Friday, June 18, 2010

തൻമാത്ര [2005] ജചന്ദ്രൻ, സുജാത, എം.ജി. ശ്രീകുമാർ,വിധു പ്രതാപ്.....ചിത്രം: തൻമാത്ര [2005] ബ്ലെസ്സി
താരങ്ങൾ: മോഹൻലാൽ, മീരാ വാസുദേവ്, അർജുൻ ലാൽ, നെടുമുടി വേണു, ജഗതി, സീത
ഇന്നസന്റ്, മങ്കാ മഹേഷ്, പ്രതാപ് പോതൻ, നിരഞ്ജന, ദിനേഷ് അറോറ

രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: മോഹൻ സിതാര


1. പാടിയതു: പി. ജയചന്ദ്രൻ/ മോഹൻലാൽ


ഇതളൂർന്നു വീണ പനിനീർ ദലങ്ങൾ
തിരിയേ ചേരും പോലേ
ദള മർമ്മരങ്ങൾ ശ്രുതിയോടു ചേർന്നു
മൂളും പോലെ
വെൺചന്ദ്രനീ കൈക്കുമ്പിളിൽ പൂ പോലെ വിരിയുന്നു
മിഴി തോർന്നൊരീ മൗനങ്ങളിൽ
പുതുഗാനമുണരുന്നൂ (ഇതളൂർന്നു...)

നനയുമിരുളിൻ കൈകളിൽ നിറയെ മിന്നൽ വളകൾ
അമരയിലയിൽ മഴനീർ മണികൾ തൂവി പവിഴം
ഓർക്കാനൊരു നിമിഷം
നെഞ്ചിൽ ചേർക്കാനൊരു ജന്മം
ഈയോർമ്മ പോലുമൊരുത്സവം
ജീവിതം ഗാനം (ഇതളൂർന്നു...)

പകലു വാഴാൻ പതിവായി
വരുമീ സൂര്യൻ പോലും
പാതിരാവിൽ പടികളിറങ്ങും തന്നെ മായും
കരയാതെടീ കിളിയേ കണ്ണേ
തൂവാതെൻ മുകിലേ
പുലർകാല സൂര്യൻ പോയി വരും
വീണ്ടും ഈ വിണ്ണിൽ (ഇതളൂർന്നു...)

ഇവിടെ


വിഡിയോ


2. പാടിയതു: സുജാത/ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ & ശ്രുതി


മിണ്ടാതെടീ കുയിലേ
കണ്ണനുണ്ണി ഉറങ്ങണ നേരത്ത്
മൂളാതെടീ മൈനേ
മണിക്കുട്ടനുറങ്ങണ സമയത്ത്
പോകൂ കാറ്റേ തളിർ വിരൽ തൊടാതെ പോകൂ (മിണ്ടാതെടീ..)

വളർന്നു പോയതറിയാതെ വിരുന്നു വന്നു ബാല്യം
ജീവനിൽ തണൽ മരം ഞാൻ തേടിയ ജന്മം
കുരുന്നു പൂവായ് മാറിയോ
ആരോ ആരാരോ കുഞ്ഞേ ആരാരോ
ഇനി അമ്മയായ് ഞാൻ പാടാം
മറഞ്ഞു പോയ താലോലം (മിണ്ടാതെടീ..)


പിറവിയിലേക്കൊഴുകുന്നു
സ്നേഹതന്മാത്ര
കനവിൻ അക്കരെയോ ഈ കരയോ
ദൈവമുറങ്ങുന്നു
എവിടെ മൗനങ്ങൾ എവിടെ നാദങ്ങൾ
ഇനിയെങ്ങണാ തീരം
നിറങ്ങൾ പൂക്കും തീരം (മിണ്ടാതെടീ..)


ഇവിടെ

വിഡിയോ

3. പാടിയതു: കാർത്തിക്ക്


മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ താഴെ നിലാ കായൽ (2)
കള്ളനെ പോലെ തെന്നൽ നിന്റെ ചുരുൾ മുടിത്തുമ്പത്തെ
വെണ്ണിലാ പൂക്കൾ മെല്ലെ തഴുകി മറയുന്നു
പിൻ നിലാമഴയിൽ പ്രണയം പീലി നീർത്തുന്നു
മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ താഴെ നിലാ കായൽ

ആ...ആ...ആ..ആ ലാ.ലാ.ലലാ.ആാ..ആ

കുളിരിളം ചില്ലയിൽ കിളികളുണരുന്നൂ
ഹൃദയമാം വനികയിൽ ശലഭമലയുന്നു.. ഹൊ
മധുര നൊമ്പരമായി നീയെന്നുള്ളിൽ നിറയുന്നു
മുകിലിൻ പൂമര കൊമ്പിൽ മഴവിൽ പക്ഷി പാറുന്നു
തൻ കൂട്ടിൽ പൊൻ കൂട്ടിൽ കഥയുടെ ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു

മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ താഴെ നിലാ കായൽ
എതോ മോഹം പോലെ സ്നേഹം തുള്ളിത്തൂവി

എവിടെയോ നന്മതൻ മർമ്മരം കേൾപ്പൂ..
എവിടെയോ പൗർണ്ണമി സന്ധ്യ പൂക്കുന്നു.. ഹാ
കളമുളം തണ്ടിൽ പ്രണയം കവിതയാകുന്നു
അതു കേട്ടകലെ വനനിരകൾ മാനസ നടനമാടുന്നു
പെൺ മനം പൊൻ മനം പ്രേമവസന്തമാകുന്നു

ഇവിടെ


വിഡിയോ4. പാടിയതു: വിധു പ്റ്റതാപ്, ഷീലാ മണി, സുനിൽ


കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ - ഓഹോഹോ

കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ
നിന്‍റെന്‍ കാതലൈ എണ്ണിക്കളിക്കിന്‍റേന്‍
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും - ഇതൈള്‍ഹളും
ഹാഹാ ആഹഹാ ഓ ഹാ ഹോ ഹാ ഹാ ..............
അമുദൂട്ട്റിനെ ഒറ്റ്റ ഇതൈള്‍ഹളും നിലവൂറിത്തത് ഉന്തും മിഴിഹളും
കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ

പത്തു മാറ്റ്റു പൊന്‍ ഒത്ത നിന്‍മേനിയും ഇന്ത വൈയ്യത്തില്‍ യാനില്ല മട്ടിലും (൨)

ഇന്ത വൈയ്യത്തില്‍ യാനില്ല മട്ടിലും
എന്‍റൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേന്‍
ആ .... ആ .... ആആആആ. ആ....
എന്‍റൈ വേറ്റ്റി നിനൈവ് ഇന്‍റി തേറ്റ്റിയേന്‍
ഇന്‍റും വിന്നവന്‍ ആകൈ പുരിമേ മന്നവന്‍ ആകൈ പുരിയുമേ
ഇന്ത കാറ്റ്റു വിളിയിടൈ കണ്ണമ്മാ കണ്ണമ്മാ

തത്തിത്തകധിമിത്തകജനുതാ തധിംകിടതു
തകധിത്തകധിമിത്തകജനുതധിം തധിംകിടതു
തത്തിത്തകധിമിത്തകജനു തകധിത്തകധിമിത്തകജനു
തകജനുതകതധിം കിണതുതകജനു തകതധിം കിടതുതധിം
തരിംകിടതോം ത ത്തധിം തരികിടതത തധിംതജനു

സ . . . ഗാ . . . പധനി. ധ . . . (൨) സ.നിധ നി.ധപ ധ.പഗ പ . . (൨)
ഗ.പധനി . . . ധനി.സഗ . . . (൨) സ . . . നി . . . പധ.നി സ . . .
പരബ്രഹ്മഃ രൂപാ പരാത്പര രൂപാ സാക്ഷാത് ചിതാനന്ദ രൂപാ (൨)
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ ആ ......................
മാതൃ ദേവോ ഭവഃ മമ പിതൃ ദേവോ ഭവഃ
ആചാര്യ ദേവോ ഭവഃ (൨)
സ . . . നി . . . ധ . . . നിധപഗ ധ . . . പ . . . ഗ . . . സനിസഗ
സഗ. സഗപ ഗപ. ഗപധ പധ. പധനി ധനി. ധനിസ നിസ. നിസ. ധനി. ധനി ധനിസഗ
പ . . ഗ . . സ . . നി . . ധ . . പ . ഗ . സ . നി . ധ . പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ
ഗ . . സ . . നി . . ധ . . പ . . ഗ . സ . നി . ധ . പ . ഗസനിധപ സനിധപഗ നിധപഗപ
സ . . ഗ . . പ . . ധ . . നി . . സ . ഗ . പ . ധ . നി .
പഗസനിധ ഗസനിധപ സനിധപധ(൨)
പഗസനിധ ഗസനിധപ സഗപധനി
സാ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ഇവിടെ


വിഡിയോ

ബോണസ്: “കുഴലൂതും പൂന്തെന്നലെ മഴവിൽ....[ ഭ്രമരം}


വിഡിയോ

No comments: