Tuesday, February 9, 2010

ദേവാസുരം [1993] ചിത്ര, എം.ജി ശ്രീകുമാർ [6]“അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം ദ്രുദചലനം ...

ചിത്രം: ദേവാസുരം [1993] ഐ.വി. ശശി


ഐ.വി. ശശി

രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
പാടിയതു: കെ എസ് ചിത്ര

അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം ദ്രുദചലനം
ആളുമീ ഹോമാഗ്നിയിൽ എൻ ജന്മമേ നീ ഹവ്യമായ്
ഗോപികാരമണരൂപമേ നെഞ്ചിലുണരൂ
അഭിനവ സഭയിതിൽ നൊന്തുപാടുമീ ശ്യാമകന്യയിൽ കനിയൂ
അടിമലരിണകളെ അകതാരിലണിയുന്ന വരവീണയിവളെന്നും
അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം

മനസ്സിന്റെ നിർവ്വേദമുഖരാഗമേ
അറിയാതെ നീ മാറി ഗാന്ധാരമായ്

സനിസഗസഗ സനിസമഗമ ഗമധ
സനിസഗസഗ സനിസമഗമ ഗമധ
സനിധ നിധമ ഗമധസനി

ദേവഗന്ധർവ രാജപൂജിതം നാട്യമണ്ഡപം നീ
നീചജന്മങ്ങൾ പാടിയാടുന്ന വേദിയാകുന്നുവോ
മനസ്സിൽ വിടരുമുഷസ്സിൽ കഠിനതമസ്സായ്
ഇരുളിലിവിടെയിടറവേ (മനസ്സിൽ)
അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം

തെളിയാതെ പൊലിയുന്ന തിരിനാളമേ
നിള പോലെ വരളുന്ന മമമോഹമേ

സനിസഗസഗ സനിസമഗമ ഗമധ
സനിസഗസഗ സനിസമഗമ ഗമധ
സനിധ നിധമ ഗമധസനി

സാമസംഗീത ഭാവസായൂജ്യഭാഗ്യമോലുന്നൊരെൻ
കാതിലാരിന്നു ചൊല്ലിയാർക്കുന്നു ശാപകീർത്തനങ്ങൾ
മനസ്സിൽ വിടരുമുഷസ്സിൽ കഠിനതമസ്സായ്
ഇരുളിലിവിടെയിടറവേ (മനസ്സിൽ)
അംഗോപാംഗം സ്വരമുഖരം

സനിസഗസനിസ സനിസഗസനിസ
സനിസഗസനിസ ഗമമമമമ
ഗമധനിധമധ ഗമധനിധമധ
ഗമധനിധമധ ധനിനിനിസ
സനിസരിസ സനിസരിസ സനിസരിസ സസ
സനിസഗഗ സനിസഗഗ സനിസഗഗ ഗഗ
സനിസമമ മമ സനിസഗഗ ഗഗ
സരീ രിഗാ ഗമാ.....


ഇവിടെ

വിഡിയോ

ഇനിയും: >>>>>>>>>>>> ************************


രേവതിപാടിയതു: എം.ജി.ശ്രീകുമാർ & അരുന്ധതി...”മേടപ്പൊന്നണിയും...”

മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ് (2)
തങ്കത്തേരിലേറും കുളിരന്തിത്താരകൾ
വരവർണ്ണഗീതരാജിയായ്..
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്..

ശ്യാമതീരങ്ങളിൽ പുതുകൌതുകം പൂത്തുവോ..
രാഗലോലാമൃതം വരവേണുവിൽ പെയ്‌തുവോ..
ഇനിയീലാസ്യകലയിൽ നൂറുപുളകം പൂക്കൾ വിതറും
ആലോലം അസുലഭം ..
തതരികിടതതാഗതകതികി തതരികിടതതാഗതകതികിതോം ധൃതതോം ധൃതോം
നിസനിസ ഗപഗപ ധനിധനി നിമനിമ ഗസരിതപമഗരിസ
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്

ശ്രീലരാഗങ്ങളിൽ ഇനി ആദിതാളങ്ങളായ്
ഭാവഗീതങ്ങളിൽ നവനാദസൌന്ദര്യമായ്
പുലരും ജീവകലയിൽ നമ്മളറിയും പുണ്യനിമിഷം
ആനന്ദം... അനുപമം.... ആ..
തതരികിടതതാഗതകതികി തതരികിടതതാഗതകതികിതോം ധൃതതോം ധൃതോം
നിസനിസ ഗപഗപ ധനിധനി നിമനിമ ഗസരിതപമഗരിസ
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ് (2)
തങ്കത്തേരിലേറും കുളിരന്തിത്താരകൾ
വരവർണ്ണഗീതരാജിയായ്..
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്..

ഇവിടെവിഡിയോ


ഇനിയും >>>>>>>> **********************

പാടിയതു: എം.ജി. ശ്രീകുമാർ “സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു...”

സൂര്യ് കിരീടം വീണുടഞ്ഞു
രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ (2)
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..

നെഞ്ചിലെ പിരിശംഖിലെ തീർത്ഥമെല്ലാം വാർന്നുപോയ് (2)
നാമജപാമൃതമന്ത്രം ചുണ്ടിൽ ക്ലാവുപിടിക്കും സന്ധ്യാനേരം..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..

അഗ്നിയായ് കരൾ നീറവേ മോക്ഷമാർഗം നീട്ടുമോ..
ഇഹപരശാപം തീരാനമ്മേ ഇനിയൊരുജന്മം വീണ്ടും തരുമോ..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്നു നീറും..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..


ഇവിടെ

വിഡിയോ


ഇനിയും: >>>>>>>>>>>>>>>> *************പാടിയതു:എം.ജി. ശ്രീകുമാർ / ചിത്ര “ശ്രീപാദം രാഗാർദ്രമായ് ... “


ശ്രീപാദം രാഗാർദ്രമായ്
അനുപദമാടും നടനം
ഞാനോ ആപാദം ശതതന്ത്രി മൂളും ശ്രീ
വരാംഗ വിലോല വല്ലകിയായ് മാറീ

നവരാഗ സ്വരലയ പല്ലവിയായ്
എൻ കനകാഭിഷേകം
കണിപ്പീലി നീർത്തും പുലരിയിൽ
കരമലരിണകളിലുണരുമൊരതി മൃദുവാം മുദ്രാ
മുകുളങ്ങളേ നാം അതിധന്യരായ്
ഹൃദയാങ്കണം

മലയജപവനിലലിയുമൊരണി മലരിതളണിക്കുമ്പിളായ്
സുഗമ സംഗീതമാം അമൃതബിന്ദുക്കളെ
പ്രണയമണിയായനഘ നിധിയായ്
പ്രകൃതിയുണരാനരികിൽ വരും (ശ്രീപാദം...)ഇവിടെ

വിഡിയോ

ഇനിയും: >>>>>>>>>>>>>> ***************

ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ


പാടിയതു: എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ : “വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ...”

വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ
സന്താപഹാരി മുരാഏ
ദ്വാപര ചന്ദ്രികാ ചർച്ചിതമാം നിന്റെ
ദ്വാരകാപുരിയെവിടെ
പീലിത്തിളക്കവും
കോലക്കുഴല്‍പ്പാട്ടും
അമ്പാടിപ്പൈക്കളുമെവിടെ
ക്രൂരനിഷാദ ശരം കൊണ്ട് നീറുമെൻ
നെഞ്ചിലെന്നാത്മ പ്രണാമം
പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീർത്ഥ്യന്റെ
കാൽക്കലെൻ കണ്ണീർ പ്രണാമം ..!

ഇവിടെ


വിഡിയോ
***********************************

നെടുമുടി വേണു

ഇനിയും: ബോണസ്:>>>>>>>>

ഇവിടെ

വിഡിയോ

No comments: