന്ന..)


ഇവിടെ


വിഡിയോഇനിയും: >>>>>>>>>>>>>>>>

പാടിയതു: യേശുദാസ് “എന്നോടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ...


പോരൂ ............പോരൂ..........
എന്നോടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ
എന്നൊടൊത്തു കിനാവു കണ്ടു ചിരിക്കുമിരവുകളേ (എന്നൊടൊത്തു..)
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേർന്നു വരൂ (2)

ഒരു കുടന്ന നിലാവു കൊണ്ടെൻ
നിറുകയിൽ കുളിർ തീർഥമാടിയ നിശകളേ
നിഴലുമായിണ ചേർന്നു നൃത്തം ചെയ്ത പകലുകളേ
പോരൂ..പോരൂ..യാത്ര തുടരുന്നൂ ശുഭ യാത്ര നേർന്നു വരൂ

തുളസിവെറ്റില തിന്നു ചുണ്ടു തുടുത്ത സന്ധ്യകളേ
തുയിലുണർത്താൻ വന്നൊരോണക്കിളികളേ നന്ദി
അമൃതവർഷിണിയായ വർഷാകാലമുകിലുകളേ
ഹൃദയ വെരിയിൽ അലരി മലരായ്
പൂത്തിറങ്ങിയ വേനലേ നന്ദി ..നന്ദി..
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേർന്നു വരൂ

എന്റെ വഴികളിൽ മൂക സാന്ത്വനമായ പൂവുകളേ
എന്റെ മിഴികളിൽ വീണുടഞ്ഞ കിനാക്കളേ നന്ദി
മധുരമാം പാഥേയമായ് തേൻ കനികൾ തന്ന തരുക്കളേ
തളരുമീയുടൽ താങ്ങി നിർത്തിയ പരമമാം കാരുണ്യമേ
നന്ദി..നന്ദി...
എന്നോടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ
എന്നൊടൊത്തു കിനാവു കണ്ടു ചിരിക്കുമിരവുകളേ
യാത്ര തുടരുന്നു ശുഭയാത്ര നേർന്നു വരൂ (2)


ഇവിടെ


വിഡിയോ


ഇനിയും: >>>>>>>>>>>>>>>>


പാടിയതു: യേശുദാസ് “സഹസ്രദളസംശോഭിത നളിനം....

ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം
പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ
പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ

ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി

സഹസ്രദളസംശോഭിത നളിനം പോലെ മഹാഗഗനം (2)
സമസ്ത ഭുവനം കാക്കുമനാദിമഹസ്സിൻ സോപാനം (2)
ആതിരു നളിനപരാഗം ചാർത്തുക അകമിഴിയാമരവിന്ദം (2)
ആത്മ ദലങ്ങളിൽ ആവാഹിക്കുക അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം (2)[സഹസ്ര..]

ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്തു
സഹവീര്യം കരവാവഹൈ
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു
മാ വിദ്വിഷാവഹൈ
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി

വീണുടയുന്നൊരു മൺകുടമീയുടൽ
നീയതിന്നുള്ളിൽ നിറയാവൂ (2)
പ്രാണനൊരരുമ പ്രാവായി പാടുകയാണതിൽ നിൻ തിരുനാമങ്ങൾ (2)
നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾക്കരുളാവൂ അൻപായ് ഞങ്ങളിൽ ഉണരാവൂ (2)
ഞങ്ങടെ ജീവഗണങ്ങളോരോന്നും നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ
നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ....( സഹസ്രദള....)

As is the human body
So is the cosmic body
As is the human mind
So is the cosmic mind
As is the microcosm
So is the macrocosm ( സഹസ്ര..)


ഇവിടെ


വിഡിയോ

No comments: