Saturday, November 6, 2010

രാത്രിമഴ [2006] രമേഷ് നാരായൺ,സുജാത, ഹരിഹരൻ, ഗായത്രിചിത്രം: രാത്രിമഴ [2006] ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ
താരനിര: വിനീത്, മീര ജാസ്മിൻ, മനോജ് കെ. ജയൻ, ബിജു മേനോൻ, ;ലാലു അലക്സ്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ
ദിനേഷ് പണിക്കർ, സുധീർ, രാജേന്ദ്രൻ, ഭാനുപ്രിയ,...

രചന: കൈതപ്രം, ഓ.എൻ. വി.,സുഗത കുമാരി
സംഗീതം: രമേഷ് നാരായൺ

രമേഷ് നാരായൺ1. പാടിയതു: ശ്രീനിവാസ് & സുജാത

ഭാസുരി ഭാസുരി
ഭാസുരി ശ്രുതി പോലെ നിൻ സ്വരം കേൾക്കെ
ഒരുപാടെനിക്കിഷ്ടമായി [2]
അതു ചേർന്നു കേൾക്കും സാന്ദ്ര
മൃദംഗമെൻ ജീവന്റെ ആദി താളം
ഓ... ഭാസുരി... ഭാസുരി...

ആഷാഢ പൌർണമിയിലീറൻ നിലാവിൽ
നിൻ മുഖം ഏറെ ഇന്നിഷ്ടമായി
നിൻ പ്രണയ ചന്ദ്രൻ വീണു മയങ്ങുന്ന
നീല തടാകമിന്നെന്റെ ഹൃദയം
ഓ.. ഭാസുരി... ഭാസുരി..ഉം..ഉം...
[ഭാസുരി ശ്രുതി പോലെ നി ൻ സ്വരം.... ]

മഴമേഘ കുളിരിൽ മതി മറന്നാടുന്ന
ഹർഷ മയൂരമാണെന്റെ ജന്മം
ആശാ മയൂരമായ് നീ പീലി നീർത്തവെ
ഒരു പീലിയാകുവാൻ എന്തു മോഹം
ഓ.. ഭാസുരി..ഭാസുരി ഉം..ഉം


ഭാസുരി ശ്രുതി പോലെ നിൻ സ്വരം കേൾക്കെ
ഒരുപാടെനിക്കിഷ്ടമായി [2]
അതു ചേർന്നു കേൾക്കും സാന്ദ്ര
മൃദംഗമെൻ ജീവന്റെ ആദി താളം
ആ ആ ഓ..
ഓ... ഭാസുരി... ഭാസുരി...ഭാസുരി...
ഭാസുരി... ഭാസുരി... ഭാസുരി..
ഈ യാ ഭാസുരീ....

ഇവിടെ

വിഡിയോ
സുഗത കുമാരി2. പാടിയതു: ചിത്ര & ഗായത്രി , രമേഷ് നാരായൻ/ ഗായത്രി
[ രചന: സുഗത കുമാരി]


രാത്രി മഴ.. രാത്രി മഴ
ചുമ്മാതെ കേണും ചിരിച്ചും വിതുമ്പിയും
നിർത്താതെ പിറു പിറുത്തും
നീണ്ട മുടിയിട്ടുലച്ചും
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു
യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയേപ്പോലെ...

രാത്രി മഴ...
പണ്ടെന്റെ സൌഭാഗ്യ രാത്രികളിൽ
എന്നെചിരിപ്പിച്ചു കുളിർ കോരിയണിയിച്ചു
വെണ്ണിലാവേക്കാൾ
പ്രിയം തന്നുറക്കിയോരന്നത്തെ
എൻ പ്രേമ സാക്ഷി...രാത്രി മഴ....

രാത്രി മഴ....
രാതി മഴയോടു ഞാൻ പറയട്ടെ
നിന്റെ ശോകാർദ്രമാം
സംഗീതമറിയുന്നു ഞാൻ
നിന്റെ അലിവും അമർത്തുന്ന രോഷവും
ഇരുട്ടത്തു വരവും തനിച്ചുള്ള
തേങ്ങി കരച്ചിലും
പുലരിയെത്തുമ്പോൾ മുഖം
തുടച്ചുള്ള നിൻ ചിരിയും
തിടുക്കവും നാട്ട്യവും ഞാനറിയുന്നു.....
അറിയുന്നതെന്തു കൊണ്ടെന്നോ സഖീ
ഞാനുമിതുപോലെ രാത്രി മഴ പോലെ...
രാത്രി മഴ പോലെ...രാത്രി മഴ പോലെ...
രാത്രി മഴ പോലെ...

ആ‍ാ ആ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ ആ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ
രി മ ധ മ രി രെ ആ ആ‍ാ ആ‍ാ‍ാ‍ാ ആ‍ാ


ഇവിടെ


വിഡിയോ

3. പാടിയതു: രമേഷ് നാരായൺ [ രചന:ഓ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്]


ഹാ‍ാ‍ാ‍ാ രിം ചിം രിം ചിം
ഓഹോ......
ഒഹ്ഹ്ഹ് രിം ചിം രിം ചിം

മനസ്സി നഭസി
മനസീ നഭസി
നഭീധാര...

ജലധാര നിര തൻ..
ജലധാരാ നിര തൻ

ജലധാര നിര തൻ
തീർത്ഥ ധാര...
മനസ്സി.... നഭസി...
മനസ്സി... നഭസ്സി ആ‍ാ‍ാ

പാടൂ ഭാസുരീ ഭാ...]2] ഭാസുരീ... ഭാസുരീ ഈ
ഋതു ശുഭ രാഗം
വർഷാമംഗളമാം ഗീതം....

മനസ്സി നഭസി
മനസി നഭസി
നഭീധാര...

ഇവിടെ


വിഡിയോ

4. പാടിയതു: ഹരിഹരൻ [ രചന: കൈതപ്രം]


മണിവീണയിൽ ഇളവേൽക്കൂ
ആഹാ ഹാ ഒഹ് ഹാ....

പ നി സ രി ഗ ഗ രി
ഗ ഗ രി ഗ ഗ രി ഗ മ പ മ
ഗഗ രിഗ ഗ രി ഗ രി സ നി രി
ആ ആ‍ാ‍ാ

എൻ നെഞ്ചിലെ ജലശംഖിൽ
രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ [2]
മൌനങ്ങളെ സ്വരമായ് വന്നെന്
മൺ വീണയിൽ ഇളവേൽക്കു മെല്ലെ
എൻ നെഞ്ചിലെ ജലംഖിൽ രാവിൻ
വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ
ധീരന ധീരാ ധീരെ നനാ...

നിനക്കായി മാത്രം നിറച്ചു ഞാനെൻ
നിത്യ നിലാവിൻ മധുപാത്രം [2]
സ്നേഹ പൂന്തുടിയിൽ ഈ വർണ്ണ പൂങ്കുടിലിൽ
ഇന്നുമേകാകിയല്ലൊ ഞാൻ.. [ എൻ നെഞ്ചിലെ....

നി പ സ രി
നി പ സ രി ഗ
ഗ മ മ
മ പ രി
രി ഗ മ പ രി
ഗ മ രി സ
രി നി പ സ രി ഗ മ ഗ

ചുടു ചുംബനത്തിൻ മധുരാലസ്യം
നിൻ മിഴിയോരം തിരയുണർന്നു [2]
മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ വിണ്ണിൻ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ
ചന്ദ്ര ബിംബമേ നീ
എന്തേ പാതി മെയ് മറഞ്ഞു
എൻ നെഞ്ചിലെ ജല ശംഖിൽ
രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി നീ നിറയൂ
മൌനങ്ങളെ സ്വരമായി വന്നെൻ
മൺ വീണയിൽ ഇളവേൽക്കു മെല്ലെ
എൻ നെഞ്ചിലെ ജലംഖിൽ രാവിൻ വിൺ ഗംഗയായി
നീ നിറയൂ......ഇവിടെ

വിഡിയോ


5. പാടിയതു: സുജാത

ആലോലം കണ്‍മണിപ്പൊന്നേ
അല്ലിമലര്‍ക്കണിക്കുഞ്ഞേ
ആശാമരത്തിന്റെ കൊമ്പില്‍
ആലില ഊഞ്ഞാലാടാന്‍ വായോ
ഇവിടെ


വിഡിയോ6. പാടിയതു: ഗായത്രി

“ പുഴയുടെ ഗീതം കേൾക്കാം.....

ഇവിടെ


ബോണസ്: >>>>‘ഇനിയും മിഴികൾ നിറയരുതെ....
ഇവിടെ


വിനീത്

No comments: