Monday, January 16, 2012

ഹരിഹരൻ... ഗാനങ്ങൾചിത്രം: മില്ലെനിയം സ്റ്റാര്‍സ് [2000] ജയരാജ്
താരനിര: ജയറാം, ബിജു മേനോൻ, ഹരിശ്രീ അസോകൻ, ദെവൻ, ജഗതി9, ലക്ഷ്മി രത്തൻ, അഭിരാമി, മനോരമ

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചെരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗര്‍

1. പാടിയതു: യേശുദാസ് / ഹരിഹരന്‍

പറയാന്‍ ഞാന്‍ മറന്നു സഖീ...
പറയാന്‍ ഞാന്‍ മറന്നു...
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവനും‍ അഴകേ നിന്നോടു
പറയാന്‍ ഞാന്‍ മറന്നു.

സജനീ മെ തെരാ സജനാ’
മൈനെ ദേഖാ ഹെ ഏക് സപ് നാ
എക് ഫൂലോം ഭരി വാഡി
എക് ചോട്ടാ സാ ഘര്‍ അപ് നാ [സജനീ മെ തെര സജനാ....

രാത്രിയില്‍ മുഴുവന്‍ അരികില്‍ ഇരുന്നിട്ടും
നിലവിളക്കിന്‍ തിരി താഴ്ത്തിയിട്ടും
മഴയുടേ ശ്രുതി കേട്ടു പാടിയിട്ടും
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവനും അഴകേ നിന്നോടു
പറയാന്‍ ഞാന്‍ മറന്നു.

സാസ്സോമെ തൂ... ധട്ക്കന്‍ മെ തൂ
മെരെ വദന്‍ മെ തെരീ കുഷ് ബൂ
തുജ് കോ ഹീ മാനൂന്‍..{സജനീ മെ തെരാ...

താമര വിരലിനാല്‍ മെല്ലെ നീ തൊട്ടിട്ടും
ചുരുള്‍ മുടി കൊണ്ടെന്നെ മൂടിയിട്ടും
മാറിലെ മണി മുത്തു നീട്ടിയിട്ടും
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവന്‍ അഴകേ നിന്നോടു
പറയാന്‍ ഞാന്‍ മറന്നു.......

ഇവിടെ

വിഡിയോ


2. പാടിയതു ഹരിഹരൻ, യേശുദാസ്, വിജയ് യേശുസ്ദാസ്


ശ്രാവൺ ഗംഗേ (2) സംഗീത ഗംഗേ (2)
ശ്രാവൺ ഗംഗേ സംഗീത ഗംഗേ
ശ്രാവൺ ഗംഗേ സംഗീത ഗംഗേ
താൻസൻ മൂളും ഭൈരവി പോലെ
മീരാ പ്രഭുവിൻ ബാംസുരി പോലെ (2)
ഗോദാവരിയും നീയും നെഞ്ചിൽ
ഒന്നായ് മെല്ലെ പെയ്തലിയുമ്പോൾ
മായേ എന്റെ പ്രണാമം
തായേ എന്റെ പ്രണാമം
നി നി സ നിസ നി നി സ നിസ നിസ ഗമ പാമഗ സ
നി നി സ നിസ നി നി സ നിസ നിസ ഗമ പാമഗ സ

ബെഹ്‌തീ ഹേ അഹിംസാ കീ ഗംഗ
ലഹരായേ ജബ് അപ്‌നാതി ഗംഗ
അപ്‌നേ വദൻ കീ ഷാൻ ബഢാദീ
ദുനിയാ മേ പെഹ്‌ചാൻ ബഢാദീ (..അപ്‌നേ..)
ജിൻ വീരോം നേ മുക്ത് കരായാ
അപ്‌നേ ദേശ് ജഗത് സേ ന്യാരാ
ജിൻ സേ ദുശ്‌മൻ ഹാരാ
ഉൻ‌കോ നമഃ ഹമാരാ
സബ് മൌസം പ്യാർ ഭരേ
അപ്‌നേ ചമൻ മേ മിൽതേ ഹേ
ഫൂൽ ഗയീ രംഗോം കേ ഇസ്
ധർത്തി പർ ഖിൽത്തേ ഹേ
(ശ്രാവൺ ...)
(ശ്രാവൺ ... ... ...പാമഗസ)

സ ഗമപമഗ സഗമപ മഗ സനിസ
ഗമപധ നിസ ഗ സ നി പ മ ഗ മ ധ
മ ഗ മ ഗമ സഗമ സ നി സ ഗമ
ധ നി ധ ധ നി ധ ധ നി സ ഗ മ ഗ സ
നി പമ നി നി നി നി നി നിസഗ സഗമ
ഗ മ ധ പ ധ നി പ ധ നി സഗ സ
ആ‍..ആ..ആ.

പുഴ മഞ്ഞിൽ അമ്പേറ്റു പിടയുന്ന ജീവന്റെ
പടിവാതിലടയുന്ന കാലം
ഒരു തുമ്രിയായെന്റെ വരൾച്ചുണ്ടിലിറ്റുന്ന
ജല ശംഖമാകുന്ന ഗംഗ
(..പുഴ....)

അബ് ആവോ സബ് കുച് ഫൂലേ
ഹം പ്രേമാകാഷ് കോ ഝൂലേ
ഹർ മൻസ് ദൂർ അബ് പേഷ് കരേ
ഹം യുഗ്‌മേ നയേ യുഗ് രേഷ് കരേ ഹം
ബഹ്ത്തീ ഹേ (2) അഹിംസാ കി ഗംഗാ (2)
ലഹരായേ (2) ജബ് അപ്‌നാത്തീ ഗംഗാ (2)

താൻസൻ മൂളും ഭൈരവി പോലെ
മീരാ പ്രഭുവിൻ ബാംസുരി പോലെ (2)
ഗോദാവരിയും നീയും നെഞ്ചിൽ
ഒന്നായ് മെല്ലെ പെയ്തലിയുമ്പോൾ
മായേ എന്റെ പ്രണാമം
തായേ എന്റെ പ്രണാമം
സബ് മൌസം പ്യാർ ഭലേ
അപ്‌നേ ചമൻ മേ മിൽതേ ഹേ
ഫൂൽ ഗയേ രംഗോം കേ ഇസ് ധർത്തി പാർ കിൽത്തേ ഹേ
(ശ്രാവൺ ...)
നി നി സ നിസ നി നി സ നിസ നിസ ഗമ പാമഗ സ (8)

ഇവിടെ

വിഡിയോ


3.

ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം [ 2000] റാഫി മെക്കാർടിൻ
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയതു: ഹരിഹരൻ


ഗ ഗ ഗ പ രി സ നിധ സ സ രി
ഗ ഗ സ ധ നി പ
സ രി ധ സ സ രി
WALKING IN THE MOON LIGHT
I AM THINKING OF YOU
LISTENING TO THE RAIN DROPS
I AM THINKING OF YOU

ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ
I AM THINKING OF YOU
ഇള നീർ കനവിലൂടെ
I AM THINKING OF YOU

ഹെയ് സലോമ ഓ സലോമ
ഓ സലോമ ഓഹ് സലോമാ...[2]

ദൂരത്തു കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഭാവം
അരികത്തു വന്നാൽ പാതിരാ പാൽകുടം

മുള്ളുള്ള വാക്കു മുനയുള്ള നോക്കു
കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാൻ കൌതുകം
ഉലയുന്ന പൂമെയ്യ്
മദനന്റെ വില്ലു
മലരമ്പു പോലെ നിറമുള്ള നാണം
വിടരുന്ന പനിനീർ പരുവം
മൻസ്സിനുള്ളിൽ....
ഹെയ് സലോമ സലോമാ
സലോമാ.. ഹെയ് ഹെയ് സലോമ
സലോമാ സലോമാ...[ഇളമാൻ കനവിലൂടെ...

പതിനേഴിൻ അഴകു
കൊലുസിട്ട കൊഞ്ചൽ
ചിറകുള്ള മോഹം
കൂന്തലിൽ കാർമുകിൽ
നെഞ്ചം തുളുമ്പും മിന്നും തിടമ്പു
മിണ്ടുന്നതെല്ലാം പാതിരാ പൂമഴ
ചുണ്ടൊടു ചുണ്ടിൽ നുരയുന്ന ദാഹം
മെയ്യോടു ചേർത്താൽ ആറാട്ടു മേളം
അനുരാഗ മുല്ല്ല പന്തൽ കനവാലെ
ഹെയ് സലോമ സലോമാ സലോമാ
ഹെയ് ഹെയ് സലോമാ
സലോമാ സലോമാ.....ഗ ഗ.. [ഇളമാൻ കനവിലൂടെ...

ഇവിടെ

വിഡിയോ4.

ചിത്രം: വെള്ളീത്തിര [2003] ഭദ്രൻ

താരനിര: പൃത്വിരാജ്, സുധീഷ്, ജ്ഗതി, ഒടുവിൽ, സലീംകുമാർ, ഇന്നസ്സന്റ്, നവ്യാ നായർ, കല്പന,ബിന്ദു പണിക്കർ

രചന: ഷിബു ചക്രവർത്തി
സംഗീതം: അൽഫോൺസ് ജോസഫ്


പാടിയതു: ഹരിഹരൻ/ ചിത്ര


ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ ആത്മസഖീ അനുരാഗമയീ
എന്തിനു നിന്‍ നൊമ്പരം ഇനിയും എന്തിനു നിന്‍ നോവുകള്‍ ഇനിയും
എന്നും നിന്‍ തുണയായി നിഴലായി നിന്‍ അരികില്‍ ഞാന്‍ ഉണ്ടെല്ലോ
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)
ഹൃദയസഖീ ആ ആ ആ.....

നീ ഉറങ്ങുമോളം ഇന്നും ഞാന്‍ ഉറങ്ങിയില്ലെല്ലോ
നീ ഉണര്‍ന്നു നോക്കുമ്പോലും നിന്‍റെ കൂടെ ഉണ്ടെല്ലോ
കസ്തുരി മാനെ തെടുന്നതാരെ നീ
നിന്നിലെ ഗന്ധം തെടുന്നതെങ്ങു നീ
ഓമലെ കണ്‍ തുറക്കു എന്‍ ഓമലെ കണ്‍ തുറക്കു..
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)

ഓ കേട്ടറിഞ്ഞ വാര്‍ത്ത ഒന്നും സത്യമല്ല പൊന്നെ
കണ്ടറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങള്‍ സത്യമല്ല കണ്ണേ
ആയിരം കണ്‍കളാല്‍ ആ മുഖം കാണുവാന്‍
ആയിരം കൈകളാല്‍ മെയ്യോടു ചേര്‍ക്കുവാന്‍
നിന്നെ ഞാന്‍ കാത്തു നില്പൂ... നിന്നെ ഞാന്‍ കാത്തു നില്പൂ....

ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ ആത്മസഖീ അനുരാഗമയീ
എന്തിനു നിന്‍ നൊമ്പരം ഇനിയും എന്തിനു നിന്‍ നോവുകള്‍ ഇനിയും
എന്നും നിന്‍ തുണയായി നിഴലായി നിന്‍ അരികില്‍ ഞാന്‍ ഉണ്ടെല്ലോ
(ഹൃദയസഖീ സ്നേഹമയീ..)
ഹൃദയസഖീ ആ ആ ആ.....


ഇവിടെ

വിഡിയോ


5.

ചിത്രം: ക്വൊട്ടേഷന്‍ [2003] വിനോദ് വിജയൻ

രചന: ബ്രിജേഷ് രാമചന്ദ്രൻ
സംഗീതം: സബീഷ് ജോർജ്ജ്

പാടിയതു: ഹരിഹരൻ/ & മഞ്ജു മേനോൻ


ഹൃദയ രാഗമഴ പൊഴിയും ആത്മ സുഖം
മനതാരിൽ വിടരും കവിതേ
ഈ മരുഭൂമിയിൽ കുളിരേകും വർഷമായ്
അകതാരിൽ നീ വന്നു നിറയൂ
(ഹൃദയരാഗ...)

സൂര്യനാളമായ് ഞാനിന്നു ഇരുളിൻ മറ നീക്കവേ
സൂര്യകാന്തി പോൽ ഞാനീ സന്ധ്യയിൽ ഏകയാകും
ഇനിയും വിടരും പുതുവെയിൽ
ആ.. നമ്മൾ ഒന്നാകുവാൻ
നാദം ചേരും രാഗം മൂളും ഗാനം പാടും
(ഹൃദയരാഗ...)

നീലരാവിന്റെ മാറിൽ തിങ്കളായ് വന്നു ഞാൻ
നിന്നിൽ അലിയുമീ യാമം പുണ്യമാകുമീ ജന്മം
വിടരും ഈ പൂക്കളിൽ
ആ...ആ... ഉയിരിൽ ഒന്നാകുവാൻ
സ്നേഹം തേടും ജീവൻ പോലെ ഞാനും നീയും
(ഹൃദയരാഗ...)


AUDIO6.

ചിത്രം: മക്കൾക്കു [ 2005] ജയരാജ്
താരങ്ങൾ: ശോഭന, സുരേഷ് ഗോപി, ബേബി രെഹാന
രചന: റിഫാത്ത് സുൽത്താൻ
സംഗീതം: രമേഷ് നാരായൺ

Bahaaron ko chaman yaad aa gaya hai
mujhe wo gulabadan yaad aa gaya hai...(3)

lachakati shaakh ne jab sar uthaaya...(2)
kisi ka baankapan yaad aa gaya hai
bahaaron ko chaman yaad aa gaya hai

teri soorath ko jab dekha hai maine (2)
uruuch.e.fiqr.o.fan yaad aa gaya hai
bahaaron ko chaman yaad aa gaya hai

meri kaamoshi pe hansane waalo
mujhe wo kam-sukhan yaad aa gaya hai

mile wo ajanabi ban kar to rifat
mile wo ajanabi ban kar to rifat
zamaane ka chalan yaad aa gaya hai

bahaaron ko chaman yaad aa gaya hai
mujhe wo gulabadan yaad aa gaya hai...(3)


AUDIO

വിഡിയോ

7.

ചിത്രം: രാത്രിമഴ [2006] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
താരനിര: വിനീത്, മീര ജാസ്മിൻ, മനോജ് കെ. ജയൻ, ബിജു മേനോൻ, ;ലാലു അലക്സ്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, ദിനേഷ് പണിക്കർ, സുധീർ, രാജേന്ദ്രൻ, ഭാനുപ്രിയ,...

രചന: കൈതപ്രം, ഓ.എൻ. വി.,സുഗത കുമാരി
സംഗീതം: രമേഷ് നാരായൺ


പാടിയതു: ഹരിഹരൻ

പാടിയതു: ഹരിഹരൻ [ രചന: കൈതപ്രം]


മണിവീണയിൽ ഇളവേൽക്കൂ
ആഹാ ഹാ ഒഹ് ഹാ....

പ നി സ രി ഗ ഗ രി
ഗ ഗ രി ഗ ഗ രി ഗ മ പ മ
ഗഗ രിഗ ഗ രി ഗ രി സ നി രി
ആ ആ‍ാ‍ാ

എൻ നെഞ്ചിലെ ജലശംഖിൽ
രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ [2]
മൌനങ്ങളെ സ്വരമായ് വന്നെന്
മൺ വീണയിൽ ഇളവേൽക്കു മെല്ലെ
എൻ നെഞ്ചിലെ ജലംഖിൽ രാവിൻ
വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ
ധീരന ധീരാ ധീരെ നനാ...

നിനക്കായി മാത്രം നിറച്ചു ഞാനെൻ
നിത്യ നിലാവിൻ മധുപാത്രം [2]
സ്നേഹ പൂന്തുടിയിൽ ഈ വർണ്ണ പൂങ്കുടിലിൽ
ഇന്നുമേകാകിയല്ലൊ ഞാൻ.. [ എൻ നെഞ്ചിലെ....

നി പ സ രി
നി പ സ രി ഗ
ഗ മ മ
മ പ രി
രി ഗ മ പ രി
ഗ മ രി സ
രി നി പ സ രി ഗ മ ഗ

ചുടു ചുംബനത്തിൻ മധുരാലസ്യം
നിൻ മിഴിയോരം തിരയുണർന്നു [2]
മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ വിണ്ണിൻ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ
ചന്ദ്ര ബിംബമേ നീ
എന്തേ പാതി മെയ് മറഞ്ഞു
എൻ നെഞ്ചിലെ ജല ശംഖിൽ
രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ
മൌനങ്ങളെ സ്വരമായി വന്നെൻ
മൺ വീണയിൽ ഇളവേൽക്കു മെല്ലെ
എൻ നെഞ്ചിലെ ജലംഖിൽ രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി
നീ നിറയൂ......ഇവിടെ

വിഡിയോ


8.

ചിത്രം: കയ്യൊപ്പു [2007] രഞ്ചിത്ത്

താരനിര: മമ്മൂട്ടി, മുകേഷ്, നെടുമുടി വേണു,അനൂപ് മേനോൻ, ഖുഷ്ബൂ
രചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

പാടിയതു: ഹരിഹരൻ

വെണ്മേഘം വാങ്ങിയ കയ്യൊപ്പ്
ആത്മാവില്‍ ചേര്‍ത്തൊരു കയ്യൊപ്പ്
ആകാശം നിറയും കയ്യൊപ്പ്

കാലങ്ങളായ് നീ എഴുതാതെ സൂക്ഷിച്ച
മനസ്സില്‍ വരച്ച കയ്യൊപ്പ്
ജന്മത്തിന്‍ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ്


audio

വീഡിയോ alt


http://www.devaragam.com/vbscript/WimpyPlayer_ext.aspx?ord=t&var=1251

No comments: