Tuesday, January 26, 2010

മണിച്ചിത്രത്താഴു [1993]യേശുദാസ്... ചിത്ര [4]“വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീ വഴി...


ചിത്രം: മണിച്ചിത്രത്താഴ് [1993] ഫാസിൽ
രചന: മധു മുട്ടം
സംഗീതം: എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ

പാടിയതു: ചിത്ര

വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീ വഴി
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലൊ
എന്നും വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ
പലവട്ടം പൂക്കാലം വഴി തെറ്റി പോയിട്ട
ങ്ങൊരു നാളും പൂക്കാമാങ്കൊമ്പിൽ
അതിനായ് മാത്രമായൊരു നേരം ഋതു മാറി
മധുമാസമണയാറുണ്ടല്ലോ


വരുവാനില്ലാരുമീ വിജനമാമെൻ വഴി
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പടി വാതിലോളം ചെന്നകലത്താ വഴിയാകെ
മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ
വെറുതേ മോഹിക്കാറുണ്ടല്ലൊ

വരുമെന്നു ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോയില്ലാരും
അറിയാമതെന്നാലുമെന്നും
പതിവായ് ഞാനെന്റെ പടിവാതിലെന്തിനോ
പകുതിയേ ചാരാറുള്ളല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുമെന്നു ഞാനെന്നും
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലൊ

നിനയാത്ത നേരത്തെൻ പടിവാതിലിൽ ഒരു
പദ വിന്യാസം കേട്ട പോലെ
വരവായാലൊരു നാളും പിരിയാത്തെൻ മധുമാസം
ഒരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നല്ലൊ
ഇന്നൊരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നെന്നോ

കൊതിയോടെ ഓടിച്ചെന്നകലത്താവഴി
യിലേക്കിരു കണ്ണും നീട്ടുന്ന നേരം
വഴി തെറ്റി വന്നാരോ പകുതിക്കു വെച്ചെന്റെ വഴിയേ
തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു
എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു..ഇവിടെ


വിഡിയോ


ഇനിയും>>>> +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


രചന: ബിച്ചു തിരുമല: പാടിയതു: യേശുദാസ്: “ പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയിൽ...


പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയിൽ
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളിൽ വെറുതേ
നിലവറമൈനമയങ്ങി
സരസസുന്ദരീ മണീ നീ
അലസമായ് ഉറങ്ങിയോ
കനവുനെയ്തൊരാത്മരാഗം
മിഴികളിൽ പൊലിഞ്ഞുവോ
വിരലിൽ നിന്നും വഴുതിവീണു
വിരസമായൊരാദിതാളം
(പഴംതമിഴ്)

വിരഹഗാനം വിതുമ്പിനിൽക്കും
വീണപോലും മൌനമായ്(2)
വിദുരയാമീ വീണപൂവിൻ
ഇതളറിഞ്ഞ നൊമ്പരം
കന്മതിലും കാരിരുളും
കണ്ടറിഞ്ഞ വിങ്ങലുകൾ
(പഴംതമിഴ്)

കുളിരിനുള്ളിൽ സ്വയമിറങ്ങി
കഥമെനഞ്ഞ പൈങ്കിളീ(2)
സ്വരമുറങ്ങും രാവറയിൽ
മാമലരായ് നീ പൊഴിഞ്ഞു
(പഴംതമിഴ്)

ഇവിടെ


വിഡിയോ

ഇനിയും>>>> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

രചന: വാലി

പാടിയതു: ചിത്ര: ഒരു മുറൈ വന്തു പാർത്തായാ....


ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ (2) നീ...
ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ
എൻ മനം നീയറിന്തായാ
തിരുമകൾ തുൻപം തീർത്തായാ
അൻപുടൻ കൈയ്യണൈത്തായോ
ഉൻ പേർ നിനൈത്തമെന്ത്
അൻപേ അൻപേ നാന്താ
ഉൻപേർ നിനൈത്തമെന്ത്
വോതിയമങ്കൈ എൻട്ര്
ഉനതു മനം ഉണർന്തിരുന്തും
എനതു മനം ഉനൈത്തേട് (ഒരു മുറൈ...)

ഉനതു ഉള്ളത്തിൽ ഉദയനിലൈവിനവെ
ഉലവിടും പെണ്ണും കൂത്താട്
അറുവ വെള്ളത്തിൽ പുതിയ മലൈരിനവെ
മടൽ വിടും കണ്ണും കൂത്താട്
നീണ്ട നാൾകളായ് നാൻ കോണ്ട താപം
കാതൽ നോയാവ വിലൈന്തിടവേ
കാലം കാലമായ് നാൻ ശെയ്ത യാഗം
കോപത്തീയാക വളർന്തിടവേ
എരിന്തേൻ.....ഇടൈ വരും
തടൈകളും തുലൈന്തിടവേ
നേസ പാസം നീങ്കിടാമൽ
ഉനൈക്കെന നീണ്ടകാലം
നെഞ്ചമൊൻട്രു തുടിക്കയിൽ ( ഒരു മുറൈ...)

തോം തോം തോം

ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ നീ
തജം തജം തകജം
എൻ മനം നീയറിന്തായോ

തോം തോം തോം

മപസനി.ധപമ സസാസ മമാമാ ധധാധ സാസാമ തോം തോം

തത്തരികിട തിത്തരികിട(4)

ജണുധ തിമിത ജണു ധ തിമി

അംഗനമാർ മൌലീ മണീ
തിങ്കളാസ്യേ ചാരു ശീലേ
നാഗവല്ലീ മനോന്മണീ
രാമനാഥൻ തേടും ബാലേ
മാണിക്യ വാസക മൊഴികൾ നൽകീ ദേവീ (2)
ഇളങ്കോവടികൾ ചിലമ്പു നൽകീ
തമിഴകമാകെയും ശൃംഗാര റാണി നിൻ
പഴമുതിർ കൊഞ്ചലിൻ ചോലയായി (2)

ഇവിടെവിഡിയോ

വീണ്ടും..... >>>>>>>>>>ഇനിയും ബോണസ്: മണിച്ചിത്രത്താഴിന്റെ ഹിന്ദി റീമെയിക്ക് ആയ “ഭൂൽ ഭുലായ“ എന്ന് ചിത്രത്തിൽ ഈ ദൃശ്യം ഇത:>>>>വിഡിയോ

No comments: