Sunday, May 30, 2010

വൈശാലി [1988] ചിത്ര, ദിനേഷ്, ലതിക
ചിത്രം: വൈശാലി [ 1988] ഭരതൻ
താരങ്ങൾ: സഞ്ജയ്, സുപർണ്ണ ആനന്ദ്, ഗീത,ബാബു ആന്റണി. നെടുമുടി വേണു, പാർവ്വതി. അശോകൻ,
കൈതപ്രം, ശ്രീരാമൻ

രചന: ഓ.എൻ. വി.
സംഗീതം: ബോംബേ രവി1. പാടിയതു: ദിനേഷ് ലതിക കോറസ്
ദും ദും ദും ദുന്ദുഭി നാദം നാദം(2)
ദേവ ദുന്ദുഭി തൻ വർഷ മംഗലഘോഷം(2)

ഇന്ദ്രധനുസ്സേന്തിവരുന്ന ഘനാഘന സേനകളേ
വന്നാലും ഇതിലെ ഇതിലെ ഇതിലെ (വന്നാലും)
(ദേവ)

ആ..

ചുടുവേനൽക്കൂടാരത്തിൽ മയങ്ങുന്നു ഭൂമി
അമൃതം പെയ്തവളെ തഴുകിയുണർത്തൂ
അളകങ്ങൾ മാടിയൊതുക്കി കളഭക്കുറി ചർത്തൂ
മാലേയക്കുളിരണിയിക്കൂ മാറിടമാകെ
ആലൊലം പൂവും പൊന്നും പുടവയും അണിയിക്കൂ
(ദും ദും ദും)

ആ..

ആവനാഴിയിൽ മന്മഥന്നു മലർശരം നീട്ടി
ആയിരം തേന്മാവുകൾ പൂത്തിരി തെറുക്കുന്നു
വെൺപിറാവുകൾ മദനമന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നു
മൺകുടങ്ങളിൽ മധുരസോമരസം തുളുമ്പുന്നു
കാലമായ്‌ തേന്മാരി പെയ്യും കാലമായ്‌ (ദേവ)

ആ..

അംഗരാഗങ്ങളും താലത്തിലേന്തി
സുമംഗലിമാരാടും അങ്കണത്തിൽ
മാതളത്തൈകളും പൂമണിത്തെന്നലും
മാണിക്യച്ചെപ്പും കൊണ്ടമ്മാനം
ആക്കയ്യിൽ ഈക്കയ്യിൽ അമ്മാനം
ആയിരം ചെപ്പുംകൊണ്ടമ്മാനം
അമ്മാനം അമ്മാനം അമ്മാനം
(ദേവ)


ഇവിടെ


2. പാടിയതു: ചിത്ര


ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
(ഇന്ദ്രനീലിമയോലും)
ഇന്നൊരു ഹൃദയത്തിൻ കുന്‌ദ ലതാഗൃഹത്തിൽ
പൊന്മുളം തണ്ടുമൂതി നീ ഇരിപ്പൂ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
(ഇന്ദ്രനീലിമ)

സ ഗ മ ധ മ ഗ സ
ഗ മ ധ നി ധ മ ഗ
മ ധ നി സ നി ധ മ ധ സ

വർഷാമയൂരമെങ്ങോ പീലി നിവർത്തിടുമ്പോൾ
ഹർഷാശ്രു പൂക്കളിൽ നിന്നുതിർന്നതെന്തേ
മൃദുരവമുതിരും മധുകരമണയെ
ഇതളുകലുലഞ്ഞു വീർപ്പുതിർന്നത്തെന്തേ
ഉന്മത്ത കോകിലത്തിൻ ആലാപ ശ്രുതി കേൾക്കെ
പെൺകുയിൽ ചിറകടിച്ചുണർന്നതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
(ഇന്ദ്രനീലിമ)

ചിത്രാ നക്ഷത്രമിന്നു രാവിൽ ശീതാംശുവിനോ-

ടൊത്തുചേരുവനോടി അണഞ്ഞതെന്തേ
തരിവള ഇളകി അരുവികൾ കളിയായ്‌
തടശിലയെപ്പുണർന്നു ചിരിപ്പതെന്തെ
ഹംസങ്ങൾ ഇണചേരും വാഹിനീതടങ്ങളിൽ
കൺചിമ്മി വന ജ്യോത്സ്ന മറഞ്ഞതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ (ഇന്ദ്രനീലിമ)


ഇവിടെ


വിഡിയോ3. പാടിയതു: ചിത്ര

�ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
ചന്ദനപ്പൂം പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി (ഇന്ദു)
കഞ്ജബാണദൂതിയായ്‌ നിന്നരികിലെത്തി
ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി (ഇന്ദു)

ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരു മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു
പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ടെ..ആ. (ഏലസ്സിൽ)
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
നിസരിമരിസ നിസരിമ രിസരി
രിമപനിപമ രിമപനി പമപ
മപനിസനിപ മപനിസനിരി സനിസ
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
താമരക്കണ്മുനകളാൽ പകർത്തിവച്ചു (ഇന്ദു)

ഏതൊരുഗ്ര തപസ്സ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ്‌ നീ പടരൂ ..ആ. (എതൊരു)
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
ആ.ആ..ആ.
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
നിൻ തൂമിഴികളിൽ അനങ്ഗന്റെ പ്രിയ ബാണങ്ങൾ (ഇന്ദു)


ഇവിടെ


വിഡിയോ4. പാടിയതു: ചിത്ര

�വന്ദനം മുനിനന്ദനാ
സാന്ദ്ര ചന്ദന ശീതള വനികകൾ
സാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയുണർത്തിയ
നന്ദനാ മുനി നന്ദനാ

തേടുവതേതൊരു ദേവ പദം
തേടുവതേതൊരു ദേവ പദം
തേടുവതേതൊരു ബ്രഹ്മപദം
ആരെയോർത്തിനിയും തപസ്സു ചെയ്‌വൂ എന്റെ
ആത്മാവിൻ മിടിപ്പു നീ അറിഞ്ഞതല്ലേ
ആ�.ആ�.ആ�.ആ�..

ആരതിയുഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആനയിച്ചു എന്റെ
ആശ്രമാങ്കണത്തിലേക്കായ്‌ ക്ഷണിച്ചു (ആരതി)
ആരോരും അറിയാതെ ആ തിരു സന്നിധിയിൽ
ആനന്ദ ലാസ്യമാടി നിന്നു
ആടി തളർന്നു ഞാൻ എന്നെ മറന്നു
ആ മാറിൽ തല ചായ്ച്ചു വീണു (തേടുവതേ)

ഏതൊരു പൂജാ പുഷ്പത്തിൽ നീ
സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടു
ഏതൊരു മൃണ്മയ വീണയിൽ നിന്നും
ആദിമരാഗം നീ കേട്ടു
ആ പുഷ്പമിതാ ആ വീണയിതാ
ആ കൈകളിലേയ്ക്കണയുന്നു അണയാനുഴറുന്നു

തക്കധ്‌ ധിംതക്ക..

തമസ്സിന്റെ ദുർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം തകർത്തെൻ
മനസ്സിന്റെ അശ്വം കുതിക്കും മുഹൂർത്തം
അശ്വ പ്രയാണം മഹാശ്വ പ്രയാണം
വിശ്വം ജയിക്കുന്ന യാഗാശ്വ യാനം
യാനം മഹാകാല മാർഗത്തിലൂടെ
യാനം മഹാകാശ മാർഗത്തിലൂടെ
എൻ സൂര്യനെത്തേടി എകാന്ത യാനം
യാനം പ്രയാണം അനന്ത പ്രയാണംഇവിടെ

No comments: